Eldreomsorg

Fra sykehjem til hjemmetjenester

Fra sykehjem til hjemmetjenester

Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) ønsker - i tråd med byrådserklæringen - færre sykehjemsplasser og mer bruk av hjemmetjenester i eldreomsorgen.

Jeg har sendt fram nedenstående spørsmål byråden skriftlig skal besvare overfor bystyret i løpet av noen uker:

"I Aftenposten 4. jan 2016 heter det:

«Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) ønsker færre sykehjemsplasser og mer bruk av hjemmetjenester i eldreomsorgen. Thorkildsen er klar på at Oslo står overfor store utfordringer i eldreomsorgen og erkjenner at det er behov for bedre bemanning ved flere av sykehjemmene. Hun påpeker at sykefraværet er for høyt, og at bruken av bemanningsbyråer er for omfattende. Samtidig påpeker hun at færre sykehjemsplasser nettopp kan være en del av løsningen. Hun mener at Oslo kommune har satset for mye på å bygge ut antall sykehjemsplasser de siste årene, på bekostning av den totale eldreomsorgen.»

Sykehjemsetaten skriver følgende på sin Facebook-side: «Det er politisk bestemt at det skal legges bedre til rette for at eldre kan bo lenger i eget hjem med hjemmetjenester og hverdagsrehabiliteting. Det vil si at færre skal på sykehjem fordi de får bedre mulighet til å mestre sin egen hverdag selv i eget hjem. Vi har derfor fått i oppdrag å legge ned tomme sykehjemsplasser som ikke vil bli etterspurt av bydelene. De første avdelingene legges ned nå i januar.»

Det bes om en skriftlig orientering om bakgrunnen for dette. Herunder tydeliggjort:

- Er det faglige eller systemmessige grunner til at det er mindre etterspørsel etter sykehjemsplasser?

- Hvor mange sykehjemsplasser skal nedlegges for 2016, og i hvilket tempo?

- Er det mulig evt midlertidig igjen å øke antallet plasser dersom behovet oppstår?

- Er byråden trygg på at alle som av faglige grunner framover har behov for sykehjemsplass vil få dette?

- Hvilke tiltak vil Sykehjemsetaten gjennomføre for å tilpasse seg budsjettsituasjonen?

- Vil budsjettilpasninger også ha konsekvenser for private sykehjemsdriftere?

- Hvordan vil byrådet sikre at bemanningen, som en konsekvens av budsjett ikke reduseres, men snarere som byråden forsikrer: Bedre bemanningen?

- Dagens pleiefaktor ved sykehjemmene på 0,71 (altså 0,71 ansatt pr pasient), men det fortelles meg at sykehjemmene er instruert om for 2016 å redusere denne til 0,67. Byråden bes kommentere dette forhold."

Jeg tar gjerne i mot kommentarer og innspill til saken.

Kommentarer   

+3 #31 Nils Norrud 07-01-2016 17:34
Hvorfor hjelpte ikke SV våre eldre da de satt i Regjering? 12.000 eldreplasser var målet, men de fikk bare til 567 stk på 8 år!
www.dagbladet.no/.../35135502
0 #32 Wenche 07-01-2016 17:44
Det politikere i kommuna skulle gjøre er som en varaordfører gjorde her en sommer. Han tok seg sommerjobb enten var det på et sykehjem eller så var det hjemmetjenesten for å få et bedre innblikk i hva denne jobben dreier seg om. Det er jeg veldig enig i at han gjorde. For å reise innom på et halvtimes besøk i sykehjem eller til en beboer i hjemmetjenesten gir ingen et fullverdig blikk om hva de som jobber i helsevesenet har det på jobb. Nei lokalpolitikere ta dere en sommerjobb i helsevesenet å se hva som foregår og hvilket arbeidspress det er!!!
+2 #33 Veronica 07-01-2016 18:53
Er helt enig at folk bør kunne få bo hjemme så lenge di ønsker det selv, og at det er forsvarlig..
Men, hjemmetjenesten har mer enn nok å gjøre, ekstrem kort tid på hver pasient i dag, ikke råd til ordentlig utstyr, som bandasjer o.l..
Så hvordan skal hjemmetjenesten ha råd og kapasitet til å hjelpe fler?? Da MÅ di få mer penger og flere folk, ellers går ikke "regnestykke" opp! Får di det, kan nok fler bo hjemme lenger..
Men mange ønsker å komme til et sykehjem, da di ikke føler seg trygge i egne hjem, og mange trenger det virkelig, men får høre at det ikke er plass...
Så hvor er det det står tomme sykehjems plasser???
Mange eldre som blir lagt inn på sykehus, er i såpass dårlig forfatning, at leger ikke vil sende dem hjem, men det hender di må, pga fulle plasser på sykehjemma! Så fatter ikke at det kan stå tomme plasser når behovet er såpass stort!! En anna ting er bemanninga på hjemmene! På noen steder er det så dårlig bemanning, at di løper hele dagen, får ikke spist lunsj, el gått på do, å allikevel rekker di ikke et tilfredsstillen de stell!? Di får heller ikke tid å ta en prat med beboerne, hvis di skal rekke å stelle alle før kveldsvakta kommer! Di er ekstremt underbemannet, så hvis di skal bli enda færre, da skjønner jeg ikke hvordan det skal gå!
Di som sitter å bestemmer her til lands, hadde hatt godt av å gå i andres "sko", før di fatter idiotiske lover! Da hadde di selv kjent på kroppen at dette går ikke... -Å det mener jeg di burde gjort med alt, før di ordner budsjett som er høl i huet og lover og regler.. Kanskje di hadde sett en litt anna side, å gjort en bedre og "klokere" jobb...
+1 #34 Knut Elgsaas 11-01-2016 15:02
Bloggen til Ivar Johansen innledes slik: Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen(SV) ønsker- i tråd med byrådserklæring en – færre sykhjemsplasser og mer bruk av hjemmetjenester i eldreomsorgen.
Les byrådserklæring en. Det står ikke noe om at byrådet og byrådspartiene ønsker færre sykehjemsplasss er. Der står det følgende om sykehjem:
“Alle skal være sikre på å få sykehjemsplass når de trenger det, og bemanningen skal være godt kvalifisert, bla med bedre legedekning og flere geriatriske sykepleiere.
Pleien skal ivareta den enkeltes behov for omsorg og helsehjelp. Det skal være åpenhet om alle faktorer ved et sykehjem både hva gjelder bemanning, driftsavvik
og lønnsforhold både i kommunale og private sykehjem. De samme krav til rapportering skal stilles til private tilbydere på samme måte som offentlige. “
Det står ikke noe i byrådserklæring en eller i Arbeiderpartiet s program at man vil ha færre sykehjemsplasse r eller at bemanningen i kommunale i kommunale sykehjem skal reduseres.
Østlandssendingen opplyste 6.1 at Furuset sykehjem, et kommunalt drevet sykehjem, skal nedlegges.
Vi fikk også høre i dag at det ble innført stillingsstopp i sykehjem i Oslo fra 17.12.2015. Det kan selvfølgelig bare gjelde kommunale sykehjem, ikke konkurranseutsa tte sykehjem..
Før jul fikk kommunale sykehjem kutt i bevilgningene så de måtte redusere bemanningen.
Konkurranseutsa tte sykehjem fikk ikke kutt, derimot økte inntekter p.g.a. årlig justering i.h.t. prisstigningen.
Ivar Johansen opplyser at sykehjemmene visstnok er instruert om å redusere pleiefaktoren fra 0,71 til 0,67. Det blir i alle fall konsekvensene av kuttene i bevilgningene til kommunale sykehjem i 2016.
Dette skal skje til tross for at Sykehjemsetaten i 2015 sa at grunnbemanninge n i sykehjem må styrkes. En vurdering alle fagfolk og helse- og sosialombudet deler.
Det er merkverdig at det rød-grønne byrådet går inn for å svekke kommunalt drevne sykehjem på denne måten. Hvor er Fagforbundet?
Det er flere kommentarer til Inga Marte Thorkildsens utspill i Aftenposten i et innlegg i Aftenposten i dag 11. januar av Karin Svendsen og Knut Elgsaas.
+1 #35 Wenche 19-01-2016 11:00
Jeg har nå arbeidet med fysisk funksjonshemmed e i mange år, de er mennesker i yrkesaktiv alder, altså under 70 år.

Dette er personer med slag, Ms, trafikkskadde, revmatikere, CP m.m.

De fleste bor hjemme, eller i samlokaliserte boliger.

De er livredde for å måtte flytte på sykehjem.

Når tenker Oslo at de skal oppfylle deres behov på et sykehjem med personer under 80+.

Hvordan ville vi likt å trenge pleie, men måtte bo sammen med #bare gamle» ?

Ikke jeg, DU eller andre politikere?

Vi har og har hatt flere som har et så stort omsorgsbehov at hjemmetjeneste ikke er nok de timene i døgnet når de ikke er her.

De fleste ønsker seg et mest mulig aktivt liv ut fra egne forutsetning og tilpasset egen alder.

Legg til kommentar