Eldreomsorg

Hjemmetjenester: Samarbeid og deling, framfor konkurranse

Hjemmetjenester: Samarbeid og deling, framfor konkurranse

Det er en forskjell på den politikk Høyre, Fr.P.og Venstre står for når det gjelder helse- og omsorgstjenester, og det SV står for.

Høyresida mener at konkurranse er løsningen, og satser først og fremst på anbud, bestiller-/utførerorganisering og at innbyggernes bruk av markedsmakt – de individuelle valg – gir oss en bedre eldreomsorg.  Hjemmetjenestene har vært preget av sterke kontrollrutiner og rapporteringskrav. Detaljerte vedtak og stramt definerte tidsrammer er lagt til grunn for tjenester den enkelte mottar. Fagpersoner har hatt liten mulighet for fleksibilitet og faglige vurdering ved endring av behov og tilstand. Slik var det når høyresida styrte denne byen.

SV mener økt samarbeid og deling av erfaring er en bedre måte for å fremme utvikling. En lærende organisasjon med en åpenhets- og delingskultur, som tar utgangspunkt i beboernes behov og som gir rom for medarbeidernes faglighet og kreativitet. Vi snur styringen på hodet, fra en pyramide der ledelsen styrer ovenfra og ned, til en ned-opp-pyramide der ledelsen legger til rette for at brukerne og førstelinja får mer ansvar.

Dette har et større potensiale for utvikling og nyskaping enn høyresidas konkurranseregime, sa jeg blant annet i siste bystyremøte. Les hele innlegget under "les mer."

 

Oslo bystyre 14. desember 2016

Ivar Johansen, SV

Sak Privat forslag fra Høyre og Kr.F: Tillitsreform i hjemmetjenestene

Ordfører,

Det er bra når Høyre og Kr.F etter studietur til København kommer med innspill til tillitsreformen i hjemmetjenesten, en jobb byråden allerede er i full gang med.

Det er en forskjell på den politikk Høyre, Fr.P.og Venstre står for når det gjelder helse- og omsorgstjenester, og det SV står for. Høyresida mener at konkurranse er løsningen, og satser først og fremst på anbud, bestiller-/utførerorganisering og at innbyggernes bruk av markedsmakt – de individuelle valg – gir oss en bedre eldreomsorg.  Hjemmetjenestene har vært preget av sterke kontrollrutiner og rapporteringskrav. Detaljerte vedtak og stramt definerte tidsrammer er lagt til grunn for tjenester den enkelte mottar. Fagpersoner har hatt liten mulighet for fleksibilitet og faglige vurdering ved endring av behov og tilstand. Slik var det når høyresida styrte denne byen.

SV mener økt samarbeid og deling av erfaring er en bedre måte for å fremme utvikling. En lærende organisasjon med en åpenhets- og delingskultur, som tar utgangspunkt i beboernes behov og som gir rom for medarbeidernes faglighet og kreativitet. Vi snur styringen på hodet, fra en pyramide der ledelsen styrer ovenfra og ned, til en ned-opp-pyramide der ledelsen legger til rette for at brukerne og førstelinja får mer ansvar.

Dette har et større potensiale for utvikling og nyskaping enn høyresidas konkurranseregime.

Hjemmetjenesten i København hadde tidligere pålegg om hvor lang tid de enkelte oppgaver skulle ta, mens det nå er innført besøksblokker, og innenfor disse pakkene får de ansatte selv vurdere sammen med brukerne hva det er behov for, slik at tiden disponeres mer fritt. Brukerne i hjemmetjenestene har ikke rigide programmer for hva de mottar av hjelp, men klassifiseres etter lett, moderat eller omfattende støtte, noe som gjør at hjelperne i mye mindre grad trenger å forholde seg til administrasjonen om en brukers behov skulle forandre seg. Dette er å kaste stoppeklokka.

Et pilotprosjekt hjemmetjenesten i bydel Frogner har satt i gang viser også det opplagte: Faste hjelpere gir bedre omsorg. Etter modell fra Hamar har de satt sammen et «demenslag» bestående av 10 personer med ulik yrkesbakgrunn. Pasienten settes i fokus. Prosjektets 38 brukere innebærer det har en «fast» hjelper som besøker dem. Tidligere var det ofte helt tilfeldig hvem som kom, siden hjemmetjenesten måtte få besøkskabalen til å gå opp. Prosjektlederen er fornøyd: Ved å gi brukerne en primærkontakt skapes kontinuitet og trygghet. Relasjoner bygges ikke på én dag, sier hun. Og pårørende er også fornøyd: – At samme person kommer så mange ganger i uka, gjør at det skapes struktur og sammenheng for moren min, både mentalt og praktisk.

Det som særlig kjennetegner sykdom er at den varierer; fra menneske til menneske, fra dag til dag og gjennom dagen. Fleksible tjenester er derfor helt nødvendig, og at vi har tillit til at de ansatte har best kompetanse til sammen med brukerne å gi den beste omsorg.