Eldreomsorg

Fra sykehjem til hjemmetjenester

Fra sykehjem til hjemmetjenester

Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) ønsker - i tråd med byrådserklæringen - færre sykehjemsplasser og mer bruk av hjemmetjenester i eldreomsorgen.

Jeg har sendt fram nedenstående spørsmål byråden skriftlig skal besvare overfor bystyret i løpet av noen uker:

"I Aftenposten 4. jan 2016 heter det:

«Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) ønsker færre sykehjemsplasser og mer bruk av hjemmetjenester i eldreomsorgen. Thorkildsen er klar på at Oslo står overfor store utfordringer i eldreomsorgen og erkjenner at det er behov for bedre bemanning ved flere av sykehjemmene. Hun påpeker at sykefraværet er for høyt, og at bruken av bemanningsbyråer er for omfattende. Samtidig påpeker hun at færre sykehjemsplasser nettopp kan være en del av løsningen. Hun mener at Oslo kommune har satset for mye på å bygge ut antall sykehjemsplasser de siste årene, på bekostning av den totale eldreomsorgen.»

Sykehjemsetaten skriver følgende på sin Facebook-side: «Det er politisk bestemt at det skal legges bedre til rette for at eldre kan bo lenger i eget hjem med hjemmetjenester og hverdagsrehabiliteting. Det vil si at færre skal på sykehjem fordi de får bedre mulighet til å mestre sin egen hverdag selv i eget hjem. Vi har derfor fått i oppdrag å legge ned tomme sykehjemsplasser som ikke vil bli etterspurt av bydelene. De første avdelingene legges ned nå i januar.»

Det bes om en skriftlig orientering om bakgrunnen for dette. Herunder tydeliggjort:

- Er det faglige eller systemmessige grunner til at det er mindre etterspørsel etter sykehjemsplasser?

- Hvor mange sykehjemsplasser skal nedlegges for 2016, og i hvilket tempo?

- Er det mulig evt midlertidig igjen å øke antallet plasser dersom behovet oppstår?

- Er byråden trygg på at alle som av faglige grunner framover har behov for sykehjemsplass vil få dette?

- Hvilke tiltak vil Sykehjemsetaten gjennomføre for å tilpasse seg budsjettsituasjonen?

- Vil budsjettilpasninger også ha konsekvenser for private sykehjemsdriftere?

- Hvordan vil byrådet sikre at bemanningen, som en konsekvens av budsjett ikke reduseres, men snarere som byråden forsikrer: Bedre bemanningen?

- Dagens pleiefaktor ved sykehjemmene på 0,71 (altså 0,71 ansatt pr pasient), men det fortelles meg at sykehjemmene er instruert om for 2016 å redusere denne til 0,67. Byråden bes kommentere dette forhold."

Jeg tar gjerne i mot kommentarer og innspill til saken.