Eldreomsorg

Kvalitetslosen i sykehjemmene: Betydelige svakheter

Kvalitetslosen i sykehjemmene: Betydelig svakhet

På mitt initiativ vedtok et enstemmig bystyre i fjor høst: "Kontrollutvalget bes vurdere å foreta en forvaltningsrevisjon av pleie- og omsorgstjenestens bruk av Kvalitetslosen."

Nå foreligger rapporten fra Kommunerevisjonen, med bakgrunn i en gjennomgang hos Lilleborg sykehjem og  Ryenhjemmet. Og resultatene oppsummeres slik:

"Undersøkelsen viser at avvik ble meldt og behandlet i Kvalitetslosen ved de to sykehjemmene. Undersøkelsen viser samtidig at det manglet en omforent forståelse av hva som skulle meldes som avvik, og at det var en underrapportering av avvik ved de undersøkten avdelingene i 2013. Det var også svakheter ved ledelsens behandling av avviksmeldingene og ledelsens systematiske vurdering av mønstre imeldingene.

Etter Kommunerevisjonens vurdering gjorde svakhetene at sykehjemmene ikke hadde et tilfredsstillende grunnlag for læring av feil og uønskede hendelser, forebygging av gjentakelser og forbedring av tjenestene."

Til revisjonsspråk å være er dette en skarp kritikk, og viser at Sykehjemsetaten - som drifter av de kommunale sykehjemmene ikke hadde et fullverdig operativt kvalitetssystem. Følgende opplysning fra rapporten illustrerer situasjonen: "Det lå 1266 dokumenter i Kvalitetslosen per mai 2014. Av disse var 522 utformet etter malen for prosedyrer. Revisjonsfristen var overskredet for 582 av de 1266 dokumentene."

Her har byrådet en viktig jobb å gjøre.