Eldreomsorg

Seniormelding: Frivilligheten skal ikke være tjenesteprodusenter

Seniormelding: Frivillig sektor skal ikke være tjenesteprodusenter

Byrådet mener frivillighet er forutsetning for gode helse- og omsorgstjenester.

I siste bystyremøte drøftet vi kommunens seniorpolitikk. I byrådets seniormelding heter det; « For å yte gode forebyggende helse - og omsorgstjenester til eldre, må Oslo kommune investere mer i frivillighet og eldres egne nettverk.» Det byrådet her sier er at forutsetningen for at Oslo kommune kan yte gode helse- og omsorgstjenester er frivillighet. Jeg vil opplagt reservere meg fra et slikt syn. Vi skal f.eks. selvsagt dimensjonere våre sykehjem slik at de har tilstrekkelig bemanning og fagkompetanse, og ikke være avhengig av frivillige. Og dette er ikke bare en teoretisk diskusjon. Jeg husker tidligere diskusjoner i bystyret hvor det har vært forslag om å kutte sykehjemsbemanning og erstatte stillingene med frivillige.

Ja, det er kanskje nettopp byrådets syn på frivillig sektor som kanskje er de svakeste ved byrådets seniormelding. Det ligger ikke en grunnleggende forståelse i bunn for frivillig sektors egenart og egenverdi. Man er mest opptatt av hvordan frivillige kan levere, levere tjenester kommunen trenger. Byrådet, og bystyreflertallet, legger i praksis opp til å gjøre frivilligheten til tjenesteprodusenter og leverandører til kommunen.

Les mitt innlegg i bystyret under "les mer."

 

Oslo bystyre 12. nov. 2014

Ivar Johansen, SV

Seniormelding – Selvstendige, aktive og trygge eldre

Først, ordfører, litt ros. 

Byrådet har generelt et betydelig forbedringspotensiale i å lytte til, og involvere fagfolk, brukere og innbyggerne i denne byen i de politiske beslutningsprosesser.

Det er derfor bra å kunne si at prosessen rundt denne meldingen har vært god. Her er alle berørte, enten det er ansatte, kompetansemiljøer, frivillig organisasjonsliv, pårørende, beboere og øvrige interesserte involvert på en god måte i utforming av premisser og retning på meldingen.  Kanskje med et unntak; det sentrale eldreråd. Derfor: byrådet bør bruke utformingen av seniormeldingen som et forbilde på god, demokratisk, involvering.

I andre sammenhenger fokuserer vi mye på dem som trenger bistand fra det offentlige, f.eks. fysioterapi, hjemmetjeneste eller sykehjemsplass. Denne meldingen har et annet hovedfokus: 90 % av byens eldre klarer seg stort sett selv, og trenger ikke nevneverdig bistand fra kommunens tjenesteapparat. Da er frivillighet et stikkord.

Seniorsentre og eldresentre er da særs viktig, og det er bra at byrådet ønsker en sterk satsing på byens seniorsentre. 65 % av folk i denne byen som er over 65 år bruker seniorsentrene. Samlokalisering med frisklivssentraler og lærings- og mestringssentre kan være klokt.

Men jeg er usikker på om byrådet i praksis gir seniorsentre tilstrekkelige trygghet og forutsigbarhet. Et flertall av eldresentrene driftes av ideelle organisasjoner, og for dem er bystyrets og bydelenes budsjettbehandling hvert år et sjansespill. Blir det budsjettkutt i år? Blir det forslag om nedleggelser? Og byrådet byrådets budsjettforslag for 2015 er jo slett ikke noen satsing på seniorsentrene. Her kuttes jo støtten til Nasjonalforeningens åtte seniorsentrene. De ideelle organisasjoner ber om samme forutsigbarhet for seniorsentrene som f.eks. sykehjemmene. De ber om driftsavtaler. Men byrådet vegrer seg.

Så er det grunn til å merke seg følgende formulering fra seniormeldingen: « For å yte gode forebyggende helse - og omsorgstjenester til eldre, må Oslo kommune investere mer i frivillighet og eldres egne nettverk.» Det byrådet her sier er at forutsetningen for at Oslo kommune kan yte gode helse- og omsorgstjenester er frivillighet. For SVs del reserverer vi oss fra et slikt syn. Vi skal f.eks. selvsagt dimensjonere våre sykehjem slik at de har tilstrekkelig bemanning og fagkompetanse, og ikke være avhengig av frivillige. Og dette er ikke bare en teoretisk diskusjon. Jeg husker tidligere diskusjoner her i bystyret hvor det har vært forslag om å kutte sykehjemsbemanning og erstatte stillingene med frivillige.

I det hele tatt, ordfører, er det nettopp byrådets syn på frivillig sektor som kanskje er de svakeste ved denne seniormeldingen. Det ligger ikke en grunnleggende forståelse i bunn for frivillig sektors egenart og egenverdi. Man er mest opptatt av hvordan frivillige kan levere, levere tjenester kommunen trenger. Byrådet, og bystyreflertallet, legger i praksis opp til å gjøre frivilligheten til tjenesteprodusenter og leverandører til kommunen.