Eldreomsorg

Frivillighet i pleie- og omsorgen?

Frivillighet i pleie- og omsorgen?

Er det riktig at de gamle og pleietrengende skal være avhengig av frivillige og pårørende for å få en verdig eldreomsorg?

"NRK hadde en reportasje i Dagsreyen 15. oktober om et nederlandsk sykehjem som forventet at de eldres pårørende jobbet på sykehjemmet. Det fremkommer i reportasjen at pårørende blir satt under et sterkt moralsk press for å avlaste sykehjemmets alt for lave bemanning. Nederland har en annen tradisjon for frivillighet og organisering av denne, enn den norske velferdsstaten. Men i Oslo er dette tankesettet også på fremmarsj.

Vi er bekymret for den undervurdering av faglighet, som vi synes å observere hos enkelte politikere. Som omsorgsprofesjonelle vil vi sterkt advare mot dette. Å gi mennesker med fysiske plager eller kognitiv svikt et verdig liv, krever fagkunnskap. Profesjonelle pleie- og omsorgsarbeidere, mennesker som har den fagkunnskap, det refleksjonsnivå og de praktiske ferdigheter som kreves for å gi gode og stabile tilbud er, bør og skal være velferdstjenestenes kjernetropper.

En nedvurdering av den profesjonelle omsorgen kan bidra til å påføre unødvendig skyld og skam til de som overlater sine nære og kjære til nettopp profesjonell omsorg," skriver Ingvar Skjerve, Tim Sørensen, Siri Follerås og Fredrik Olstad, tillitsvalgte i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, som dagens gjestebloggere.

 

Frivillighet i pleie- og omsorgen?

Av Ingvar Skjerve, Tim Sørensen, Siri Follerås og Fredrik Olstad, tillitsvalgte i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

NRK hadde en reportasje i Dagsreyen 15.10.2015 om et nederlandsk sykehjem som forventet at de eldres pårørende jobbet på sykehjemmet. Det fremkommer i reportasjen at pårørende blir satt under et sterkt moralsk press for å avlaste sykehjemmets alt for lave bemanning. Nederland har en annen tradisjon for frivillighet og organisering av denne, enn den norske velferdsstaten. Men i Oslo er dette tankesettet også på fremmarsj.

Oslo kommunes avtroppende eldrebyråd, Aud Kvalbein, la i 2014 frem Seniormeldingen for Oslo . Der blir det sagt at "for å yte gode forebyggende helse - og omsorgstjenester til eldre, må Oslo kommune investere mer i frivillighet og eldres egne nettverk."

Er frivillighet løsningen?

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo deler ønsket om et sterkere frivillig engasjement i norsk eldreomsorg. Frivillig arbeid har egenverdi. Det er en god ting i seg selv at folk bruker litt av den tiden de har til overs på å hjelpe og støtte andre som trenger det.

Det kan bidra til et varmere samfunn, til å øke tillit og sosial kapital. Rett brukt og forstått kan også frivillig arbeid bidra til bedre tjenester, særlig til bedre fritids- og kulturtilbud for mennesker som er på institusjon.

Samtidig mener vi at frivilligheten har sine klare begrensninger. Velferdsstatens grunnleggende ide er at helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet skal være tilgjengelig for alle landets innbyggere. En trygg alderdom og hjelp ved sykdom skal være rettigheter, ikke noe man skal være avhengig av andres godvilje for å få. Frivillighetens begrensning ligger i dens natur.

Faglig kompetanse

Vi er bekymret for den undervurdering av faglighet, som vi synes å observere hos enkelte politikere. Som omsorgsprofesjonelle vil vi sterkt advare mot dette. Å gi mennesker med fysiske plager eller kognitiv svikt et verdig liv, krever fagkunnskap. Profesjonelle pleie- og omsorgsarbeidere, mennesker som har den fagkunnskap, det refleksjonsnivå og de praktiske ferdigheter som kreves for å gi gode og stabile tilbud er, bør og skal være velferdstjenestenes kjernetropper.

En nedvurdering av den profesjonelle omsorgen kan også bidra til å påføre unødvendig skyld og skam til de som overlater sine nære og kjære til nettopp profesjonell omsorg.

Er det frivillige nok?

Det er allerede mye i Norge som drives av frivillig innsats. Frivillig innsats i bl.a. idrettsbevegelsen, i fagbevegelsen, i barne- og ungdomsorganisasjoner, i politiske partier og elev- og studentorganisasjoner opptar allerede mange nordmenns fritid. Ønsket om større frivillig innsats på andre felt må ikke gå bekostning av disses mulighet til å rekruttere medlemmer og tillitsvalgte.

En annet spørsmål er hvem de frivillige er. Skal det være slik at hvem som helst som melder seg som frivillig, skal få ansvar for å ta vare på eldre og pleietrengende? I pleie- og omsorgsyrker tar vi vare på andre menneskers liv og helse. Dette er en viktig og en kompleks oppgave. Det bør derfor etableres et system som gir frivillige en grunnleggende kompetanse, og vurdering av hvilke oppgaver den enkelte kan bidra med.

Et viktig supplement

Utover disse bekymringene ønsker vi frivilligheten og de frivillige velkommen til pleie- og omsorgssektoren. Vi er sikker på at samspillet og dynamikken mellom profesjonelt og frivillig omsorgsarbeid kan legge grunnen for mye spennende tjenesteutvikling. Som nevnt er det særlig behov og muligheter for å videreutvikle kultur- og fritidstilbud til mennesker på institusjon i samspill med frivillige.

Vi ser også svært positivt på muligheten til å gi flere unge mennesker mulighet til kontakt med eldre mennesker. Kontakt mellom generasjoner er grunnlaget for viktig kunnskap og forståelse. Vår nære historie blir levende i møte med mennesker som husker og har opplevde den. En forståelse for livsfaser og deres forskjellige utfordringer er også en viktig del av dannelsen for samfunnsengasjerte mennesker.

Men vi setter vår lit til Oslo sitt nye byråd at de anerkjenner den faglige kvalitet som hver dag sørger for gode tjenester i pleie- og omsorgsyrkene. 

 

Kommentarer   

+1 #11 Kirsten Ellewsen 22-10-2015 19:35
Frivillige kan være et supplement f.eks for at gamle får komme seg ut i frisk luft eller lignende. Men pleie og omsorg skal utføres av profesjonelle.
+1 #12 Unni Fonneland 22-10-2015 22:04
Det der er nokså "gjennomsiktig" . Motivet har selvsagt vært å få gratis noe kommunen ellers måtte betalt for, nemlig omsorg og pleie til eldre. Ved å øke det moralske presset på pliktoppfyllend e pårørende, som kanskje også har litt dårlig samvittighet for å ikke stille opp nok, skal kommunen manipulere dem til å gjøre en jobb kommunen faktisk er forpliktet til. Frivillige må gjerne komme med musikk og sang og kanskje andre ting pasientene kan ha glede av, men de skal IKKE bidra til stell og pleie. Det handler også om pasientenes integritet. Faglig god pleie krever proffe folk. Det er en grunn til at vi har lang utdanning for å kunne jobbe som sykepleiere. Ja nå venter vi spent på hva et nytt bystyre kan få til i forhold til å øke bemanning på sykehjem og sørge for at alle får forsvarlig pleie og omsorg.
0 #13 Kjellbjørg Lunde 23-10-2015 04:40
Gamle og pleietrengande må sikrast forsvarleg pleie og omsorg og helsetenester som er tilpassa behovet. Men eg trur at frivilleg innsats, ikkje berre frå pårørande, er nokså avgjerande for trivsel og livskvalitetDet blir feil om institusjonane og kommunen overlet for mykje til dei pårørande, oftast kvinnene, men også feil om familien/pårøra nde overlet alt til institusjonen/k ommunen, og knapt besøkjer den gamle.
+1 #14 Tom Henning Karlsen 23-10-2015 04:42
Pårørende er en selvfølgelig del av omsorgspersoner gamle eller syke trenger og behøver selv om de er på sykehjem. Bortskjemte pårørende som kun venter på arv bør skamme seg hver eneste dag. Jeg blir trist og opprørt over at en venstreside i det politiske Norge viser en grådighet på også dette som jeg ikke kjenner meg igjen i. Vi er ikke sånn Ivar.
+2 #15 Bodil Bjørberg 23-10-2015 04:49
Det er faktisk ganske mange gamle og pleietrengende som ikke har pårørende som kan trå til av forskjellige grunner.
0 #16 Rannveig Wagtskjold Angelvik 23-10-2015 09:49
Pårørende betyr stort sett kvinner. Tidligere var kvinner ikke utenfor heimen i jobb, som i dag. Da var det greit å stille opp for eldre-og det ble gjort. I dag lever vi i et samfunn der begge foreldre stort sett er i jobb, har barnebarn og andre krav - og på toppen ""pålegges" de omsorgsarbeid som kommunen en gang overtok for at kvinnene skulle ut i jobb. Alt frivillig arbeid er bra, veldig bra! Men det som skjer i dag i eldreomsorgen på grunn av at det skal spares penger til denne gruppen er skammelig. Med skattelette til de rikeste.
+4 #17 Kristin Brandal 23-10-2015 13:37
Først og fremst må politikarar og ledere sørge for at der er nok ansatt kvalifisert helsepersonell rundt den sjuke gamle 24/7 -også på helligdager og i høgtider, noko det i dag ikkje er.
Det må gjelde same regler/krav til ansatte (m.t.p.kvalifik asjoner, bemanning og ansvarområde) i helsevenet inklud. geriatrien som for resten av arbeidslivet.
Regner med at politikarane prøver ut dette først på Rådhuset: Inviterer familie/slekt til å kome å gjere arbeid - f.eks. forberede saker/møter, vere ordstyrere, saksbehandlings arbeid o.l.

Legg til kommentar