Eldreomsorg

Helseetaten-evaluering: De som trenger sykehjemsplass får det

Helseetaten-evaluering: De som trenger sykehjemsplass får det

Helseetaten fikk i oppdrag å se på bydelenes praksis når det gjelder behandling av søknader om sykehjemsplass, ut fra følgende føringer for oppdraget:  

- Gjennomgang av avslag på sykehjemsplass i et utvalg av bydeler

- Hvilke tjenester gis til de som får avslag på søknad om sykehjemsplass

- Er det faktorer som kan forklare forskjellene mellom bydelene  

I sin rapport konkluderer etaten blant annet slik:  

"Ut fra gjennomgangen har vi inntrykk av at de som trengte sykehjemsplass fikk innvilget søknaden sin. Alle søkerne som fikk avslag mottok tjenester fra bydelen. Dette innebar at de også fikk jevnlig oppfølging og helsehjelp, slik at endringer i deres helsetilstand og hjelpebehov raskt ble fanget opp og tjenestene endret.  

Statistikken viser at det er færre som søker sykehjem nå enn tidligere. Sammenlignet med rapporten «Gjennomgang av et utvalg klager på avslag på langtidsplasser i sykehjem» er det fortsatt få avslag på søknader om sykehjemsplass og få klager på de avslagene som er gitt (20 klager på 84 avslag). Av de som klaget fikk 75 % omgjort vedtaket til sin gunst. Andelen søknader som er trukket er derimot gått ned fra 15 % i 2012 til 6 % i 2015 for hele Oslo.  

Både statistikk og saksgjennomgangen viser at de som søkte om langtidsplass var en pasientgruppe med betydelig nedsatt helsetilstand. Denne gruppen har en helse- og livssituasjon som kan endre seg raskt. Situasjonen kort tid etter avslag kan derfor være forverret og behovet endret. Det at bydelene omgjør avslag, kan derfor like gjerne tyde på at søkers funksjonsnivå er endret, som at de har vært for strenge i sin avgjørelse."

Men et spørsmål rapporten ikke drøfter er kvaliteten på sykehjem, knyttet til om det er tilstrekkelig bemanning. Les det skarpe brevet en sykehjemsbeboer forleden dag sendte til byrådslederen. Jeg deler hans synspunkter på at sykehjemmene har for lav grunnbemanning.

Hvordan er andres erfaringer rundt dette? Stemmer evalueringen med folks opplevelser? Skriv gjerne dine synspunkter i kommentarfeltet.

Kommentarer   

+1 #1 Aud Løken 25-05-2017 08:11
Vi sleit med dårlig bemanning på åtti og nittitallet, da jeg jobbet på sykehjem, og jeg kan ikke tenke med at det er blitt bedre! Økt bemanning og flere i 100% stilling, så vil det bli bedre å bo der og jobbe der! Økt trivsel for alle.
+1 #2 Kristin Brandal 25-05-2017 08:14
Har dei spurt pas om dei føler seg trygge der dei er? Og personalet som står nærmast pas?
Vi veit at grunnbemanninga og antall fagpersoner er for lavt - både på s.heim og i h.tjenesta. Slik har det vore siste 20-30 åra. Skulle ikkje vere nødvendig med fleire karleggingar, forskningsrappo rtar eller skjema om dette no. Inviter dei som jobber nærmast pas, som kan faget sitt og veit kva som må til for bedring: Først 8g fremst økt grunnbemanning og fleire fagpersoner. Men det er ingen regjering som våger ta det løftet. I staden sparker ein nedover når noko galt skjer (som konsekvens av dette) - år etter år, desverre.
+1 #3 Tone Wiik 25-05-2017 08:16
Dette er teori,og ikke virkelighet. De som har sterke pårørende får sykehjemsplass. Å tro at «jevnlig oppfølging» er god nok kvalitet for f.eks. personer med demens er ikke godt nok. Døgnet har MANGE timer. Det er mye stress med hjemmetjenesten ,der er det ikke mye rom for uforutsette hendelser,bearbeiding,realitetsorientering,etc.
Mye av det samme på sykehjem.Det er fint med mange gode aktivitetstilbu d til beboere,men en pleier skal ha tid til å følge opp også.
+1 #4 Gudmund Kollung Selvåg 25-05-2017 09:16
Når nokon søker om sjukeheimsplass så er det nok slik i 99 % av tilfella at dei sårt treng ein plass, ingen vil vel på sjukeheim utan at dei ikkje kan greia seg heime? Folk på venstresida burde stilla kravet om at alle som sjølv meiner at dei treng plass på sjukeheim i samråd med fastlegen sin, bør ha rett på slik plass.
+1 #5 Åse Nordanger Andersen 25-05-2017 19:59
Min/vår erfaring i bydel Gamle Oslo er at det er alt for lav grunnbemanning på KTO (korttidsopphol d) og RehabKTO på helsehusene. Da blir flere brukere dårligere fysisk i løpet av oppholdet i steden for å få hjelp til å mestre hverdagslige oppgaver/ADL igjen. Enkelte får da bruk for LTP (langtidsplass) innen kort tid, noe som kunne vært unngått dersom bemanningen (særlig fysio/ergo) hadde vært høyere på helsehusene. De sykeste syke og mest demente får jo plass når det trengs, men i tiden før de kommer så langt i forløpet er det viktig med godt faglig rustet personale på helsehusene. Hvordan det er på sykehjemmene for LTP vet jeg ikke lenger, da jeg ikke jobber i sykehjem og ei heller er pårørende.
#6 PWJensen 26-05-2017 16:50
Denne overskriften faller på sin egen urimelighet.

Pleiefatoren i Oslo ligger på 0,71 som er betydelig under landsgjennomsni ttet. Hvilken virkelighetsopp fatning har Oslopolitikerne hvis dette innlegget er representativt?

Slike debattinnlegg bekymrer meg! Følgende nyhet fra NRK dokumenterer at ikke alt er som det skal være i omsorgen for våre syke og eldre i Oslo:

Millionbot til Oslo kommune for manglende omsorg

Oslo kommune er idømt en bot på 1,5 millioner kroner etter at en 63 år gammel kvinne døde som følge av manglende omsorg fra kommunen.

Les mer her: www.nrk.no/.../1.13521556
#7 Ivar J 26-05-2017 19:50
PW Jensen: Jeg skjønner ikke hva du er bekymret over.
Jeg offentliggjør en rapport fra kommunen og sluker slett ikke den rått. Snarere spør jeg om dette stemmer med folks erfaring.

Og når det gjelder pleiefaktor og sykehjemsbemann ing skriver jeg jo det samme som deg: "Les det skarpe brevet en sykehjemsbeboer forleden dag sendte til byrådslederen. Jeg deler hans synspunkter på at sykehjemmene har for lav grunnbemanning. "
#8 PWJensen 27-05-2017 18:12
Ja, det har jeg forlengst oppfattet Ivar. Kan det være forklaringen?
#9 Merete Moen 19-06-2017 13:32
Svaret jeg får fra helsepersonell og dagspressen er at sykehjemsplasse r er så dyrt. Rapporten sier jo ingenting om behovet for sykehjemsplasse r til beboerne og pårørende? Er det slik å forstå at denne rapporten sier at de som ønsker sykehjemsplass i Oslo får dette? Hva med å spørre pårørende på sykehjem om de mener at de fikk sykehjemsplass i riktig tid?

Jeg vil gjerne se tall fra bydelene som viser at "noen timer" hjemmesykepleie r i uken sidestiller en ordinær sykehjemsplass til kr 800 000 - 900 000 kr pr år. Bydelene var ikke enige og mente tjenestene ble dyrere. nettavisen.no/.../...
Er det ikke slik nå at bydelene betaler for sykehjemsplasse ne? Har ikke dette alt med økonomi å gjøre?

Fra rapporten til helseetaten:

Økonomi Bydelene ble spurt om de opplevde at økonomi, hadde påvirkning på antall innvilgelser av søknader om sykehjemsplass. Samtlige bydeler fremhevet at det var brukernes behov som var avgjørende for utfall av søknaden. De oppgir dessuten at en tjenestemottake r ikke skal ha mange timer med hjemmesykepleie i uken, før det kan sidestilles med en sykehjemsplass rent økonomisk.

You have no rights to post comments