Eldreomsorg

Sykehjemsdriftsstyrer: Byråkratiske mellomledd, uten makt

Sykehjemsdriftsstyrer: Byråkratiske mellomledd, uten makt

Dette blir rene preikestyrer, uten noen makt, sa jeg da bystyreflertallet vedtok å opprette driftsstyrer for de kommunale sykehjem.

Nå foreligger driftsstyrenes egenevaluering, og jeg fikk - dessverre - rett:

- Mulig nytte for vårt sykehjem rettferdiggjør ikke ressursbruken, i form av tid til møter, møteforberedelser og penger. Vi mener derfor ordningen med driftsstyrer i kommunale sykehjem bør avsluttes. (Abildsø)

- Dette er et "liksom"-styre. (Ryenhjemmet)

- Driftsstyret ser en meget begrenset rolle og funksjon for et driftsstyre med dagens fullmakter. Med mindre styret gis en reell påvirkningsmulighet og beslutningsmyndighet vil arbeidet være symbolsk. (Silurveien)

- Driftsstyret er langt på vei et unødvendig ledd. Ansvar for å vedta budsjett og mangel på myndighet fører til at driftsstyret framstår som unyttig. (Vinderen)

- Sittende driftsstyre opplever/erfarer at de blir oppfattet som et byråkratisk mellomledd uten praktisk konsekvens. (Økern)

Og slik kan man lese fra driftsstyre etter driftsstyre, med noen få unntak. Noen håper fortsatt endringer er mulig.

Vi har mer enn nok av byråkrati, uten mål og mening. Legg ned disse driftsstyrene med det samme!

Kommentarer   

0 #1 Torild Bjørlykke 16-04-2013 11:35
Jeg er ikke enig at driftstyrene legges ned!!!!Defensiv holdning.

Jeg har bl.a en sak gående med Aud Kvalheim. Sykehjemmene har fått reduksjon i sine rammer som for område 1 utgjør 70 – 90 mill. Årsak, - budsjettforlik slik at bydelsutvalgene får kjøpe faste plasser til lavere pris, som har effekten at sykehjemmene må ned med budsjettene. For Fagerborghjemme t utgjør det 1.7 mill. Det er det ingen som har tatt det opp. Bemanning og driftsmessig er sykehjemmet på bunn. Helt utrolig at styrene bare legger seg flate og vil nedlegge styrene. I stedet bør de kjempe for reell makt til å kunne styre.


Jeg har lang styreerfaring og mener at det bør være driftsstyrer med reell makt og annen sammensetting. Da kan man få hevet statusen på sykehjemmene som i dag er behandlingsinst itusjoner for demente og svært syke med 8 -9 diagnoser. De som ikke trenger behandling og oppfølging kan bo hjemme eller i omsorgsboliger. Sykehjemmene skulle omdøpes til Geriatriske spesialinstitua sjoner. Det politiske målet er at flest mulige bor hjemme eller i omsorgsboliger.

Legg til kommentar