Eldreomsorg

Sykehjemsetaten: Institusjonslederne mangler nødvendige fullmakter

Sykehjemsetaten: Institusjonslederne mangler nødvendige fullmakter

Mange oss har sett det lenge, og utfordret Byrådet, uten at Byrådet har vært villig til å gjøre noe med det. Men nå bekreftes dette også av en ekstern gjennomgang fra konsulentfirmaet Deloitte: Sykehjemsetatens institusjonsledere har ikke tilstrekkelig myndighet i forhold til det ansvaret de sitter med. Som det heter i rapporten:

"Gjennom intervjuene synliggjøres spenninger mellom den overordnede styringen av Sykehjemsetaten og resultatansvaret ved det enkelte sykehjem. Fra etatsledelsens side vektlegges behovet for økonomisk styring, lik praksis og korrekt saksgang. Fra institusjonssjefenes side vektlegges samsvaret mellom ansvar og myndighet. Institusjonssjefene opplever at de sitter med ansvaret, men ikke har myndighet til å fatte avgjørelser i saker som griper direkte inn i deres drift." Og Deloitte er enig i at sånn bør det ikke være:

"Vår vurdering er at Sykehjemsetatens ledelsesprinsipp, og ikke variasjonen i kompetanse blant institusjonssjefer/avdelingsledere, bør være avgjørende i spørsmålet om hvilket ansvar som skal ligge på institusjonsnivå på personal- og arbeidsgiverområdet. Dersom institusjonssjefene ikke har tilfredsstillende kompetanse på enkelte områder, bør dette kompenseres for på andre måter enn å begrense deres fullmakter. I dette har institusjonssjefer/avdelingsledere et selvstendig ansvar for å tilegne seg/få tilgang til den kompetansen de mangler. Vår samlede vurdering er at økt merkantil kapasitet rundt institusjonssjefene kan være den løsningen som har størst effekt på deres mulighet til å ivareta sitt lederansvar og tilegne seg/få tilgang til den kompetansen de mangler."

Jeg vil på ny ta saken opp med Byrådet, og utfordre dem på om de nå vil sette inn de nødvendige endringstiltak. Men, som dere ser: Byråden mener p.t. ingen verdens ting.

Kommentarer   

0 #1 Torild Bjørlykke 08-12-2013 10:05
Som medlem i et sykehjemsstyre, er det ikke vanskelig å si seg enig i dette.
0 #2 Lill Florence 08-12-2013 21:45
Dette har vi sett over mange år. Områdedirektøre ne styrer eneveldig og til dels mistroisk overfor institusjonssje fene. Alt skal være likt, enten institusjonen er stor eller liten, og enten resultatene er gode eller mindre gode.
0 #3 Bjørn Bjøro 10-12-2013 07:04
Vi skal heller ikke glemme at dersom forslaget i rapporten om mer merkantil hjelp til institusjonsled erene var blitt gjennomført tidligere, ville Lindeberg-skand alene trolig vært unngått:

Hjelpeleier Stig Berntsen gjorde allerede tidlig i 2010 det klart at det ble begått ulovligheter, og det ble holdt et møte med avdelingsleder og institusjonssje f. Dette framgår av skriftlig materiale, som KOmmunerevisjon en fikk. Avdelingsleder fortsatte sin praksis, mens institusjonssje f, som krevde den opphørt, hadde ikke kapasitet/ork til å følge opp, blant annet på grunn av liten merkantil hjelp. Så spisset det seg til høsten 2011, og det ble manøvrert slik at utsagn fra dement pasient om at det hadde kommet en ikke navngitt mann inn av vinduet i tredje etasje og hadde hatt samleie med henne (mens hun lå under fullt smittevernregim e), ble plantet som en påstand rettet mot hjelpepleieren, samtidig som det ble systematisk forspilt bevis blant annet ved ikke å undersøke beboeren, heller ikke journalføre.

Som kjent resulterte det i at daværende etatsdirektør så seg nødt til frivillig å ta en underordnet stilling i annen etat, beholdt sin millionlønn, mens hjelpepleieren får over kr. 400.000, jobben tilbake, og det er brukt sannsynligvis millionbeløp på gransking fra Internrevisjone n, Kommunerevisjon en, den siste rapporten, ekstra sykefravær m.v.

Den siste rapporten er forøvrig bestilt slik at det ikke rettes søkelys på byråd Aud Kvalbein og byrådsavdelinge n. Dette til tross for at den uskyldige hjelpeleieren ble politianmeldt og krevd straffet med flere års fengsel etter at kommunaldirektø ren og byråden var varslet. Og det uten at Oslo kommune beholdt noen kopi av anmeldelsen (!!).

Da er det greit å gjøre som kommunaldirektø r Bjørg Månum Andersson og byråd Aud Kvalbein har valgt og som kommer klart fram av brev i mai 2013 til Kommunerevisjon en: Spark nedover. Og fortie egne feil.

Legg til kommentar