Eldreomsorg

Sykehjemstilsyn: Har tilsynsutvalg noen mening?

Sykehjemstilsyn: Har tilsynsutvalg noen mening?
 

Som konsulentfirmaet PwC påpeker har Oslo kommune organisert tilsyn og kontroll av sykehjemstilbudet i ren Pompel og Pilt-stil:"Kommunen har i dag seks ulike tiltak med formål å utøve kontroll og sikre tjenestekvalitet ved sykehjem."

Et av tiltakene er tilsynsutvalgsordningen, som PwC har evaluert. De oppsummerer slik:

"Evalueringen viser at ordningen med tilsynsutvalg har svakheter, men oppleves å ha en rolle for de involverte parter. Tilsynsutvalgene kan representere en stemme i en kompleks tjenesteproduksjon og gi informasjon utover kommunens øvrige tiltak for kvalitetsoppfølging.

Evalueringen gir ingen klare svar på om ordningen som helhet fungerer etter intensjonen. Tilbakemeldingene fra medlemmer av tilsynsutvalg, bydelsutvalg og representanter fra Sykehjemsetaten er ikke entydige. PwC observerer imidlertid at tilsynsutvalgenes rapporter i liten grad ser ut til å bidra til kvalitetsoppfølging av sykehjemmenes tjenester. Fra bydelsutvalgenes ståsted kan det synes at det er behov for en ordning som har brukerne i fokus og som gir innsyn i sykehjemmenes tjenester. Om folkevalgt tilsyn gir merverdi for beboerne og er den rette ordningen til å ivareta brukernes interesser, er derimot uklart."

Og da må bystyret diskutere: Bør vi fortsette som nå. Hva mener du?