Eldreomsorg

Beboer- og pårørendeundersøkelser ved Oslo-sykehjemmene: Gode resultater

Beboer- og pårørendeundersøkelser ved Oslo-sykehjemmene: Gode resultater

Oslos sykehjem er faglig gode skal en tro de bruker- og pårørendeundersøkelser som nå foreligger. Beboerundersøkelsen er gjennomført ved fokusgruppeintervjuer med 3-5 beboere på hvert sykehjem, mens pårørendeundersøkelsen har skjedd elektronisk, og 1816 pårørende (52 % av de spurte) har svart.

Disse undersøkelsene måler i hvilken grad beboere og pårørende opplever kvaliteten som god, men ikke hvordan den faktiske kvaliteten er. Generelt mener jeg derfor vi skal være grunnleggende kritiske til denne type undersøkelser, som opplagt må suppleres med egne kvalitetsundersøkelser. Vi vet jo f.eks. at sykehjemsbemanningen er for lav, og at dette har konsekvens for kvaliteten.

Det sykehjemmet som har den høyeste andelen som er alt i alt fornøyde er det kommunalt drevne Villa Enerhaugen, som er et spesialtilbud for yngre med demens. Men samtidig: Det går selvsagt ikke an å svare på hva som er det beste sykehjemmet for alle. Folk har ulike behov og sykehjemmene har ulike styrker.

I snitt mener mer enn 8 av 10 pårørende at sykehjemmet alt i alt er et godt sted for deres pårørende, og 7 av 10 mener det samme på alle sykehjem. Det er en klar trend i retning av at små sykehjem har en høyere andel anbefalere og folk som alt i alt mener sykehjemmet er bra for deres pårørende.

Det kan spørres om det er forskjell på om sykehjem er drevet av kommunen, ideelle eller kommersielle selskaper. Den eneste forskjellen som er statistisk signifikant når det gjelder om folk alt i alt er enige i at sykehjemmet er et bra sted for deres pårørende, er mellom kommunal drift og ideell drift. Det er grunn til å gratulere de ideelle driverne med meget gode resultater. De ideelle sykehjemmene gjør helt klart noe som andre kan lære av når det gjelder opplevd kvalitet.

Jeg merker meg at forskjellene mellom sykehjemmene er alt for store, og det er klart at sykehjemmene må satse mer på å stille spørsmålet «hva er viktig for deg?»

Kommentarer   

-1 #1 Odd Grann 08-01-2017 13:53
Dette er jo en flott resultat av det arbeidet tidligere ledelser i Oslo KOmmune har lagt, og også fra Det Sentrale Eldreråds side.
Æres den som æres bør.
Odd Grann
0 #2 Asbjørn Eidhammer 08-01-2017 20:12
Interesssant rapport.
Ivar, du seier at den einaste signifikante forskjellen er mellom kommunale og ideelt drivne sjukeheimar, når det gjeld om dei er ein bra stad å vere. Men dersom det er forskjell på kommunale og ideelle, kan jo ikkje dei privat drivne vere lik begge. Skårer då privat drivne midt mellom, sidan dei ikkje gir dignifikant utslag i forhold til dei andre to kategoriane?
0 #3 Benjamin Larsen 08-01-2017 23:41
Hei, Asbjørn. Det er ingenting i veien for at det mellom 3 gjennomsnitt kjem være slik at det er signifikant forskjell bare mellom ett av 3 mulige par. Det kan for eksempel skyldes at standardavviket til et av gjennomsnittene er stort.
+1 #4 Jan Gustavsen 09-01-2017 17:21
Sykehjemsbemann ingen er for lav i Oslo, og man har ikke tatt hensyn til Samhandlingsref ormen som krever mer. Oslo har vel den laveste bemanningen, med en pleie/bemanning sfaktor i Norge, med 0,71
0 #5 james stove lorentzen 10-01-2017 09:23
Private ideelle og kommersielle skårer bedre en Enerhaugen (Kommunale Midtåsen gjør også det).En diskusjoin er i hvilken grad man finner disse tallene signifikante og interessante, der er vi sikkert uenig. Men uansett når man referer til undersøkelsen så bør teksten stemme med tallene i undersøkelsen. Kan du da vise hvordan du får Enerhaugen øverst??
0 #6 Ivar J 10-01-2017 09:32
James: Villa Enerhaugen har høyest andel som sier seg enig eller helt enig i at hjemmet alt i alt er bra.
0 #7 james stove lorentzen 10-01-2017 11:33
det er vel ikke riktig. Enerhaugen har 60 enig 40 helt enig og det er bra.Men rett skal være rett, 3 utenbys, pluss Norberg er bedre enn det. tar man for seg bare helt enig, er det mange som er bedre. Dette viser bare at man skal være forsiktig med å utrope en (1) vinner basert på disse tallene, det kommer ann på hva man legger vekt på, hva man måler etc. All ære til Villa Enerhaugen som har vært blant de beste siden 2010.Denne type undersøkelser har mest verdi når man ser på utvikling over tid.
0 #8 Benjamin Larsen 10-01-2017 12:02
Hei, James. Vi er enige i at man skal være forsiktig med å utrope én vinner i en sånn rangering. Derfor har ikke vi vært noe særlig opptatte av det. Det vil alltid være flere ulike forhold som er viktig for den enkelte. Disse undersøkelsene er uansett viktigst for kvalitetsutvikl ingsarbeidet på det enkelte sykehjem.

I den oversikten jeg sjøl har utarbeida på grunnlag av vedleggsrapport en, har Nordberghjemmet en pårørende som er helt uenig i at hjemmet alt i alt er bra, men med 97 prosent enig eller helt enig, er de likevel i toppsjiktet. De utenbys sykehjemmene er holdt utafor.
+2 #9 Liv Solberg 26-01-2017 12:48
Enig med Johansen - Vi leser om lav bemanning, lite aktivitet, mye alenesitting, underernæring og manglende kunnskap om riktig kosthold, for få sykepleiere, lite fokus og mulighet på fagutvikl., feil medisinering/ov ermedisinering og tilslutt er pårørende og pas. Redde for ikke å please personalet av redsel for dårligere beh.

Legg til kommentar