Eldreomsorg

Seniormelding: Frivilligheten skal ikke være tjenesteprodusenter

Seniormelding: Frivillig sektor skal ikke være tjenesteprodusenter

Byrådet mener frivillighet er forutsetning for gode helse- og omsorgstjenester.

I siste bystyremøte drøftet vi kommunens seniorpolitikk. I byrådets seniormelding heter det; « For å yte gode forebyggende helse - og omsorgstjenester til eldre, må Oslo kommune investere mer i frivillighet og eldres egne nettverk.» Det byrådet her sier er at forutsetningen for at Oslo kommune kan yte gode helse- og omsorgstjenester er frivillighet. Jeg vil opplagt reservere meg fra et slikt syn. Vi skal f.eks. selvsagt dimensjonere våre sykehjem slik at de har tilstrekkelig bemanning og fagkompetanse, og ikke være avhengig av frivillige. Og dette er ikke bare en teoretisk diskusjon. Jeg husker tidligere diskusjoner i bystyret hvor det har vært forslag om å kutte sykehjemsbemanning og erstatte stillingene med frivillige.

Ja, det er kanskje nettopp byrådets syn på frivillig sektor som kanskje er de svakeste ved byrådets seniormelding. Det ligger ikke en grunnleggende forståelse i bunn for frivillig sektors egenart og egenverdi. Man er mest opptatt av hvordan frivillige kan levere, levere tjenester kommunen trenger. Byrådet, og bystyreflertallet, legger i praksis opp til å gjøre frivilligheten til tjenesteprodusenter og leverandører til kommunen.

Les mitt innlegg i bystyret under "les mer."

 

Oslo bystyre 12. nov. 2014

Ivar Johansen, SV

Seniormelding – Selvstendige, aktive og trygge eldre

Først, ordfører, litt ros. 

Byrådet har generelt et betydelig forbedringspotensiale i å lytte til, og involvere fagfolk, brukere og innbyggerne i denne byen i de politiske beslutningsprosesser.

Det er derfor bra å kunne si at prosessen rundt denne meldingen har vært god. Her er alle berørte, enten det er ansatte, kompetansemiljøer, frivillig organisasjonsliv, pårørende, beboere og øvrige interesserte involvert på en god måte i utforming av premisser og retning på meldingen.  Kanskje med et unntak; det sentrale eldreråd. Derfor: byrådet bør bruke utformingen av seniormeldingen som et forbilde på god, demokratisk, involvering.

I andre sammenhenger fokuserer vi mye på dem som trenger bistand fra det offentlige, f.eks. fysioterapi, hjemmetjeneste eller sykehjemsplass. Denne meldingen har et annet hovedfokus: 90 % av byens eldre klarer seg stort sett selv, og trenger ikke nevneverdig bistand fra kommunens tjenesteapparat. Da er frivillighet et stikkord.

Seniorsentre og eldresentre er da særs viktig, og det er bra at byrådet ønsker en sterk satsing på byens seniorsentre. 65 % av folk i denne byen som er over 65 år bruker seniorsentrene. Samlokalisering med frisklivssentraler og lærings- og mestringssentre kan være klokt.

Men jeg er usikker på om byrådet i praksis gir seniorsentre tilstrekkelige trygghet og forutsigbarhet. Et flertall av eldresentrene driftes av ideelle organisasjoner, og for dem er bystyrets og bydelenes budsjettbehandling hvert år et sjansespill. Blir det budsjettkutt i år? Blir det forslag om nedleggelser? Og byrådet byrådets budsjettforslag for 2015 er jo slett ikke noen satsing på seniorsentrene. Her kuttes jo støtten til Nasjonalforeningens åtte seniorsentrene. De ideelle organisasjoner ber om samme forutsigbarhet for seniorsentrene som f.eks. sykehjemmene. De ber om driftsavtaler. Men byrådet vegrer seg.

Så er det grunn til å merke seg følgende formulering fra seniormeldingen: « For å yte gode forebyggende helse - og omsorgstjenester til eldre, må Oslo kommune investere mer i frivillighet og eldres egne nettverk.» Det byrådet her sier er at forutsetningen for at Oslo kommune kan yte gode helse- og omsorgstjenester er frivillighet. For SVs del reserverer vi oss fra et slikt syn. Vi skal f.eks. selvsagt dimensjonere våre sykehjem slik at de har tilstrekkelig bemanning og fagkompetanse, og ikke være avhengig av frivillige. Og dette er ikke bare en teoretisk diskusjon. Jeg husker tidligere diskusjoner her i bystyret hvor det har vært forslag om å kutte sykehjemsbemanning og erstatte stillingene med frivillige.

I det hele tatt, ordfører, er det nettopp byrådets syn på frivillig sektor som kanskje er de svakeste ved denne seniormeldingen. Det ligger ikke en grunnleggende forståelse i bunn for frivillig sektors egenart og egenverdi. Man er mest opptatt av hvordan frivillige kan levere, levere tjenester kommunen trenger. Byrådet, og bystyreflertallet, legger i praksis opp til å gjøre frivilligheten til tjenesteprodusenter og leverandører til kommunen.

Kommentarer   

+1 #1 Siri Sætre Follerås 19-11-2014 05:34
Det er vel heller byrådets syn på godt fagarbeid og gode helsearbeidere som ikke henger på greip når de mener frivillige godt kan overta? Er dette godt gammaldags kvinnearbeid som ikke trenger betales, men gjøres frivillig?
+1 #2 Gunn Angelskår 19-11-2014 07:13
Det som skjer i Oslo, har en tendens til å spre seg, i alle fall om kommunen sparer penger på det. Vi må ikke komme i en situasjon, der våre eldre pleietrengende er avhengige av frivillige for å få et godt nok tilbud. En frivillig kan være et hyggelig pluss, men er du frivillig, kan du og la være å komme den dagen du har annet som er viktigere, og heller komme en annen dag - uten at noen har rett til å kritisere deg. Slik kan man ikke bygge basistilbudet på. Ja til frivillighet, legg til rette for dette, men det må for all del ikke gå inn som en del av jobben som skal gjøres av de ansatte.
+1 #3 Anders Arntzen 19-11-2014 20:31
Jeg er frivillig i Ullern Frivilligsentra l. Meget givende og hyggelig sted. Jeg tror ledelsen er klar på at frivilligarbeid ikke skal konkurrere med kommuneansatte eller tekniske fagfolk. Vi som jobber med tekniske ting skal vite når det bør tilkalles "ordentlige" fagfolk. Grenseoppgangen kan være litt vanskelig i begynnelsen, men en ser det etterhvert.
En opplagt grenseoverskrid else er dersom den frivilliges virksomhet får økonomisk betydning.
Jeg har sett at vi i Ullern utfører så og så mange frivilligtimer. Jeg er ikke så sikker på om jeg ønsker å vite dette tallet. Vi får støtte fra bydelen, men det blir feil hvis dette er "betaling" for frivilligtimer.
Frivilliges arbeid skal derfor ikke være en faktor i kommunens budsjett.

Legg til kommentar