Eldreomsorg

Bystyret i morgen: Fra stoppeklokkeomsorg til tillitsreform

Bystyret i morgen: Fra stoppeklokkeomsorg til tillitsreform

I morgen vedtar trolig et enstemmig bystyre å be byrådet "innføre et forsøksprosjekt med tillitsreform i hjemmetjenesten", med bakgrunn i et SV-initiativ fra Marianne Borgen og meg. Forslaget er utformet i nært samarbeid med Sykepleierforbundet og Fagforbundet.

«Stoppeklokkeomsorg» har blitt et begrep for en rigid omsorgstjeneste som i alt for liten grad tar inn over seg det som kjennetegner sykdom og alderdom: Hjelpebehovene er skiftende fra dag til dag, og gjennom dagen. Minutt-fokuset i Oslos hjemmetjenester har gjort at det nærmest er å regne som avvik hvis man gjør noe utenfor det planlagte. Avvik skal man jo ikke ha. Dagene er forskjellige, formen til de som trenger tjenestene varierer, og fordi mennesker er forskjellige må tjenestene også være det.

Det er den hjelpetrengende selv som har best kompetanse på sitt hjelpebehov, slik det er i dag. Og som kan være annerledes enn det var i går. En god omsorg må ha nødvendig fleksibilitet, og ikke rigide Excel-ark og stopp-klokker.

I forsøket på å profesjonalisere velferden har vi endt opp med å avprofesjonalisere arbeidsstyrken. Den gir stress og et tungrodd byråkrati for de ansatte, og dermed dårligere tjenester til hjelpetrengende. Det er behov for en ekte og konkret tillitsreform i Oslo. Ledere og de ansatte skal framfor detaljstyring bruke tiden på de faglige utfordringene.

Det er særs bra at Oslo nå får prøvd ut en tillitsreform.