Eldreomsorg

Kommersielle sykehjem taper på kvalitet

Kommersielle sykehjem taper på kvalitetNHO Service sier at de kommersielle driverne av Oslos sykehjem er best på kvalitet i tillegg til å være mest kostnadseffektive. Det er basert på en analyse gjort av konkurranseutsatte sykehjem og ikke-konkurranseutsatte sykehjem i perioden 2000–2010.

Men som Dittoslo.no dokumenterer: Det er lite som tyder på at de kommersielle aktørene er best på kvalitet i 2012 når man legger de siste bruker- og pårørendeundersøkelsene til grunn. Sykehjemmene driftet av ideelle organisasjoner, det vil si de ikke-kommersielle aktørene, scorer langt høyere enn de kommersielle.

Borgerligheta snakker uhemmet om at anbud og konkurranse gir både bedre kvalitet og kostnadseffektivitet. Men her avsløres det. Ja, kan være de er billige - blant annet ved å gi de ansatte dårligere pensjon - men kvaliteten holder ikke mål. De er i alle fall dommen fra beboere og pårørende. De eldre fortjener bedre!

Les i DittOslo.no
Les min egen gjennomgang av det samme


Kommentarer   

0 #1 Bjørn Ove Fjellandsbø 22-03-2013 10:10
Du har ikke noe grunnlag for å si at kvaliteten på de kommersielle "ikke holder mål". DittOslo.no sin gjennomgang har to klare metodiske svakheter i forhold til Oslo Economics-rappo rten.

For det første har Ditt Oslo gitt en poengfordeling etter plassering på bruker- og pårørendeunders økelsene, ikke etter prosentvis grad av fornøydhet blant beboere og pårørende. Dette er en alvorlig metodisk feil som gjør det umulig å si noe om hvilken gjennomsnittlig score gruppene "kommunale", "ideelle" og "konkurranseuts atte" oppnådde i disse undersøkelsene.

For det andre er det slik at Oslo Economics i sin rapport vektet de objektive kvalitetsindika torene 40%, brukerundersøke lsene 30% og pårørendeunders økelsene 30%. Ditt Oslo har ikke gjennomgått og tallfestet hvordan de ulike sykehjemmene scorer på de objektive kvalitetsindika torer. Dermed har de heller ikke kommet opp med et sammenliknbart tall.

Den som leser Oslo Economics-rappo rten vil se at de innbyrdes forskjeller ikke er store, men at de konkurranseutsa tte sykehjem kom marginalt best ut i 2010, med de ideelle på andreplass og de kommunalt drevne på tredjeplass.

NHO Service sa ikke i kjølvannet av Oslo Economics-rappo rten at de kommunalt drevne sykehjem derved "ikke holdt mål" kvalitetsmessig , slik du nå gjør i forhold til de konkurranseutsa tte.

Tvertimot kommuniserte vi at det var gledelig at vi i tiårsperioden 2000-2010 som Oslo Economics studerte så en positiv kvalitetsutvikl ing hos både de kommunale, de ideelle og de konkurranseutsa tte sykehjem.

Men det var jo samtidig et interessant funn i Oslo Economics sin rapport fant at de konkurranseutsa tte sykehjem kom best ut på et sammenlagt kvalitetsmål i 2010.

Så skal vi være åpne for at det kan ha skjedd variasjoner i 2011 og 2012. Men som sagt: Skal man sette opp sammenliknbare tall i forhold til Oslo Economics sitt funn for 2010, så må man gjøre det metodisk korrekt, ref. min ovenstående kritikk over Ditt Oslo sin gjennomgang.
0 #2 Bjørn Ove Fjellandsbø 22-03-2013 18:52
Og her er den oppdaterte vektede kvalitetsanalys en fra Oslo Economics for 2011 og 2012:
www.nhoservice.no/.../

I 2011 lå de konkurranseutsa tte sykehjem nok en gang fremst i kvalitet, hakket foran de ideelle (akkurat som i 2010).

I 2012 byttes rangeringen mellom de ideelle og de konkurranseutsa tte sykehjem. Dette året var kvaliteten i snitt marginalt høyere blant de ideelle sykehjemmene.

Ellers observerer vi at for både 2011 og 2012 scoret gruppen av kommunale sykehjem noe dårligere enn de to andre gruppene.
0 #3 Bjørn Ove Fjellandsbø 23-03-2013 10:03
URL til den oppdaterte vektede kvalitetsanalys en fra Oslo Economics for 2011 og 2012:
tinyurl.com/d7oflcb

Legg til kommentar