Eldreomsorg

Sykehjemstilsynsutvalg: Byrådet med partipolitisk kartlegging

Sykehjemstilsynsutvalg: Byrådet med politisk kartlegging

Bystyreflertallet vedtok i siste bystyremøte, mot byrådets ønske, å avvikle driftsstyrer for sykehjemmene. I stedet ønsker man samarbeidsutvalg.

Samtidig tok jeg opp den evaluering som nå pågår av tilsynsutvalgsordningen:

"Så er det slik at for de samme sykehjemmene har vi også folkevalgte lokale tilsynsutvalg, oppnevnt av bydelsutvalgene. De er også under evaluering. Der er det nå et spørreskjema ute hos nåværende medlemmer av tilsynsutvalgene. Tilsynsutvalgene trenger opplagt tydeligere målformuleringer for sitt oppdrag og tydeligere definert mottaker av tilsynsrapportene. Derfor er det bra at også denne ordningen blir evaluert.

Men jeg synes det er noe spesielt at de spørreskjemaer som er sendt ut også legger opp til å kartlegge partimedlemskap, og dermed hvorvidt det kan være ulike syn avhengig av hvilket parti man tilhører, eller om det er ulikt syn innenfor et parti. Seriøse spørreundersøkelser legges opp slik at man ikke kan identifisere hva bestemte personer har svart, dvs. anonymitet. Jeg vil gjerne ha byrådens kommentar til akkurat det."

Byråden hadde intet svar, men skulle komme tilbake til det.Les mitt innlegg under "les mer"

 

 

Oslo bystyre 12. november 2014

Ivar Johansen, SV

Sak Evaluering av ordningen med driftsstyre ved de kommunale sykehjemmene. Forslag om at prøveordningen forlenges med ytterligere to år

Ordfører,

"Dette blir rene preikestyrer, uten noen makt," sa jeg da bystyreflertallet vedtok å opprette driftsstyrer for de kommunale sykehjem. Og dessverre fikk jeg rett. Evalueringsrapporten fra PWC sier at dagens ordning ikke fungerer på noen av de sentrale områdene som styring, økonomiforvaltning og plassering i styringssystemet. Dette er en ganske alvorlig kritikk av hele ordningen og får også støtte av informantene fra ulike driftsstyrer. Da gjør bystyret rett i å avvikle driftsstyre-ordningen, og erstatte det med samarbeidsutvalg.

Og jeg tror en av forklaringene på at dette ikke fungerer ligger i en annen ekstern konsulentrapport,fra DeLoitte. Sykehjemsetatens institusjonsledere har ikke tilstrekkelig myndighet i forhold til det ansvaret de sitter med. Som det heter i rapporten:

"Gjennom intervjuene synliggjøres spenninger mellom den overordnede styringen av Sykehjemsetaten og resultatansvaret ved det enkelte sykehjem. Fra etatsledelsens side vektlegges behovet for økonomisk styring, lik praksis og korrekt saksgang. Fra institusjonssjefenes side vektlegges samsvaret mellom ansvar og myndighet. Institusjonssjefene opplever at de sitter med ansvaret, men ikke har myndighet til å fatte avgjørelser i saker som griper direkte inn i deres drift." Og Deloitte er enig i at sånn bør det ikke være.

I topp-styrt organisasjon, med institusjonsledere som ikke har myndighet, kan selvsagt heller ikke driftsstyrer for de samme sykehjemmene bli noe annet enn rene suppe-råd. Et lokalt driftsstyre kan jo ikke ha makt og innflytelse der beslutningsmyndigheten ligger sentralt i Sykehjemsetaten. Byråden viser verken viser vilje eller evne til å rydde i dette, slik at institusjonslederne får samsvar mellom ansvar og myndighet. Da får konsekvensen være å erstatte driftsstyrene med samarbeidsutvalg. Vi kan ikke late som om lokale driftsstyrer har en makt og myndighet de ikke har.

Så er det slik at for de samme sykehjemmene har vi også folkevalgte lokale tilsynsutvalg, oppnevnt av bydelsutvalgene. De er også under evaluering. Der er det nå et spørreskjema ute hos nåværende medlemmer av tilsynsutvalgene. Tilsynsutvalgene trenger opplagt tydeligere målformuleringer for sitt oppdrag, tydeligere definert mottaker av tilsynsrapportene. Derfor er det bra at også denne ordningen blir evaluert.

Men jeg synes det er noe spesielt at de spørreskjemaer som er sendt ut også legger opp til å kartlegge partimedlemskap, og dermed hvorvidt det kan være ulike syn avhengig av hvilket parti man tilhører, eller om det er ulikt syn innenfor et parti. Seriøse spørreundersøkelser legges opp slik at man ikke kan identifisere hva bestemte personer har svart, dvs. anonymitet. Jeg vil gjerne ha byrådens kommentar til akkurat det.

Kommentarer   

+1 #1 Bodil Christine Erichsen 20-11-2014 11:59
Jeg reagerte også på spørsmålet om partitilhørighe t og rapporterte bekymringen til mitt lokallag. Men det var flere svakheter ved undersøkelsen, som gjorde det svært enkelt å identifisere respondentene. Dessuten var det umulig å komme videre i til neste spørsmålsark om man ikke kunne svare på alle foregående spørsmål. Jeg kom derfor aldri igjennom - og det var ikke fordi jeg nektet å oppgi partitilhørighe t. Grunnleggende undrer det meg at byens myndigheter overhodet setter slike undersøkelser ut til private. Burde ikke tilbakemeldinge r gjennom de politiske kanalene være tilstrekkelig?

Legg til kommentar