Eldreomsorg

Sykehjemsetaten: Institusjonslederne mangler nødvendige fullmakter

Sykehjemsetaten: Institusjonslederne mangler nødvendige fullmakter

Mange oss har sett det lenge, og utfordret Byrådet, uten at Byrådet har vært villig til å gjøre noe med det. Men nå bekreftes dette også av en ekstern gjennomgang fra konsulentfirmaet Deloitte: Sykehjemsetatens institusjonsledere har ikke tilstrekkelig myndighet i forhold til det ansvaret de sitter med. Som det heter i rapporten:

"Gjennom intervjuene synliggjøres spenninger mellom den overordnede styringen av Sykehjemsetaten og resultatansvaret ved det enkelte sykehjem. Fra etatsledelsens side vektlegges behovet for økonomisk styring, lik praksis og korrekt saksgang. Fra institusjonssjefenes side vektlegges samsvaret mellom ansvar og myndighet. Institusjonssjefene opplever at de sitter med ansvaret, men ikke har myndighet til å fatte avgjørelser i saker som griper direkte inn i deres drift." Og Deloitte er enig i at sånn bør det ikke være:

"Vår vurdering er at Sykehjemsetatens ledelsesprinsipp, og ikke variasjonen i kompetanse blant institusjonssjefer/avdelingsledere, bør være avgjørende i spørsmålet om hvilket ansvar som skal ligge på institusjonsnivå på personal- og arbeidsgiverområdet. Dersom institusjonssjefene ikke har tilfredsstillende kompetanse på enkelte områder, bør dette kompenseres for på andre måter enn å begrense deres fullmakter. I dette har institusjonssjefer/avdelingsledere et selvstendig ansvar for å tilegne seg/få tilgang til den kompetansen de mangler. Vår samlede vurdering er at økt merkantil kapasitet rundt institusjonssjefene kan være den løsningen som har størst effekt på deres mulighet til å ivareta sitt lederansvar og tilegne seg/få tilgang til den kompetansen de mangler."

Jeg vil på ny ta saken opp med Byrådet, og utfordre dem på om de nå vil sette inn de nødvendige endringstiltak. Men, som dere ser: Byråden mener p.t. ingen verdens ting.