Eldreomsorg

Sykehjem: Full åpenhet om bemanning

Sykehjem: Full åpenhet om bemanning

Byrådet vektlegger valgfrihet, blant annet at eldre selv skal kunne få velge sykehjem.  En viktig forutsetning for «å øke medbestemmelsen og valgfriheten for de som er brukere av kommunens tjenester» er å øke innbyggernes kunnskap og forutsetninger for egne valg.  Åpenhet og innsyn i den kommunale forvaltning styrker innbyggernes forståelse for de valg kommunen gjør i fellesskapets tjeneste, men den gir samtidig innbyggerne bedre grunnlag for egne valg.

Her vil den enkelte potensielle sykehjemsbeboer vektlegge forskjellige kvalitetsfaktorer som: beliggenhet, bemanningsnivå eller sammensetning av personalgruppen, kulturaktiviteter og driftsfilosofi. Det er ikke opp til kommunen å hevde at deler av den informasjon potensielle sykehjemsbeboere etterspør er irrelevant eller uviktig for valgfriheten.

Men Byrådet mener bemanning på anbudsutsatte sykehjem er forretningshemmeligheter, og nekter innsyn i denne viktige kvalitetsfaktor. Vi må ha full åpenhet og innsyn i sykehjemmenes bemanning, uavhengig av sykehjemmenes eierskap eller driftsform. Åpenheten skal være total: fra sykehjemmets totalbemanning og ned på bemanning pr yrkesgruppe for hver avdeling og hver vakttype. Jeg sender fram forslag til bystyret om full åpenhet.

 

Oslo bystyre

v/ ordføreren        

                                                                                                          Oslo, 8. april 2014         

                                                                                              

Privat forslag fra Ivar Johansen på vegne av SV: Informasjon en forutsetning for valgfrihet

Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter:

”Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen.”

 

På bakgrunn av dette fremmes et privat forslag som følger:

I det sittende byråds byrådserklæring heter det blant annet:

«Byrådets mål er at alle skal være trygge på at de får den hjelp de har behov for, når de har behov for den, og at de selv skal kunne påvirke tilbudet ut fra individuelle ønsker og behov. Byrådet har tillit til at enkeltmennesket og familien kan ta ansvar for egne valg og vil sette grenser for kommunens myndighet der denne griper inn i enkeltmenneskets, familiens og det sivile samfunnets rett til selvbestemmelse. Byrådet vil legge vekt på å øke medbestemmelsen og valgfriheten for de som er brukere av kommunens tjenester.»

Kunnskap er makt, sies det. Det er som oftest slik at det ikke er likeverdig kunnskap mellom fagpersonen i f.eks. helsetjenesten og den hjelpetrengende. Dette gjør at vi i en sykdomssituasjon som oftest vil legge avgjørende vekt på legens anbefaling.

En viktig forutsetning for «å øke medbestemmelsen og valgfriheten for de som er brukere av kommunens tjenester» er å øke innbyggernes kunnskap og forutsetninger for egne valg.  Åpenhet og innsyn i den kommunale forvaltning styrker innbyggernes forståelse for de valg kommunen gjør i fellesskapets tjeneste, men den gir samtidig innbyggerne bedre grunnlag for egne valg.

Daværende SV-byråd Vivi Lassen innførte i 1993 en rett for den enkelte til selv å velge hvilket sykehjem de skal bo på, en «rett» som naturligvis forutsatte tilgjengelighet av ledige plasser. Men forutsetning for meningsfullt valg er også kunnskap om kvalitet. Her vil den enkelte potensielle sykehjemsbeboer vektlegge forskjellige faktorer som: beliggenhet, bemanningsnivå eller sammensetning av personalgruppen, kulturaktiviteter og driftsfilosofi. Det er ikke opp til kommunen å hevde at deler av den informasjon potensielle sykehjemsbeboere etterspør er irrelevant eller uviktig for valgfriheten.

SV ønsker å sikre full åpenhet og innsyn i sykehjemmenes bemanning, uavhengig av sykehjemmenes eierskap eller driftsform. Åpenheten skal være total: fra sykehjemmets totalbemanning og ned på bemanning pr yrkesgruppe for hver avdeling og hver vakttype. Åpenheten omfatter naturligvis ikke individuelle lønns- og personalforhold.

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:

Det legges til rette for full åpenhet og innsyn i sykehjemmenes bemanning, uavhengig av sykehjemmenes eierskap eller driftsform. Åpenheten skal være total: Fra sykehjemmets totalbemanning og ned på bemanning pr yrkesgruppe for hver avdeling og hver vakttype.

Ivar Johansen /s/                                                                                                                                                                             

Sosialistisk Venstreparti

Kommentarer   

0 #1 Leif Egil Andreassen 11-04-2014 14:51
Bemanning er ikke hemmelig for fagorganisasjon ene. Ved konkurranseutse tting får de alle tilbudene til gjennomlesning. Det er mulig de får taushetsplikt men de kan se hvordan de private planlegger bemanning helt ned på avdelingsnivå. Dette er imidlertid ikke et argument for at man ikke skal offentliggjøre bemanning. Dette vil ikke ha noe betydning for konkurransesitu asjonen da de fleste i anbudsdokumente t får vite bemanningsfakto ren på de ulike avdelingstypene . Alle de private legger seg på denne faktoren. Anbudsdokumente t setter også krav til faglighet og hvis du for eks har for lav sykepleierdekni ng i anbudet ditt så vinner du ikke konkurransen. Jeg har flere års erfaring med konkurranseutse tting. Min erfaring er at de private har omtrent samme bemanning og kvalitet som de kommunale sykehjemmene. Det som skiller dem ut fra de kommunale er den elendige pensjonen de tilbyr sine ansatte. En hjelpepleier med full opptjening taper over kr 4000 i måneden i forhold til den kommunale pensjonen. Det er her de private henter sin profitt. For å si det på en annen måte så putter kommunen hjelpepleiernes pensjon ned i lommene på investorene. For uten at dette er et etisk problem så vil de kunne få store problemer med rekruttering i framtiden. Hvem gidder å jobbe for lave lønninger og dårlige pensjoner i et privat sykehjem?
0 #2 Kari-Sofie Jenssen 12-04-2014 10:32
Det ble jo avdekket at Ammerudlunden hadde 18 færre ansatte enn de hadde vunnet anbudet med, under Adecco-saken. Hvordan skal dette kontrolleres? Mange av virksomhetene har jo vist at de ikke er til å stole på. Arbeidslivskrim inaliteten brer om seg og finner stadig nye metoder for svindel.

Legg til kommentar