Eldreomsorg

Frivillighet i pleie- og omsorgen?

Frivillighet i pleie- og omsorgen?

Er det riktig at de gamle og pleietrengende skal være avhengig av frivillige og pårørende for å få en verdig eldreomsorg?

"NRK hadde en reportasje i Dagsreyen 15. oktober om et nederlandsk sykehjem som forventet at de eldres pårørende jobbet på sykehjemmet. Det fremkommer i reportasjen at pårørende blir satt under et sterkt moralsk press for å avlaste sykehjemmets alt for lave bemanning. Nederland har en annen tradisjon for frivillighet og organisering av denne, enn den norske velferdsstaten. Men i Oslo er dette tankesettet også på fremmarsj.

Vi er bekymret for den undervurdering av faglighet, som vi synes å observere hos enkelte politikere. Som omsorgsprofesjonelle vil vi sterkt advare mot dette. Å gi mennesker med fysiske plager eller kognitiv svikt et verdig liv, krever fagkunnskap. Profesjonelle pleie- og omsorgsarbeidere, mennesker som har den fagkunnskap, det refleksjonsnivå og de praktiske ferdigheter som kreves for å gi gode og stabile tilbud er, bør og skal være velferdstjenestenes kjernetropper.

En nedvurdering av den profesjonelle omsorgen kan bidra til å påføre unødvendig skyld og skam til de som overlater sine nære og kjære til nettopp profesjonell omsorg," skriver Ingvar Skjerve, Tim Sørensen, Siri Follerås og Fredrik Olstad, tillitsvalgte i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, som dagens gjestebloggere.

 

Frivillighet i pleie- og omsorgen?

Av Ingvar Skjerve, Tim Sørensen, Siri Follerås og Fredrik Olstad, tillitsvalgte i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

NRK hadde en reportasje i Dagsreyen 15.10.2015 om et nederlandsk sykehjem som forventet at de eldres pårørende jobbet på sykehjemmet. Det fremkommer i reportasjen at pårørende blir satt under et sterkt moralsk press for å avlaste sykehjemmets alt for lave bemanning. Nederland har en annen tradisjon for frivillighet og organisering av denne, enn den norske velferdsstaten. Men i Oslo er dette tankesettet også på fremmarsj.

Oslo kommunes avtroppende eldrebyråd, Aud Kvalbein, la i 2014 frem Seniormeldingen for Oslo . Der blir det sagt at "for å yte gode forebyggende helse - og omsorgstjenester til eldre, må Oslo kommune investere mer i frivillighet og eldres egne nettverk."

Er frivillighet løsningen?

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo deler ønsket om et sterkere frivillig engasjement i norsk eldreomsorg. Frivillig arbeid har egenverdi. Det er en god ting i seg selv at folk bruker litt av den tiden de har til overs på å hjelpe og støtte andre som trenger det.

Det kan bidra til et varmere samfunn, til å øke tillit og sosial kapital. Rett brukt og forstått kan også frivillig arbeid bidra til bedre tjenester, særlig til bedre fritids- og kulturtilbud for mennesker som er på institusjon.

Samtidig mener vi at frivilligheten har sine klare begrensninger. Velferdsstatens grunnleggende ide er at helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet skal være tilgjengelig for alle landets innbyggere. En trygg alderdom og hjelp ved sykdom skal være rettigheter, ikke noe man skal være avhengig av andres godvilje for å få. Frivillighetens begrensning ligger i dens natur.

Faglig kompetanse

Vi er bekymret for den undervurdering av faglighet, som vi synes å observere hos enkelte politikere. Som omsorgsprofesjonelle vil vi sterkt advare mot dette. Å gi mennesker med fysiske plager eller kognitiv svikt et verdig liv, krever fagkunnskap. Profesjonelle pleie- og omsorgsarbeidere, mennesker som har den fagkunnskap, det refleksjonsnivå og de praktiske ferdigheter som kreves for å gi gode og stabile tilbud er, bør og skal være velferdstjenestenes kjernetropper.

En nedvurdering av den profesjonelle omsorgen kan også bidra til å påføre unødvendig skyld og skam til de som overlater sine nære og kjære til nettopp profesjonell omsorg.

Er det frivillige nok?

Det er allerede mye i Norge som drives av frivillig innsats. Frivillig innsats i bl.a. idrettsbevegelsen, i fagbevegelsen, i barne- og ungdomsorganisasjoner, i politiske partier og elev- og studentorganisasjoner opptar allerede mange nordmenns fritid. Ønsket om større frivillig innsats på andre felt må ikke gå bekostning av disses mulighet til å rekruttere medlemmer og tillitsvalgte.

En annet spørsmål er hvem de frivillige er. Skal det være slik at hvem som helst som melder seg som frivillig, skal få ansvar for å ta vare på eldre og pleietrengende? I pleie- og omsorgsyrker tar vi vare på andre menneskers liv og helse. Dette er en viktig og en kompleks oppgave. Det bør derfor etableres et system som gir frivillige en grunnleggende kompetanse, og vurdering av hvilke oppgaver den enkelte kan bidra med.

Et viktig supplement

Utover disse bekymringene ønsker vi frivilligheten og de frivillige velkommen til pleie- og omsorgssektoren. Vi er sikker på at samspillet og dynamikken mellom profesjonelt og frivillig omsorgsarbeid kan legge grunnen for mye spennende tjenesteutvikling. Som nevnt er det særlig behov og muligheter for å videreutvikle kultur- og fritidstilbud til mennesker på institusjon i samspill med frivillige.

Vi ser også svært positivt på muligheten til å gi flere unge mennesker mulighet til kontakt med eldre mennesker. Kontakt mellom generasjoner er grunnlaget for viktig kunnskap og forståelse. Vår nære historie blir levende i møte med mennesker som husker og har opplevde den. En forståelse for livsfaser og deres forskjellige utfordringer er også en viktig del av dannelsen for samfunnsengasjerte mennesker.

Men vi setter vår lit til Oslo sitt nye byråd at de anerkjenner den faglige kvalitet som hver dag sørger for gode tjenester i pleie- og omsorgsyrkene.