Eldreomsorg

Eldrerådene roper varsku: Bemanningssvikt kunne gitt dramatisk resultat

Eldrerådene i de 4 vestlige bydeler roper varsku: Uverdige forhold i Oslos eldreomsorg

Eldrerådene i de 4 vestlige bydeler er ikke nådig i sin kritikk av Oslos eldreomsorg i en henvendelse til Høyres byrådsleder, og i sin kritikk av bystyreflertallet. De påpeker at «i Oslo synes det fortsatt som bystyret hverken har vilje eller evne til å gjøre noe med disse uverdige forholdene.»

Og de bruker blant annet dette eksempelet: «Nyttårsdag ringte en pårørende til et av byens sykehjem og spurte etter sin demente onkel. Svaret var at de regnet med at alt var i orden. Fire-fem timer senere ble den pårørende oppringt fra et annet av byens sykehjem og spurt om hun kjente XX, som altså var hennes onkel. Onkelen hadde gått inn på sykehjemmet og påsto at han bodde der (han hadde bodd der ved en tidligere anledning). Da hadde han gått tynnkledd og med sommersko rundt i byen i 5-6 timer og var ganske forfrossen. Han ble prompte sendt i taxi tilbake til hjemmet hvor han bor. På spørsmål senere på dagen om hvordan dette kunne skje, var svaret at på sykehjemmet hadde det bare vært to på vakt dagen før og alt var kaos, så de klarte ikke å holde oversikt over noe.»

Eldrerådene plasserer prisverdig ansvaret der det hører hjemme, i Rådhuset, for som de påpeker "innenfor eldreomsorgen rammer underbemanningen brukerne med full styrke" og  at de ansatte «balanserer på kanten av sin yteevne.» Jeg tar saken i bystyret, forutsetter at avvik er meldt i Kvalitetslosen (og derfor kjent for etatsledelsen) og ber eldrebyråden avklare hvordan et sykehjem kan driftes med så svak bemanning at demente sykehjemsbeboere - i verste fall - kan risikere å fryse i hjel på sin vandring rundt i byen.

Kommentarer   

+2 #1 Else Martinsen. Tillitsvalgt. 26-03-2015 07:27
Eldreomsorgen har to meget store utfordringer:
Alle somatisk sykehjemsavdeli nger har beboere hvor >85% av de har en større eller midre grad av demens men bydelene har ikke tildelt Skjermet plass til disse pga.dårlig øknomi og Skjermet plasser er dyrere enn somatiske plasser. Dermed er mange beboere feilplassert og er til fare for seg selv i det somatiske avdelinger har lavere bemanning.
Her er det tale om det andre problemet i sykehjemsbemann ingen. Somatiske avdelinger har den absolutte laveste bemanning! Og dette gjelder både kommunale og privatdrevet sykehjem. Jeg jobber på et sykehjem i Oslo drevet av Aleris og her har Skjermet avd.med 24 dement plasser og 8 somatiske plasser en bemanning på >33årsverk og somatisk avd.med 32 plasser har >25årsverk.
Med denne bemanning har Aleris vunnet anbudet!
Dette er en "trend" ved privatisering av sykehjem at det er lagt fokus på høy bemanning på Skjermet avd.men dette går på bekostning av somatisk avd.!
Er det virkelig akseptabelt at somatisk alvorlige syke med demens skal/får den laveste bemanning? Og hvorfor er det INGEN som har satt fokus på dette problemet?
Jeg er rystet over denne forskjellsbehan dling som eksisterer i Eldreomsorgen!!
Hvis alle plasser somatisk/skjerm et er "priset" likt ville beboerne fått den plassen som er best egnet og bydelene trenger ikke å "spekulere" i pengebruken. Dvs.at beboerne vike fått den plassen som de trenger med den faglige kompetanse og ressurser disse trenger.
Det er skremmende at somatisk syke i sykehjem blir nedprioritert og i tillegg blir demente IKKE prioritet til Skjermet plasser pga.dårlig økonomi.
Håper det kan bli satt mer fokus på denne problemstilling en slik at vi kan få en mer rettferdig og verdig Eldreomsorg!!
Hilsen en frustrert sykepleier på somatisk avdeling.
+1 #2 Espen N Wettre 26-03-2015 08:47
Dette kan jo skje, det forstår alle. Det som er foruroligende er at årsaken er at det skjer fordi det er altfor få folk på jobb.

Det er ganske mye som tyder på at det IKKE er mulig å både opprettholde et forsvarlig tilbud, ha anstendige forhold for de ansatte og spare masse penger.
+3 #3 Unni Fonneland 26-03-2015 10:51
Er det virkelig noen som noengang har innbilt seg at billigst mulig drift og god eldreomrosg i det hele tatt lar seg kombinere? Naive og iskalde politikere som ikke ser annet enn budsjetter! På tide å slutte å regne på hva omsorg koster, - kvalitet koster. Men politikerne er ikke villig til å ta konsekvensene av det. Og det gjelder ALLE partier. Selv jobber jeg som nattsykepleier på kommunalt sykehjem i Oslo og ve thvor "skoen trykker".
0 #4 Observatør 26-03-2015 12:22
Får "Blårussen" og politikere som ønsker seg et "monument" til minne om seg selv utfolde seg fritt i Oslo Rådhus.

Man kan spørre seg selv; hvordan har slike mennesker uten nødvendig innsikt, omtanke og varme fått slike posisjoner i våre politiske systemer?
0 #5 Tone Bergli Joner 26-03-2015 15:26
Har ingen tillit til eldrebyråden fra KrF. Men enig i bemanningssvikt . Kunne lagt til. Dårlig språk hos de fleste hindrer kommunikasjon. Ikke høye nok krav til norskkunnskaper . Kommunen tenker bare på å spare penger. Vil ha så mange lavtlønnede som mulig. tenker ikke kompetanse og respekt for de eldres behov.
0 #6 Mette Celius-Forwald 26-03-2015 17:33
Handler vel mest om noen som ikke har havnet på riktig pleie- og omsorgsnivå. En skal ikke være overrasket over at folk stikker av fra avdelinger der det er to på jobb og ingen mulighet til å skjerme folk.
0 #7 Anne Grethe Syvaldsen 26-03-2015 18:42
Ikke nytt, men ingen god lesing ...Forstår bare ikke at det "må" være sånn. År etter år og i mange kommuner.
0 #8 Ingrid Anneline Kestilæ Berg 27-03-2015 05:26
Dessverre e det sånn at di som var på jobb føler sæ skyldig , men dersom grunnbemanninga i utgangspunktet er for lav , så e det politikeran sitt ansvar . Det gjør mæ forbanna !

Legg til kommentar