Eldreomsorg

Beboer- og pårørendeundersøkelser ved Oslo-sykehjemmene: Gode resultater

Beboer- og pårørendeundersøkelser ved Oslo-sykehjemmene: Gode resultater

Oslos sykehjem er faglig gode skal en tro de bruker- og pårørendeundersøkelser som nå foreligger. Beboerundersøkelsen er gjennomført ved fokusgruppeintervjuer med 3-5 beboere på hvert sykehjem, mens pårørendeundersøkelsen har skjedd elektronisk, og 1816 pårørende (52 % av de spurte) har svart.

Disse undersøkelsene måler i hvilken grad beboere og pårørende opplever kvaliteten som god, men ikke hvordan den faktiske kvaliteten er. Generelt mener jeg derfor vi skal være grunnleggende kritiske til denne type undersøkelser, som opplagt må suppleres med egne kvalitetsundersøkelser. Vi vet jo f.eks. at sykehjemsbemanningen er for lav, og at dette har konsekvens for kvaliteten.

Det sykehjemmet som har den høyeste andelen som er alt i alt fornøyde er det kommunalt drevne Villa Enerhaugen, som er et spesialtilbud for yngre med demens. Men samtidig: Det går selvsagt ikke an å svare på hva som er det beste sykehjemmet for alle. Folk har ulike behov og sykehjemmene har ulike styrker.

I snitt mener mer enn 8 av 10 pårørende at sykehjemmet alt i alt er et godt sted for deres pårørende, og 7 av 10 mener det samme på alle sykehjem. Det er en klar trend i retning av at små sykehjem har en høyere andel anbefalere og folk som alt i alt mener sykehjemmet er bra for deres pårørende.

Det kan spørres om det er forskjell på om sykehjem er drevet av kommunen, ideelle eller kommersielle selskaper. Den eneste forskjellen som er statistisk signifikant når det gjelder om folk alt i alt er enige i at sykehjemmet er et bra sted for deres pårørende, er mellom kommunal drift og ideell drift. Det er grunn til å gratulere de ideelle driverne med meget gode resultater. De ideelle sykehjemmene gjør helt klart noe som andre kan lære av når det gjelder opplevd kvalitet.

Jeg merker meg at forskjellene mellom sykehjemmene er alt for store, og det er klart at sykehjemmene må satse mer på å stille spørsmålet «hva er viktig for deg?»