Eldreomsorg

Handlingsplan for en aldersvennlig Oslo

Handlingsplan for en aldersvennlig Oslo

Byrådet i Oslo har to omfattende plandokumenter om eldresektoren ute på høring.

I den sammenheng skriver byrådet blant annet:

"Byrådet har som visjon at Oslo skal bli en grønnere, varmere og skapende by med plass til alle. Byen skal være et godt sted å vokse opp i og bli gammel i. En aldersvennlig by legger grunnlag for god folkehelse, økt mestring og selvstendighet, og kan bidra til å øke sosial deltagelse og redusere ensomhet. Dette kan i neste omgang redusere behov for helse- og omsorgstjenester. Å gjøre Oslo til en aldersvennlig by krever utbredt tverrsektoriell innsats og samarbeid.

For å tydeliggjøre en helhetlig og tverrsektoriell satsning på å gjøre Oslo til en aldersvennlig by for alle, er Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester i gang med å utarbeide Handlingsplan for en aldersvennlig by.

Oslo er den byen i Europa som har høyest befolkningsvekst. På kort sikt er det en liten utflating i befolkningsveksten blant de eldste innbyggerne, men det forventes at det blir høyest vekst i de eldste aldersgruppene etter 2020. Fram mot 2040 vil antall 80-åringer dobles. Sammenlignet med andre kommuner har Oslo et høyt antall sykehjemsplasser, og lavt omfang av hjemmetjenester til eldre innbyggere. Oslo har også få tilrettelagte botilbud for eldre.

Byrådet ønsker å tilrettelegge for at eldre innbyggere i Oslo får bo trygt i egne hjem, sykehjem eller i tilrettelagte boliger. Byrådet ønsker å styrke forebygging, helsefremmende arbeid og rehabilitering. Styrking av hjemmetjenestene, flere sosiale møteplasser og flere dagtilbud vil kunne bidra til at flere eldre føler seg trygge og får oppleve fellesskap og mening.

For å belyse dagens utfordringer og behovet for omstilling av helse- og omsorgstjenestene til eldre, er Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester i gang med å utarbeide Plan for trygg og mangfoldig eldreomsorg. Parallelt med utarbeidelse av Handlingsplan for en aldersvennlig by og Plan for trygg og mangfoldig eldreomsorg, pågår det et arbeid med Strategisk boligplan for eldre med heldøgns hjelpebehov."

Jeg er trygg på at mange flere kan gi kloke innspill her, ut over de formelle høringsinstanser. Derfor: skriv gjerne kommentarer og innspill i kommentarfeltet nedenfor.

Kommentarer   

+1 #1 Gerd Rotmo 02-06-2017 09:06
Andre kommuner har omsorgsbolig u nærheten av sykehjem slik at øvrige tjenester somhjemmsykeple ie har base der . Slik burde de det være i flere kommuner, små byer. Eventuelt i Storbyer. Då tenker jeg på dem som trenger hjelp men klarer seg selv for det meste. Små felleskap.
+1 #2 Petter Heier 02-06-2017 15:20
Skal Oslo virkelig utarbeide nye handlingsplaner for eldreomsorgen. Hva med å gjøre det som til enhver tid er nødvendig og fornuftig der de eldre er i dag. Dagens eldre ønsker merkbare forbedringer og ikke planer for fremtiden. De lokale ledere bør vite hva som bør gjøres for å forbedre dagene for sine "undersåtter". Det er vanskelig å se at Oslo er en aldersvennlig by.
#3 Tron-Eilert Holst-Pedersen 26-06-2017 11:34
Det er ingen tvil om at mange eldre og syke vil føle seg tryggere i en type institusjon / boenhet, med fagpersonale og pleiere rundt seg, fremfor korte besøk fra hjemmesykepleie n med støtte av tekniske hjelpemidler.
At eldre ønsker å bo så lenge som mulig hjemme er nok mer et politisk ønske fremfor ønske til svært mange gamle, syke og ensomme mennesker i byen vår.
Hva med en type bo sentra som ivaretar de eldre på et tidligere stadium i trygge rammer med forutsigbart tilsyn og fellesarealer og møteplasser for praktiske og sosiale aktiviteter i tilknytning til det ordinære sykehjem?
Når det gjelder personer med demenssykdom så kommer disse i dag ofte alt for sent til institusjonen, og mange lærer derfor aldri å føle seg hjemme der, eller å orientere seg i det fysiske miljø, samtidig som belastningen for de pårørende ofte er alt for stor over mange år og ikke sjelden med det til følge, at også de blir syke.

You have no rights to post comments