Eldreomsorg

Sykehjemsanbud: Nødvendig info til ansatte og beboere

Nødvendig info til ansatte og beboere

Ansatte og beboere på Uranienborghjemmet var de aller siste som fikk informasjon om at det private Aleris Omsorg skal overta driften av sykehjemmet. Vi kan alle være sårbare knyttet til endringer i vår hverdag. Særlig gjelder dette stabilitet og endringer som påvirker vår nære hverdag, som bosituasjonen. For den som er avhengig av bistand eller bor på en institusjon vil endringer som kan påvirke hvem som er min nærmeste hjelper eller bomiljøet kunne skape betydelig utrygghet. Og for den som er i arbeid vil endringer i arbeidssituasjonen; som ny arbeidsgiver,omorganisering av bedriften eller ny sjef, kunne skape utrygghet.

Sykehjemsetaten fant det allikevel viktigere å informere offentligheten, via etatens nettside, enn å sikre at sykehjemmets ledelse fikk nødvendig tid til å informere ansatte og beboere. På min henvendelse erkjenner byråden at dette er uheldig, og i notat til bystyrets finanskomite skriver hun at"jeg vil be Sykehjemsetaten utarbeide rutiner som sikrer at de som blir direkte berørt av etatens valg får informasjon før valget kunngjøres på nettet.

You have no rights to post comments