Eldreomsorg

Eldrebyråden om kvalitetssvikt på sykehjem: Nekter å forholde seg til eldrerådenes bekymringsmelding

Eldrebyråden om kvalitetssvikt på sykehjem: Nekter å forholde seg til eldrerådenes bekymringsmelding

Eldrerådene i de 4 vestlige bydeler har sendt frem en henvendelse til byrådet vedrørende bemanning og kvalitet ved Oslos sykehjem.  

De bruker blant annet dette eksempelet: «Nyttårsdag ringte en pårørende til et av byens sykehjem og spurte etter sin demente onkel. Svaret var at de regnet med at alt var i orden. Fire-fem timer senere ble den pårørende oppringt fra et annet av byens sykehjem og spurt om hun kjente XX, som altså var hennes onkel. Onkelen hadde gått inn på sykehjemmet og påsto at han bodde der (han hadde bodd der ved en tidligere anledning). Da hadde han gått tynnkledd og med sommersko rundt i byen i 5-6 timer og var ganske forfrossen. Han ble prompte sendt i taxi tilbake til hjemmet hvor han bor. På spørsmål senere på dagen om hvordan dette kunne skje, var svaret at på sykehjemmet hadde det bare vært to på vakt dagen før og alt var kaos, så de klarte ikke å holde oversikt over noe.»

Jeg tok saken i bystyret med følgende spørsmål til byrådet: "Jeg forutsetter at avvik er meldt i Kvalitetslosen (og derfor kjent for etatsledelsen) og ber eldrebyråden avklare hvordan et sykehjem kan driftes med så svak bemanning at demente sykehjemsbeboere – i verste fall – kan risikere å fryse i hjel på sin vandring rundt i byen. Har hendelsen foranlediget noen initiativ fra byrådets side?»

Byråden "svarer" slik: "Alle sykehjemmene har de samme økonomiske rammer og skal holde en bemanning i tråd med bemanningsnormen. Det vil imidlertid alltid kunne skje uheldige enkeltepisoder. Det arbeides med å redusere slike og eventuelle konsekvenser, samt lære for å forebygge at det vil skje igjen. Det føres regelmessig tilsyn for å sikre at alle også følger opp uheldige enkeltepisoder.

Byråden svarer med blablabla og et standardsvar: Fortsatt vet vi ikke om svikten ble registrert i Kvalitetslosen, om bemanningsnormen tar høyde for at et stort antall beboere ved sykehjemmene er demente, eller om byråden har tatt noen som helst initiativ som følge av den særs alvorlige hendelse eldrerådene varsler om. Derfor: Jeg tar saken i bystyret på ny, med forventning om et reelt svar.

Mitt oppfølgingsspørsmål ligger nedenfor.

Oppfølgingsspørsmål, sendt fram 26. april 2015:

Jeg viser til mitt spm til byrådet av 25. mars, "besvart" av eldrebyråden etter 4 uker - 25. april på denne måten:

"Alle sykehjemmene har de samme økonomiske rammer og skal holde en bemanning i tråd med bemanningsnormen. Det vil imidlertid alltid kunne skje uheldige enkeltepisoder. Det arbeides med å redusere slike og eventuelle konsekvenser, samt lære for å forebygge at det vil skje igjen. Det føres regelmessig tilsyn for å sikre at alle også følger opp uheldige enkeltepisoder."

Den aktuelle sak var en dement beboer som forlot eget sykehjem, og var på vandring ute i byen, særs dårlig kveld, en vinternatt. Saken kunne fått særs alvorlige følger. De ansatte hadde ikke oppdaget hans fravær etter mange timer, begrunnet slik overfor de pårørende "På spørsmål senere på dagen om hvordan dette kunne skje, var svaret at på sykehjemmet hadde det bare vært to på vakt dagen før og alt var kaos, så de klarte ikke å holde oversikt over noe.».

Jeg ber om svar på følgende spørsmål:

1. Ble saken umiddelbart meldt inn som avvik i Kvalitetslosen?

2. Hvis avviket er lukket: Hvilke endringstiltak ble satt inn før avviket ble lukket?

3. Hadde sykehjemmet de to aktuelle dagene en bemanning i henhold til bemanningsnormen?

4. Jeg undres over byrådets formulering om at "alle sykehjemmene har de samme økonomiske rammer", da pasientsammensetningen jo er svært forskjellig og som nødvendigvis også må gjenspeiles i bemanning og de økonomiske rammer. Kan byrådet utdype?

Kommentarer   

+2 #1 Bjørn Bjøro 26-04-2015 06:12
Ivar, du har all grunn til å ta det videre. For blabla-svar på en så alvorlig episode hører ingen steds hjemme.

Men jeg frykter at du får mer blabla, særlig hvis det skal skjules om det var lagt inn i Kvalitetslosen i rett øyeblikk og ikke i lange i ettertid.

Ved neste blabla kan du følge opp med spørsmål i et bystyremøte, så tvinges representantene i spørsmål fra deg å få referert hennes blabla.
-1 #2 Annette Dahl Wiig 26-04-2015 07:13
Hvordan ser dette ut i fohold til at bemanningen holdes hemmelig, forretningshemm elighet kalles det vel i de kretser?
+1 #3 Eli Kvåle Lysne 26-04-2015 08:36
Pasienten var altså borte nesten en hel vakt, og det må hvertfall ha blitt servert et måltid i løpet av alle disse timene, og da er det lett synlig for personalet å oppdage at et mangler en..Det sies at det er kaos på avdelingen, men at pasienten har det bra.. åpenbart ikke sjekket, eller språkproblemer..
Dette er et stort avvik som må videre i systemet, Sykehjemmet har høyst sansynlig kjørt med helt marginal bemanning 1.nyttårsdag..O g hvilken type bemanning er og interessant..Fl ott at du Ivar jobber med saken.
+1 #4 Kari Bjørklid 26-04-2015 08:37
Men hva er bemanningsnorme n? Det er den som er for lav! Driftingen av sykehjem koster mer enn man har driftsmidler til! Dersom de som bor på sykehjem skal få den kvalitetssikred e hjelpen de har krav på er det umulig å ikke ha mange avvik av denne typen at noen går ut! Jeg er rimmelig sikker på at her er det store mørketall. Hvor mange brekker noe eller skader seg på annen måte, på sykehjemmet! Faktum er at det alltid er tynt bemannet! Man må på skjermet avdeling for å oppnå noe i nærheten av riktig bemanning, og selv her er det tynt på ettermiddag og kveld! Er vi fornøyd med at våre gamle helst vil legge seg kl 20 fordi da tømmes avdelingene for ansatte, som er "limet" i enhver avdeling?
0 #5 Astrid Rohde 26-04-2015 08:47
Bare trist dette! Supert at du Ivar arbeider med dette. Godt å leve i en mindre kommune hvor vi til nå ikke har hatt saker som dette.
0 #6 Anne-Britt Herfindal Johanness 26-04-2015 14:14
Rett og slett ikke godt nok.
+2 #7 Jenny Charlotte Haarberg 26-04-2015 14:15
Kom igjen Ivar Johansen. Vi blir alle gamle,og vi kjeinne alle nånn som har blitt dårlig behandla på eldrehjem. Et menneskesyn, som ikke e verdig i dagen Norge. Byråden her bør gå i tenkeboksen!!
+3 #8 Evelyn Bøe 26-04-2015 14:17
Lærdommen er at man skal ikke bli gammel og hjelpeløs i Norge i dag.
0 #9 Observatør 28-04-2015 13:03
Det at eldrebyråd Aud Kvalbein ikke svarer på slike interpellasjone r er ikke ukjent! Det som bekymrer meg er at politikerne angivelig har redusert stillingen til en 50 % stilling for den sykepleieren som ærlig og oppriktig redegjorde for omstendighetene ifm det beskrevne avvik.

Politikerne med eldrebyråd Aud Kvalbein i spissen burde stått fram og påtatt seg ansvaret, i stede "sparker" de nedover i systemet, og rammer de ansatte som gjør så godt de kan innenfor de politikergitte rammer. Fortjener vi slike politikere/tillitsvalgte?

I min kveldsbønn har jeg alltid med et ønske om en ny eldrebyråd i Oslo asap. Uansett hva som måtte stå i den kulørte ukepresse eler andre organer!

Legg til kommentar