Eldreomsorg

Tjener Sykehjemsetaten sitt formål?

Tjener Sykehjemsetaten sitt formål?

Det er eldrerådene i bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern som stiller dette spørsmålet. De er sterkt bekymret for flere forhold knyttet til Sykehjemsetatens drift av Oslos sykehjem, og mener det snarest må tas skritt til at det gjennomføres en gjennomgripende evaluering av alle områder av Sykehjemsetatens virksomhet. De tenker spesielt på at den omsorg som ytes må bringes i retning av å være i tråd med den «verdighetsgaranti» som en rekke politiske partier har stillet seg bak. Samtidig mener de at det må sikres at sykehjemmene til enhver tid dimensjoneres og driftes i henhold til  de krav som stilles i gjeldende norsk lov.

De har med stor bekymring merket seg de uttalelser fra Eldrebyråden som er kommet frem i pressen om en påtenkt videre heving av terskelen for at eldre pleietrengende kan tildeles sykehjemsplass. De mener at bydelenes bestillerkontorer allerede i altfor høy grad, av budsjettmessige grunner, har blitt tvunget til å heve denne terskelen til et nivå som bryter med lovens intensjoner og forutsetning. Loven sier klart at alle som medisinsk faglig er vurdert å ha behov for plass på sykehjem, også har krav på slik plass.

Så lenge finansieringen av omsorgen er et kommunalt ansvar, må det garanteres at kommunen i sitt budsjett sikrer at Oslos bydeler tildeles de midler som er nødvendig for å dekke behovet for sykehjemsplasser. I dag er situasjonen den at det er bydelene alene som i offisielle begrunnelser gis det fulle ansvar når terskelen for tildeling av sykehjemsplass av økonomiske grunner heves til et uakseptabelt og til tider uansvarlig nivå, sier de 3 eldrerådene.

Les uttalelsen ved å følge linken nedenfor.