Eldreomsorg

Ombudet: Fokus på kvalitetsforbedringer i sykehjem

Ombudet: Fokus på kvalitetsforbedringer i sykehjemHelse- eldre og sosialombudet gjør en flott jobb, og deres årsmelding er proppfull av informasjon som gir bystyret og byrådet muligheten til å skape kvalitativt bedre tjenester, blant annet når det gjelder sykehjemssektoren:

Ombudet mottar henvendelser som gir grunnlag for bekymring for om kommunene er tilstrekkelig beredt til å møte utfordringene Samhandlingsreformen medfører. Til debatten om hvorvidt Oslo har et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser, skriver ombudet: ”Dersom det er korrekt som ansatte på bestillerkontorene i noen tilfelle gir uttrykk for, er det i større grad bydelens økonomi enn Sykehjemsetatens tilbud som avgjør hvorvidt det gis et tilbud.”

Ombudet er bekymret over at mange eldre sendes ”som pakkepost” mellom korttidsplasser før de får langtidsplass. De stadige flyttingene skaper engstelse. Sykehjemmenes forfatning opptar ombudet: Noen steder tilbys det rom til sykehjemspasienter som ikke har en standard som en kan forvente i dag.  Følgelig bør arbeidet med oppgradering av sykehjemmene forseres. Flere pårørende har også bedt ombudet vurdere spørsmål knyttet til medisinering. Særlig gjelder dette bruken av sterke medisiner ved begynnende Alzheimer. Ombudet tar ikke noen stilling til bruken av medisiner, men gir kommunen ros for å ha foretatt en større undersøkelse og avdekket feil ved medisineringen ved mange sykehjem. Denne gjennomgangen bør bli en rutine.