Eldreomsorg

Bystyret anbefaler forvaltningsrevisjon av Kvalitetslosen

Bystyret anbefaler forvaltningsrevisjon av Kvalitetslosen

På initiativ fra meg, og med et fellesforslag fra Tone Tellevik Dahl (Ap), Carl I Hagen (Fr.P) og meg selv, vedtok et enstemmig bystyre i går:

"Kontrollutvalget bes vurdere å foreta en forvaltningsrevisjon av pleie- og omsorgstjenestens bruk av Kvalitetslosen."

Som jeg sa i debatten:

"Kvalitetslosen er trolig et av det viktigste kvalitetsverktøy i kommune-Norge, og Oslosykehjemmene, for kvalitetssikring og kvalitetsforbedring, forutsatt at det fungerer.

Byråd Kvalbein har, på spørsmål fra meg, sendt fram et notat om Kvalitetslosen 6. september. Hun beskriver der teorien, men synes ikke å se noen problemer. Jeg vet lederen av Sykepleierforbundet i Oslo hadde en bekymringssamtale med byråden om dette i vinter. Sykepleierforbundets leder var veldig tydelig på at Kvalitetslosen ikke fungerer etter forutsetningene. Avvik meldes ikke inn, og innmeldte avvik lukkes, uten at noe blir gjort med innmeldte problemer."

Ut fra denne situasjon er jeg svært fornøyd med at Kommunerevisjonen nå vil se på bruken av Kvalitetslosen. Les mitt bystyreinnlegg nedenfor.

 

Oslo bystyre 25. sept. 2013 Ivar Johansen, SV

Sak Kvalitetskrav i pleie- og omsorgstjenestene

Ordfører

Alt som byrådet skriver i denne saken om kvalitetskrav er aldeles utmerket.  Som oftest er prinsippsaker som dette det.

Men lakkmustesten er jo hvordan dette implementeres, og ikke minst: hvordan avvik registreres og følges opp.

Kvalitetslosen er trolig et av det viktigste kvalitetsverktøy i kommune-Norge, og Oslosykehjemmene, for kvalitetssikring og kvalitetsforbedring, forutsatt at det fungerer.

Jeg fikk lyst til å sjekke nærmere sammenhengen mellom teori og praksis, og hvordan Kvalitetslosen brukes. Et bloggoppslag ga mange henvendelser, som gir grunn til bekymring:

En sykepleier skriver:

“Min jobb som Fagutviklingssykepleier er å holde kurs i Kvalitetslosen til ansatte og ledere, samt at jeg som tillitsvalgt sitter i kvalitetsutvalg et og ser hva som kommer inn av avvik. Jeg opplever at mange ikke dokumenterer avvik, dels pga tidspress, dels fordi de blir lukket uten at sakene blir forbedret, men også, dessverre, fordi ansatte ikke forstår viktigheten av å melde avvik!

Det trengs en kompetanseheving blant sykepleiere, omsorgsarbeidere og pleieassistenter/hjemmehjelpere på hvordan skrive avvik, hva et avvik er, og hvorfor det må meldes. Vi har over flere år forsøkt å bevisstgjøre ansatte på dette, men det ble dessverre ingen markant økning av meldte avvik etter at Kvalitetslosen ble innført hos oss, slik som vi håpet og trodde.”

Sykepleieren sier altså at folk slutter å melde avvik i Kvalitetslosen fordi saker blir lukket av overordnede, uten at det blir gjort noe med de forhold som er reist.

Eller ta Helsetilsynets tilsynssak mot Sykehjemsetaten vedrørende Lindeberg Omsorgssenter. Et av spørsmålene Helsetilsynet stilte var hvordan Sykehjemsetaten kunne ha vært uvitende om bruddene på rutinene for medikamenthåndtering. Det viste seg at 45 prosent av de ansatte (nesten halvparten) ikke engang hadde adgang til Kvalitetslosen. År gamle avvik ikke hadde blitt lukka, uten at det var iverksatt tiltak. Samtidig som Kvalitetslosen ble innført fikk man ikke lenger lov til å melde avvik på skjema. På en arbeidsplass med få datamaskiner, høyt arbeidspress, samt at mange ikke hadde tilgang til eller visste hvordan man logget seg inn førte det til sjølsagt til en markant nedgang i antall meldte avvik. Ledelsen på sykehjemmet oppsummerte nedgangen i meldte avvik som en kvalitetsindikator. 

Byråd Kvalbein har, på spørsmål fra meg, sendt fram et notat om Kvalitetslosen 6. september. Hun beskriver der teorien, men synes ikke å se noen problemer. Jeg vet lederen av Sykepleierforbundet i Oslo hadde en bekymringssamtale med byråden om dette i vinter. Sykepleierforbundets leder var veldig tydelig på at Kvalitetslosen ikke fungerer etter forutsetningene. Avvik meldes ikke inn, og innmeldte avvik lukkes, uten at noe blir gjort med innmeldte problemer.

Ser virkelig ikke byråden disse utfordringene med Kvalitetslosen?

Kommentarer   

0 #1 Anne-Lise Kristensen, helse-, s 26-09-2013 05:36
Et godt initiativ!

Anne-Lise Kristensen, helse-, sosial- og eldreombud
0 #2 Knut Elgsaas, leder av tilsyns 26-09-2013 18:01
Bra. Ser fram til Kommunerevisjonens
rapport.
0 #3 Bjørn Bjøro 26-09-2013 18:22
Jeg har hørt eldrebyråd Aud Kvalbeins forklaringer i helse- og sosialkomiteen når kritikkverdige forhold er blitt behandlet. Da har hun vist til Kvalitetslosen på en måte som i alle fall jeg har oppfattet som bortforklarende.

Det framstår å ha vært vesentlige svakheter i måten systemet er blitt brukt på, eller ikke brukt.

Lindebergsaken måtte til for å få påvist at nesten halvparten av ansatte i praksis ikke hadde tilgang til systemet.

Men i Lindebergsaken hjalp det heller ikke når hjelpepleier Stig Berntsen i møte med avdelingsleder og institusjonssje f klart varslet i begynnelsen av 2010. Kommunerevisjon en sitter allerede med dokumentasjonen fra møtet. Dersom varslet i 2010 medført stopp av ulovlig praksis, hadde det ikke blitt noe av den såkalte medikamenthåndt eringssaken, og mest sannsynlig hadde ikke uttalelser fra demente pasienter medført annet enn at sakene var blitt gjennomgått grundig og sjekket ut.

Selv om det er surt for byråd Aud Kvalbein, som ikke har klart å få orden på Sykehjemsetaten , så blir Kommunerevisjon ens kommende gransking også av dette avvikssystemet viktig både for de som vil være samvittighetsfu lle i jobben og for de som skal bo på sykehjem.

Legg til kommentar