Eldreomsorg

Byrådet: Ikke ekstrasatsing på flere sykehjemplasser

Byrådet: Ikke ekstrasatsing på flere sykehjemplasser

Mot byrådspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkepartis stemmer vedtok bystyret i fjor vinter:

"Bystyret ber byrådet fremme en plan som gir mulighet for utbygging av 1 000 nye sykehjemsplasser innen 2015" Nå foreligger planen. Byrådet konkluderer slik: "En økning på 1 000 nye sykehjemsplasser ut over det som er planlagt i sykehjemsbehovsplan 2012-2022 vil gi en dekningsgrad for heldøgns pleie- og omsorgsplasser på langt over det bystyrevedtatte måltallet på 25 % av befolkningen over 80 år.

Kommunen bør satse på flere leiligheter i Omsorg+, slik at etterspørselen på bemannede botilbud for eldre kan imøtekommes.

Det må nøye vurderes behovet for sykehjemsplasser og Omsorg+ leiligheter gjennom å følge prognoser på befolkningstall og helseutvikling." Byrådet anbefaler med andre ord ikke en slik forsert utbygging av antall sykehjemsplasser. Jeg tar gjerne i mot innspill om dette.