Eldreomsorg

Advarsel fra Sykehjemsetaten: Budsjettkutt gir problemer med å opprettholde kvaliteten

Advarsel fra Sykehjemsetaten: Budsjettkutt gir problemer med å opprettholde kvaliteten

Klar varsko fra Sykehjemsetaten: Pleiebemanningen på institusjonene har ikke økt på flere år til tross for stadig økende omsorgsbehov.

I etatens årsberetning heter det blant annet: "Grunnlaget for etatens ansvarsområde er uendret fra år til år. Den generelle forventingen fra etatens brukere er økt kvalitet og standard, og følger den generelle velstandsutviklingen. Samtidig er det et kontinuerlig krav til effektivisering og forbedring. Etaten ser det som utfordrende å foreta effektivisering basert på kutt i rammene uten at dette får konsekvenser for standarden i den operative pleien. Sykehjemsdrift er en lønnsintensiv bransje og for de kommunale institusjonene utgjør lønn- og personalkostnader ca. 82 %. Av etatens totale lønnskostnader er ca. 96,6 % lønn til ansatte i pleien. 

Etatens største utfordringer i den løpende aktiviteten er å ivareta kvalitet i tilbudet til pasientene, sørge for at det er kontinuerlig kompetanseutvikling for å kunne gi denne kvaliteten i framtiden og å gjennomføre kontinuerlig forbedring og effektivitet. Pleiebemanningen på institusjonene har ikke økt på flere år til tross for stadig økende omsorgsbehov."

Da har etatens ledelse gitt sin tydelige advarsel. Om bystyreflertallet derfor fortsetter å kutte i bevilgningene til eldreomsorgen kan de ikke si at de ikke ble advart om konsekvensene.

Kommentarer   

0 #1 Jeanette 15-05-2015 06:10
Nok engang er det de eledre som lider - FRP _ Hvor blir det av løftene om bedring for de eldre , flere sykehjemsplasse r etc etc - Er det ikke på tide å la de private få samme betingelser som de kommunale/statl ige pleieplassene og heller la de som selv ønsker å betale mellomlegget få lov til dette? -
+3 #2 Meenu 15-05-2015 07:40
Endelig atter 25år i sykehjem hører jeg at noen tar opp tema. DEt har ikke vært bedre med Arbeiderparti eller Høyere. Alle vil ha kvalitet og produksjon uten å se i øynene konsekvenser. Pleierene sliter dag etter dag men de blir ikke hørt. Stadig kutt og å gjvne ut bemanning i etaten har vært noe... Oslo kommunemå få øremerket penger til eldreomsorgen det må staten forstå. Eldreomsorgen er ingen fabrikk det er mennesker som har behov og de har betalt sin skatt for å få er verdifull alderdom.
+1 #3 Leif Egil Andreassen 15-05-2015 11:55
Jeg støtter sykehjemsetaten i kravet, men de må slutte med den fordyrende praksisen de praktiseres i bemanningsspørs mål. Eks er at de har vedtak på at det bare skal være fagpersonell på korttidsavdelin gene til tross for at mange av oppgavene som utføres ikke krever helsefaglig kompetanse. Viser for øvrig til kronikken jeg skrev i Fredrikstad Blad i april: www.f-b.no/.../
-1 #4 Jane Kristin Tangen 15-05-2015 14:31
Antall eldre med kognitiv svikt, psykiske lidelser og rusproblemer har økt uten at det er tilført ressurser. Sykehjemmene trenger flere hender , mer kompetanse og nye faggrupper. Sosialarbeidere må inn i sykehjemmene for å møte de nye utfordringene.
-1 #5 Barbro Marianne Eide 15-05-2015 21:49
Når etaten SELV sier dette, er det virkelig ille.
(Det har vært ille lenge, det vet jeg, fikk sjokk da jeg tok jobb som ufaglært og ble vitne til hvordan det sto til... 2002 var dette. Jeg kunne ikke jobbe med dette, fikk samvittighetspl ager bl.a)
Men Ivar, er det ikke nytt at etaten innrømmer dette selv?
0 #6 Vibeke Seim-Haugen 16-05-2015 12:16
Man har krav på kvalitet i omsorgen. Noe annet er lovbrudd. Dessuten er det noe som heter forsvarlighet. Ja ja, vi får se hvilken ryggrad politikerene har til å ta fagfolk på alvor.

Legg til kommentar