Eldreomsorg

Sykehjemsplasser: Trenger Oslo ytterligere 1.000, ut over planlagt økning?

Sykehjemsplasser: Trenger Oslo ytterligere 1.000, ut over planlagt økning?

"Vi er ikke så bombastisk sikre på at Oslo trenger 1.000 sykehjemsplasser ut over det som allerede ligger inne i sykehjemsbehovsplanen.

Når vi skal se på framtida må behovet for sykehjemsplasser vurderes i forhold til dimensjonering av de øvrige tiltakene i omsorgskjeden.  Utbygging av omsorgsboliger, eller Omsorg+ som byrådspartiene liker å kalle det. Dimensjonering av hjemmehjelps- og hjemmesykepleietjenesten.  Og ikke minst: hva vi setter inn av forebyggende helsetiltak som fysio- og ergoterapi. Å styrke alle disse sidene av eldreomsorgskjeden vil påvirke behovet for sykehjemsplasser, og ikke minst: en vektlegging av disse tilbudene gir en bedre eldreomsorg.

For SV er det ikke derfor spørsmål om når vi skal bygge 1.000 nye sykehjemsplasser ut over den økning som allerede ligger inne i planen, men om vi skal bygge disse. Og da må hele omsorgskjeden vurderes, " sa jeg blant annet da vi i siste bystyremøte behandlet et initiativ fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Rødt.

Og det alternative forslaget jeg fremmet ble vedtatt av bystyrets flertall.

Oslo bystyre 12. juni 2013 Ivar Johansen, SV

Sak Forslag fra Tone Tellevik Dahl, Carl I Hagen og Bjørnar Moxnes vedr. 1.000 nye sykehjemsplasser

Ordfører,

Om forslagsstillerne har et ønske om å få forslaget vedtatt er det ikke usannsynlig at de ville måtte ha støtte fra SV. Men ingen av forslagsstillerne har snakket med oss i forkant for å drøfte en mulig vedtakstekst.

SV kan ikke støtte flertallsinnstillingen fra helse- og sosialkomiteen.

Forslagsstillerne har et prisverdig engasjement for en bedre eldreomsorg i Oslo. Det engasjementet deler SV.

Men vi er ikke så bombastisk sikre på at Oslo trenger 1.000 sykehjemsplasser ut over det som allerede ligger inne i sykehjemsbehovsplanen.

Ja, vi vet at terskelen for å få sykehjemsplass i øyeblikket er altfor høy. Det er blant annet et resultat av at forslagsstilleren Fr.P. over år har kuttet i bydelsbudsjettene, slik at bydelene ikke har tilstrekkelig budsjettmidler til å kjøpe sykehjemsplasser.

Men når vi skal se på framtida må behovet for sykehjemsplasser vurderes i forhold til dimensjonering av de øvrige tiltakene i omsorgskjeden.  Utbygging av omsorgsboliger, eller Omsorg+ som byrådspartiene liker å kalle det. Dimensjonering av hjemmehjelps- og hjemmesykepleietjenesten.  Og ikke minst: hva vi setter inn av forebyggende helsetiltak som fysio- og ergoterapi. Å styrke alle disse sidene av eldreomsorgskjeden vil påvirke behovet for sykehjemsplasser, og ikke minst: en vektlegging av disse tilbudene gir en bedre eldreomsorg.

For SV er det ikke derfor spørsmål om når vi skal bygge 1.000 nye sykehjemsplasser ut over den økning som allerede ligger inne i planen, men om vi skal bygge disse. Og da må hele omsorgskjeden vurderes.

Fra SVs side fremmer vi derfor følgende alternative forslag i forhold til flertallsinnstillingen fra helse- og sosialkomiteen:

Bystyret ber byrådet ved den kommende rullering av sykehjemsbehovsplanen fremme en plan som gir mulighet for utbygging av ytterligere 1.000 nye sykehjemsplasser innen 2015, dersom bystyret skulle finne en slikt forsert utbygging riktig. Byrådet bes særlig foreta en behovsvurdering sett i sammenheng med dimensjonering og utbygging av omsorgsboliger, hjemmetjenester og forebyggende tiltak som fysio- og ergoterapi.