Eldreomsorg

Hjemmetjenester i bydel Østensjø: Kloke innspill fra tilsynsutvalg

Hjemmetjenester i bydel Østensjø: Kloke innspill fra tilsynsutvalg

Et viktig bidrag til forbedringsarbeid er blant annet innspill fra tilsynsutvalg. Bydel Østensjø har et aktivt og offensivt tilsynsutvalg for hjemmetjenestene. I sin siste rapport har de fokus på blant annet disse to sakene:

«Det er etter utvalgets vurdering en for høy avslagsprosent på søknader om praktisk bistand. Det kan delvis skyldes mangelfull og dårlig informasjon om tilbudet av praktisk bistand og forutsetningene for at søknaden blir innvilget. Den høye avslagsprosenten kan også være en følge av at bydel Østensjø praktiserer for strenge krav til innvilgning av søknader om praktisk bistand.

Utvalget mener det vil være ønskelig med en uavhengig gjennomgang av Søknadskontorets praktisering av kriteriene for innvilgning av søknader om praktisk bistand. En slik gjennomgang kan foretas i forbindelse med utarbeiding av sentrale retningslinjer og kriterier for innvilgning av søknader om hjemmetjenester.»

«Utvalget har gjennomgått anonymiserte eksempler på vedtak om hjemmesykepleie, praktisk bistand og dagsenterplass. Felles for alle vedtakene er at de er skrevet i et byråkratisk språk, er formalistiske og ikke alltid lett å forstå. Det er generelt et behov for en språklig gjennomgang av brev om vedtak i bydel Østensjø.  Utvalget foreslår (..) at brev til søkere som har fått innvilget hjemmetjenester skrives på en klar og vennlig måte. Brevet om vedtaket må utformes på en slik måte at mottakeren og eventuelle pårørende kan forstå det som er skrevet.»

Les hele rapporten på link nedenfor.