Eldreomsorg

Tjener Sykehjemsetaten sitt formål?

Tjener Sykehjemsetaten sitt formål?

Det er eldrerådene i bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern som stiller dette spørsmålet. De er sterkt bekymret for flere forhold knyttet til Sykehjemsetatens drift av Oslos sykehjem, og mener det snarest må tas skritt til at det gjennomføres en gjennomgripende evaluering av alle områder av Sykehjemsetatens virksomhet. De tenker spesielt på at den omsorg som ytes må bringes i retning av å være i tråd med den «verdighetsgaranti» som en rekke politiske partier har stillet seg bak. Samtidig mener de at det må sikres at sykehjemmene til enhver tid dimensjoneres og driftes i henhold til  de krav som stilles i gjeldende norsk lov.

De har med stor bekymring merket seg de uttalelser fra Eldrebyråden som er kommet frem i pressen om en påtenkt videre heving av terskelen for at eldre pleietrengende kan tildeles sykehjemsplass. De mener at bydelenes bestillerkontorer allerede i altfor høy grad, av budsjettmessige grunner, har blitt tvunget til å heve denne terskelen til et nivå som bryter med lovens intensjoner og forutsetning. Loven sier klart at alle som medisinsk faglig er vurdert å ha behov for plass på sykehjem, også har krav på slik plass.

Så lenge finansieringen av omsorgen er et kommunalt ansvar, må det garanteres at kommunen i sitt budsjett sikrer at Oslos bydeler tildeles de midler som er nødvendig for å dekke behovet for sykehjemsplasser. I dag er situasjonen den at det er bydelene alene som i offisielle begrunnelser gis det fulle ansvar når terskelen for tildeling av sykehjemsplass av økonomiske grunner heves til et uakseptabelt og til tider uansvarlig nivå, sier de 3 eldrerådene.

Les uttalelsen ved å følge linken nedenfor.


Kommentarer   

0 #1 Lisa Forsén 21-05-2013 14:11
Jeg kjenner meg godt igjen i det som her er beskrevet. Etter mange flyttinger frem og tilbake har min mor, som er dement og 100% hjelpetrengende , nå endelig fått en fast plass på et godt sykehjem og har det bra. Vår verste opplevelse var da jeg ikke fant henne på det første sykehjemmet. Ingen visste når - eller hvor hun var flyttet - bare at det måtte ha skjedd før vaktskiftet kl 15. Etter mye strev og 45 minutter senere - nærmere kl 17, fant jeg henne på et nytt sykehjem. Der satt hun med kåpe og hatt på og kofferten ved siden av seg ved en oppredd seng. Hun må ha sittet slik i flere timer. I sengen ved siden av lå en kvinne og sov - så vi måtte hviske. Min mor trodde hun skulle bli hentet. Jeg måtte forklare henne at sengen var hennes og at hun nå skulle bo her. Jeg hjalp henne av med kåpen og la klærne hennes inn i skapet og fikk endelig tak i en ansatt. Jeg gråt da jeg gikk fra sykehjemmet. Mitt store ønske for sykehjemmene i Oslo er at de slipper å være så underbemannet.
0 #2 kari steen 30-05-2013 01:57
Jeg er så enig i det du skriver. Har opplevd noe av det samme med min far. Ønsker at byråder og politikere tar seg bryet men å besøke Oslo sine sykehjem uanmeldt. At vi i denne tid opplever at det er en hjelpepleier på natt men ansvar for 32 pasienter kan vel ikke sies å være forsvarlig. Itillegg er det en sykepleier som går på 2 avdelinger,alts å ansvar for 64 stykker.Det er ingen aktivitet for de eldre, ustelte uten tilsyn på gangen utenfor vaktrommet, hvor er det blitt av verdigheten og omtanken for våre eldre?

Legg til kommentar