Eldreomsorg

Sykehjemstilsyn: Har tilsynsutvalg noen mening?

Sykehjemstilsyn: Har tilsynsutvalg noen mening?
 

Som konsulentfirmaet PwC påpeker har Oslo kommune organisert tilsyn og kontroll av sykehjemstilbudet i ren Pompel og Pilt-stil:"Kommunen har i dag seks ulike tiltak med formål å utøve kontroll og sikre tjenestekvalitet ved sykehjem."

Et av tiltakene er tilsynsutvalgsordningen, som PwC har evaluert. De oppsummerer slik:

"Evalueringen viser at ordningen med tilsynsutvalg har svakheter, men oppleves å ha en rolle for de involverte parter. Tilsynsutvalgene kan representere en stemme i en kompleks tjenesteproduksjon og gi informasjon utover kommunens øvrige tiltak for kvalitetsoppfølging.

Evalueringen gir ingen klare svar på om ordningen som helhet fungerer etter intensjonen. Tilbakemeldingene fra medlemmer av tilsynsutvalg, bydelsutvalg og representanter fra Sykehjemsetaten er ikke entydige. PwC observerer imidlertid at tilsynsutvalgenes rapporter i liten grad ser ut til å bidra til kvalitetsoppfølging av sykehjemmenes tjenester. Fra bydelsutvalgenes ståsted kan det synes at det er behov for en ordning som har brukerne i fokus og som gir innsyn i sykehjemmenes tjenester. Om folkevalgt tilsyn gir merverdi for beboerne og er den rette ordningen til å ivareta brukernes interesser, er derimot uklart."

Og da må bystyret diskutere: Bør vi fortsette som nå. Hva mener du?

Kommentarer   

0 #1 Trine Jaksland Graff 07-12-2014 14:36
Jeg mener det bør være fagfolk i et slikt utvalg. Jeg sier som jeg alltid gjør, en som ikke har jobbet ved pasientenes seng kan vanskelig vite hvordan det er eller sette seg inn i det. F.eks. en sykepleier vet hvordan det bør være og har pasientene i fokus. Det er kritikkverdig at tilsynsutvalgen es rapporter i liten grad ser ut til å bidra til kvalitetsoppføl ging av sykehjemmenes tjenester. Har sett eksempler utenfor Oslo også. Kritikkverdige forhold kommer frem, blir meldt og får medhold av fylkeslegen. Så går tiden og ingenting skjer. Eller det blir noen forandringer med en gang, men etter en tid er alt som før igjen.
Avvik som pleiere skriver er også en vits. Tror sjelden noe kommer utenfor sykehjemmets fire vegger.
+1 #2 Knut Elgsaas 22-12-2014 16:34
Pensjonistforbu ndet Oslo (PFO) arrangerer 26. februar 2015 et temamøte om tilsynsutvalg. Det er etter vår vurdering verdifullt å få høre om erfaringer medlemmene av tilsynsutvalg har fått etter over 3 års arbeid.
Hvordan vurderer de mulighetene til å oppfylle de krav instruksen stiller til tilsynsutvalg? Hvordan har samarbeid og kontakt med sykehjem og Sykehjemsetaten fungert?
Hvordan har samspillet med bydelsutvalg, eldreråd og de lokale omsorgskomiteer i bydelene fungert?
Det vil også være verdifullt å få belyst hvordan bystyret, bydelsutvalg og Sykehjemsetat vurderer arbeidet til tilsynsutvalgen e.
På temamøtet vil representanter fra bl.a. PWC og kommunerevisjon en holde innlegg.
PFO har i siden 2007 engasjert seg i arbeidet
med opplæring og veiledning av medlemmer av tilsynsutvalg for sykehjem og
tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester.
PFO utarbeidet i 2008 en tilsynsveileder for sykehjem og i 2011 en tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester.
Tilsynsveileder en for sykehjem ble revidert i 2013.
PFO har avholdt en rekke møter siden 2008 der veilederne er blitt gjennomgått for medlemmer av tilsynsutvalg, eldreråd og bydelsutvalg.
Dersom du ønsker å delta på temamøtet ta kontakt med Knut Elgsaas, leder av Helse- og omsorgsutvalget i PFO.

Legg til kommentar