Eldreomsorg

Sykehjemsprester: Budsjettkuttet droppes

Sykehjemsprester: Budsjettkutt droppes

Byrådet foreslo å halvere bevilgningen til sykehjemsprester i Oslo, og stanse alle bevilgninger fra 2017.

Byrådspartiene i bystyret, SV, Arbeiderpartiet og MDG, endrer dette og legger pengene (2,4 millioner) tilbake i budsjettet.

Det er viktig at beboerne på Oslos sykehjem skal få dekket sine behov for samtaler om eksistensielle spørsmål, slik verdighetsgarantien forutsetter. Sykehjemsprestene har i mange år fylt en viktig funksjon for mange mennesker. Samtidig er det nødvendig at tilbudet må bli mer differensiert og livssynsåpent enn i dag, fordi Oslos befolkning er mangfoldig og behovene folk har varierer.

Dagens tilskuddsordning er utdatert, og kommunen har gjennom årene ikke hatt kontroll med hvordan de bevilgede midlene til Oslo bispedømmeråd blir brukt.

Det er behov for en gjennomgang av de ulike ordningene som ivaretar sykehjemsbeboernes behov for eksistensielle samtaler, herunder hvilke behov som i dag ikke blir dekket. I påvente av resultatene fra gjennomgangen, er det riktig at dagens ordning med tilskudd til sykehjemsprester gjennom bispedømmerådet opprettholdes.

Til avisa Vårt Land understreker jeg at dette er i samsvar med hvordan SV har stemt ved bystyrets budsjettbehandling de siste årene.

Da har vi fått ryddet i den saken.

Kommentarer   

0 #1 Bjørn Bjøro 05-12-2015 11:25
Jeg ble svært glad da jeg registrerte at tilbudet opprettholdes.

Samtidig er det viktig å gå grundig gjennom ordningen.

Om vi går noen tiår tilbake var nesten alle medlemmer av daværende statskirke, med kristelige frikirker i tillegg og noen katolikker.

Slik er det ikke lenger, og i tiden framover vil det endre seg enda mer. Det vil også prege sammensetningen av dem som er på sykehjem.

En ordning for framtiden må inkludere alle trossamfunn, og i tillegg betjene også de som ikke har en bestemt tro.

Det er derfor et viktig arbeid som nå starter.

Legg til kommentar