Eldreomsorg

Oslo-sykehjemmene: Stabile kvalitetsmålinger

Oslo-sykehjemmene: Stabile kvalitetsmålinger

Kunnskap er grunnlag for handling, og som folkevalgt ser jeg det derfor som viktig å spre faktakunnskap.

I store deler av offentlig sektor bruker beboer- og pårørendeundersøkelser som grunnlag for å vurdere kvalitet. Jeg har mere tro på faglige vurderinger av kvalitet, som kvalitetsindikatorer og kvalitetsrevisjoner.

Kvalitetsindikatorer inngår i kvalitetsmålingssystemet for sykehjem i Oslo.

Kvalitetsindikatorene som måles er tannhelse, fall, infeksjoner, trykksår og ernæring. De er valgt ut etter kriteriene om å være relevante, enkle å registrere, gyldige og pålitelige, og å kunne påvirkes ved å endre prosedyrer for pleien.

Nå foreligger siste rapport, med informasjon for hvert sykehjem. Den viser at resultatene er relativt stabile. Andel beboere med dårlig munnhygiene er lik som ved forrige måling. Andel fall med moderat/alvorlig skade har holdt seg stabilt, mens andelen uten fallforebyggende tiltak har økt ved denne målingen. Andel infeksjoner og trykksår er den samme som ved forrige måling, men noe lavere enn ved de to tidligere målingene. Det er en økning i andelen beboere i ernæringsmessig risiko siden forrige måling, men det er flere som er vurdert ved denne målingen. Det har vært en gradvis reduksjon í andelen som ikke er vurdert for ernæringsmessig risiko de fire siste årene. Det kan være flere årsaker til endring i tallene. Derfor er det nødvendig å se nærmere på tallene lokalt på hvert enkelt sykehjem for å fastslå utviklingstrekkene.

Dette er nyttig kunnskap. Hva sier fagfolk?

Legg til kommentar