Eldreomsorg

Sykehjemsetaten: Mindre behov for lindrende behandling?

Sykehjemsetaten: Mindre behov for lindrende behandling?

Sykehjemsetaten har besluttet å redusere antall plasser på Lindrende enhet med en tredjedel - fra 16 til 11, begrunnet i mangel på etterspørsel.

Det er hver enkelt bydel som søker plass for sine pasienter, til den lindrende enheten som ligger ved Akerselva sykehjem. Dette betyr at det kan være stor forskjell på terskelen på å få tildelt plass på lindrende enhet, ut i fra hvilken bydel man er bosatt i. Årsaken er i all hovedsak økonomi. Det er billigere for bydelene å tildele plasser på ordinære sykehjemsavdelinger, fremfor å tildele plass ved Lindrende enhet.

Hospiceforum skriver: «Hospice Lovisenberg kan tilby bare snaut halvparten av de som søker plass, - hvorfor blir det da ikke søkt plass på lindrende enhet i stedet for? Hvor blir søknadene av? Svaret ligger nok i at bydelene ikke påføres noen økonomiske utgifter ved tildeling av plass på Hospice Lovisenberg, da dette ligger under spesialisthelsetjenesten, og ikke under det kommunale, eller bydelenes, budsjett. De økonomiske utgiftene starter først å rulle ved tildeling av plass på lindrende enhet, og da stopper antallet søknader på plass helt opp. Dette er noe Sykehjemsetaten er meget klar over, men tydeligvis ikke ønsker å sette fokuset på.»

Handler dette om at tjenesteapparat og innbyggerne ikke kjenner til tilbudet, eller er det snakk om bydelsøkonomi? Kanskje bør vi igjen se på prisfastsetting for sykehjemsplasser. I dag er det en enhetspris på alle langtidsplasser, og kanskje er det riktig å ha dette også for korttidsplasser. Hva er andres erfaringer rundt Lindrende enhet og hva slags behov det er for dette?

Kommentarer   

0 #1 Kjella Aasheimowitch 20-11-2015 21:36
Dette handler om økonomi da disse plassene må kjøpes utenom enblocbestillin g( den faste bestillingen av institusjonspla sser). Med dagens finansieringsmo dell betyr det enkelt og greit at disse plassene velges bort fordi at de er en ekstrakostnad samt at man heller velger å bruke de plassene som allerede er bestilt og prognostisert ut året.
+1 #2 Geir Hansen 20-11-2015 21:38
Ingen tvil om at dette handler om bydelenes prioriteringer, eller muligheter. Man ser den samme utviklingen på dagsenterplasse r.
0 #3 Lill Eikestad 20-11-2015 21:41
Hvordan kan dette ha seg, når Hospice Lovesenberg ikke klarer å dekke etterspørselen? ??
+1 #4 Petter 20-11-2015 21:55
Sykehjemmene i Oslo er nå organisert slik at rehabiliterings - og kortidsplasser er samlet i helsehus. Det vil si at alle andre sykehjem har langtidsplasser , der folk lever til de dør. Palliasjon, lindring og omsorg ved livets slutt blir derfor en naturlig del av det normale sykehjemsarbeid et, og kompetanse innenfor dette feltet må forventes av alle som jobber i sykehjem.
0 #5 Morten Michalsen 21-11-2015 09:22
Dette stiller jeg meg undrende til. Min far døde på lungemedisinsk avd på Ullevål 7/11 i år. Har var for syk til å bli overført til sykehjem i sin bydel (Østensjø). Alternativene var da Lovisenberg hospits eller lindrende enhet ved Akerselva sykehjem. Siden det på det tidspunkt ikke var ledige plasser noen av stedene ble han liggende på Ullevål sykehus der han rolig sovnet inn.
0 #6 Else Thøgersen 29-11-2015 17:42
Alt dreier seg om bydelens økonomi! Det har ALDRI blitt tatt hensyn til det beste og rette botilbud for søker!

Beklager min kraftige påstand, men jeg har jobbet på sykehjem i Oslo siden 2001 og tilstandene og muligheten for å få innvilget fast sykehjemsplass og "rett plass" har blitt totalt nedprioritert.
Det beste politiske forslag bør være å prise alle sykehjemsplasse r LIKT slik det ikke kan spekuleres i om bydelene har "råd".

Det hersker ekstrem stor frustrasjon blant de ansatte på somatisk avdelinger på sykehjemmene pga.85-90% av alle beboere er demente, men bemanningsfakto r er kun ifh.til somatisk syke (altså lavere bemanning).
De ansatte er slitne og overarbeidet; pga.det er veldig tidskrevende og til tider vanskelig å jobbe med demente.
Mest pga.de demente "motarbeider og motsetter" seg helt vanlige daglige gjøremål som de ikke klarer selv, og i tillegg skaper de uro i form av vandring/utaggering.
Dette resulterer ofte i fall og skader hos de demente.

Vi ansatte "slukker branner" hver dag, vi dekker over, lover forbedringer og unnskylder tilstander som vi ikke er ansvarlige for pga.lav grunnbemanning. Men vi står nærmest beboerne og deres pårørende og får al kritikken og må tåle mye kjeft i vår arbeidshverdag......

Det skinner IKKE av eldreomsorgen!
0 #7 Hanne Kjersti 06-12-2015 16:25
Morten Michalsen: først av alt, kondolerer med tapet av din far.
Så: jeg er 99% sikker på at det ikke var fullt på lindrende enhet i månedsskiftet oktober/novembe r i år. Dersom du orker dette, anbefaler jeg at du ringer sykehjemmet for å få verifisert at det var mindre enn 16 inneliggende pasienter på tidspunktet det var aktuelt å utskrive faren din, og så retter en skriftlig klage til bydel Østensjø på at du/dere ble feilinformert fra bydelen og at faren din dermed ikke fikk det tilbudet han behøvde. Send helst kopi til Sykehjemsetaten , Helse-og sosialkomiteen i bystyret, samt ansvarlig byråd Inga Marte Thorkildsen.
Det skjer visst oftere enn man har vært klar over at bydelene -unnskyld norsken- ljuger pasienter og pårørende rett opp i trynet. Det er så frekt at jeg ikke har ord - da får de heller være ærlige nok og si at "vi ser han kunne hatt god nytte av slikt et opphold nå sine siste uker, men det har vi ikke råd til, så han får bli på sykehuset slik at det blir gratis for oss" og ikke lyve om manglende plass.

Legg til kommentar