Eldreomsorg

Kvalitetslosen i sykehjemmene: Betydelige svakheter

Kvalitetslosen i sykehjemmene: Betydelig svakhet

På mitt initiativ vedtok et enstemmig bystyre i fjor høst: "Kontrollutvalget bes vurdere å foreta en forvaltningsrevisjon av pleie- og omsorgstjenestens bruk av Kvalitetslosen."

Nå foreligger rapporten fra Kommunerevisjonen, med bakgrunn i en gjennomgang hos Lilleborg sykehjem og  Ryenhjemmet. Og resultatene oppsummeres slik:

"Undersøkelsen viser at avvik ble meldt og behandlet i Kvalitetslosen ved de to sykehjemmene. Undersøkelsen viser samtidig at det manglet en omforent forståelse av hva som skulle meldes som avvik, og at det var en underrapportering av avvik ved de undersøkten avdelingene i 2013. Det var også svakheter ved ledelsens behandling av avviksmeldingene og ledelsens systematiske vurdering av mønstre imeldingene.

Etter Kommunerevisjonens vurdering gjorde svakhetene at sykehjemmene ikke hadde et tilfredsstillende grunnlag for læring av feil og uønskede hendelser, forebygging av gjentakelser og forbedring av tjenestene."

Til revisjonsspråk å være er dette en skarp kritikk, og viser at Sykehjemsetaten - som drifter av de kommunale sykehjemmene ikke hadde et fullverdig operativt kvalitetssystem. Følgende opplysning fra rapporten illustrerer situasjonen: "Det lå 1266 dokumenter i Kvalitetslosen per mai 2014. Av disse var 522 utformet etter malen for prosedyrer. Revisjonsfristen var overskredet for 582 av de 1266 dokumentene."

Her har byrådet en viktig jobb å gjøre.

Kommentarer   

+2 #1 Jorunn Gulbrandsen 12-11-2014 10:20
Bra hvis dette kan følges opp! Aviksbehandling er det lite fokus på, selv om fylkeslegen har tilsyn med visse mellomrom.
0 #2 Lill Eikestad 12-11-2014 17:19
Viktig å huske at kvalitetslosen er et system basert på databehandling. Personalet i sykehjemmene har verken tid eller kunnskap nok til å håndtere dette systemet. De ufaglærte kan det ikke godt nok til å bruke det, og fagpersonalet har rett og slett ikke tid. Det er for få av dem!
0 #3 Observatør 13-11-2014 21:54
”De multisjuke gamle får ikke adekvat oppfølging. De får tilsyn av ufaglært arbeidskraft, på avstand en og annen sykepleier, stadig nye personer, og på langt hold en medisinsk kyndig person”, uttaler nå pensjonert professor Ivar Sønbø Kristiansen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi UIO og adjungert professor ved Institut for Sundhedstjenest eforskning.

Hva hjelper det med en ”KVALITETSLOS” (ordet er i seg selv en merkelig konstruksjon) når utgangspunktet er så galt og lite tilpasset behovene?

Her har politikerne en lang vei å gå, dersom de tar sitt ansvar og forpliktelser på alvor!

Legg til kommentar