Eldreomsorg

Eldre kjenner selv best sitt hjelpebehov

"Hvem skal avgjøre om ei 80-årig dame har et hjelpehov? Hvem vet dette best? Den som selv daglig kjenner den aldrende og skrantende kroppen og dens begrensninger, eller kommunale byråkrater? Eldre mennesker er tenkende mennesker. Og min erfaring at de som oftest har en høy – for ikke å si for høy – terskel for å be om hjelp fra det offentlige", sa Ivar Johansen i bystyret da bystyret behandlet Knut Even Lindsjørn og Ivar Johansens forslag om et prøveprosjekt i 2 bydeler hvor de eldre over 80 år - som selv mener de har behov - skal få disponere 4 timer hjemmehjelp i måneden, og selv bestemme hjelpens innhold. "Dette er å gi begrepet valgfrihet et reelt innhold. Dette er å ta de eldre på alvor, ved å gi dem makt og innflytelse over sin egen hverdag. Dette er å flytte makt fra det kommunale byråkrati direkte til den enkelte hjelpetrengende," sa Johansen bl.a. Oslo bystyre 30. august 2006
Ivar Johansen, SV

Sak 309 Privat forslag fra Knut Even Lindsjørn (SV) og Ivar Johansen (SV). Oslos eldre må få større innflytelse over egen hverdag

Ordfører,

Valgfrihet.

Et verdiladet ord som ofte brukes i den politiske debatt.
Spør du byens eldre vil de understreke at det aller viktigste for dem er visshet om at de når de engang blir hjelpetrengende får tilstrekkelig hjelp.

Men dernest er hjelpetrengende eldre opptatt å få større innflytelse over hjelpens innhold. De eldre mener hjemmetjenestene er altfor firkantet. Hjelperen går etter et detaljert vedtaksskjema som ikke skal avvikes. Det hjelper ikke at du i dag heller vil ha hjelp til å få handlet inn noen tekniske hjelpemidler i butikken når det uttrykkelig på hjemmehjelperens arbeidsskjema står at i dag skal vinduene vaskes. Sånn firkantethet har eldre grunn til å bli eitrende sinna for.

Er det nettopp noe som kjennetegner høy alder og sykdom er det at formen og bistandsbehovet er svært ustabilt. Hjelpebehovet varierer fra dag til dag. Derfor trengs fleksible tjenester. Derfor fremmer altså SV forslag om et prøveprosjekt hvor de eldre selv skal ha avgjørende innflytelse på hvordan hjelpen skal utføres.

Som ethvert annet prøveprosjekt må det ha et naturlig avgrensning, og vi foreslår 2 bydeler og at prosjektet skal gjelde de over 80 år. Det betyr ikke at det er alder som er hovedkriterium for å komme med i prøveprosjektet. Hjelpebehovet er det som avgjør.

Men hvem skal avgjøre om ei 80-årig dame har et hjelpehov? Hvem vet dette best? Den som selv daglig kjenner den aldrende og skrantende kroppen og dens begrensninger, eller kommunale byråkrater? Eldre mennesker er tenkende mennesker. Og min erfaring at de som oftest har en høy – for ikke å si for høy – terskel for å be om hjelp fra det offentlige. Fra SVs side tror vi at når aldersterskelen legges såpass høyt som 80 år ville andelen som hadde fått nei etter en byråkratisk saksbehandling vært så liten at administrasjonskostnader koster mer enn kommunen sparer.

Stockholm har hatt et vellykket prøveprosjekt på dette, og Oslo burde også være moden for forsøk på denne sektoren. Vi i SV kan leve med at forslaget blir nedstemt nå, i trygg forvissning om at dette helt opplagt vil bli morgendagens eldreomsorg. Framtidas brukere av byens hjemmetjenester – enten de heter Holstad, Folke Fredriksen eller Johansen – kommer ganske enkelt ikke til å akseptere en eldreomsorg som i så stor grad klientifiserer og som gir meg som hjelpetrengende så liten påvirkning på hjelpens innhold og utførelse.

Det er leit at dagens brukere av hjemmetjenestene skal bli avspist med en valgfrihet og påvirkningsmulighet som i hovedsak begrenser seg til valg av firmalogo. Men jeg er rimelig trygg på at SVs forslag her i dag vil vi komme til å se sporene av i forslag Fr.P eller Høyre selv kommer til å fremme i bystyret i løpet av relativt få år.

Ganske enkelt fordi dette er god forebyggende eldrepolitikk. Dette er å gi begrepet valgfrihet et reelt innhold. Dette er å ta de eldre på alvor, ved å gi dem makt og innflytelse over sin egen hverdag. Dette er å flytte makt fra det kommunale byråkrati direkte til den enkelte hjelpetrengende.

Les forslaget