Eldreomsorg

Oslo-sykehjemmene: 120 flere stillinger

Oslo-sykehjemmene: 120 flere stillinger

En godbit fra forslag til Oslo-budsjett som er lagt fram i dag:

Oslo har over lang tid hatt for få folk både i hjemmetjenester og på sykehjem. Byrådet ønsker at Oslo skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. På Oslos sykehjem skal det være trygt å bo, og folk skal få hjelp med høy faglig kvalitet i hjemlige omgivelser.

Over tid har bemanninga ved de kommunale sykehjemmene sakket akterut, sånn at den i dag er klart lavere enn ved private sykehjem. Årsaken til dette er at de kommunale sykehjemmene drives for den delen av Sykehjemsetatens budsjett som gjenstår når kontraktsforpliktelsene med de private sykehjemsdrifterne er gjort opp. Forskjellen i bemanning er særlig stor målt mot de kommersielle sykehjemmene. Dette er urettferdig, og det er klart at det kan bidra til å forme folks inntrykk av kvaliteten. Det er også mye som tyder på at Oslos sykehjem har lavere bemanning enn det som er vanlig ellers i landet. Sykepleierforbundet i Oslo har ropt varsku.

Det er derfor nødvendig å styrke bemanninga ved de 20 kommunale sykehjemmene. Når byrådet nå foreslår en økning tilsvarende 120 årsverk, er det et av de største løftene som er gjort for bemanninga i Sykehjemsetaten noen gang. Bemanningsfaktoren, dvs. gjennomsnittlig antall medarbeidere per beboer, vil øke fra 0,88 til 0,93 som en følge av forslaget.

Oslo kommune skal inngå nye kontrakter om 400 nye sykehjemsplasser hos ideelle aktører. Det er derfor bra når byrådet framover vil jobbe for at bemanning og fagdekning blir lik, uavhengig av hvem som driver sykehjemmet. Noe annet bidrar til at vi får A- og B-lag i eldreomsorgen, og det skal vi ikke ha!

Økt bemanning gir bedre tid, mer personlig kontakt og en mindre hektisk hverdag. Økningen svarer grovt sett til 5-6 årsverk på hvert sykehjem. Bedre bemanning gjør at det er enklere å arbeide med andre målsettinger som heltidskultur og vikarbruk.

Dette heier jeg på!

Kommentarer   

0 #1 Bjørn Rasmussen 27-09-2017 11:07
Så var det pensjonsutgifte ne som må betales før eller senere også for kommunalt ansatte. Uten en pensjonsreform blir det som med Opraen. Stadig større deler av budsjettet må brukes til å betale pensjoner
0 #2 Knut Elgsaas 28-09-2017 15:34
Dette var en god nyhet.
Tore Nyseter, Hans Høegh Henrichsen og Knut Elgsaas, medlemmer av Det sentrale eldreråd i Oslo foreslo i våren 2017 at Rådet burde innta følgende punkt i sitt handlingsprogram:
Det sentrale eldreråd krever at grunnbemanninge n i Oslos sykehjem må styrkes. Sykehjemsetaten s pleiefaktor på 0,71som er grunnlaget for beregning av bemanningsbehov et på ordinære langtidsposter er for lav til å sikre en god og verdig eldreomsorg. Kvaliteten på tilbudet i sykehjem er svært avhengig av god kompetanse hos ansatte og god bemanning. Personell som blir overtallig i forbindelse med nedlegging av sykehjem må etter hvert overføres til andre sykehjem. Dette er personell med god faglig kompetanse og erfaring fra arbeid i sykehjem.
Det må bli lagt planer for å styrke bemanningen og kompetansen i Oslos sykehjem; sykehjem som er kommunalt drevet, sykehjem drevet av ideelle organisasjoner og konkurranseutsa tte sykehjem.
Et av Det sentrale eldreråds prioriterte arbeidsområder i perioden 2017 – 2020 vil være å følge opp gjennomføringen av disse planene.

Forslaget ble også oversendt byråded Inga marte thorkildsen. Forslagsstiller ne er meget glade for at det blir en lenge påkrevet bemanningsøknin g i sykehjem i Oslo.
0 #3 Margit Damsgaard Vånar 13-10-2017 10:24
Når du skriver at bemanningsfakto ren er 0,88 og blir 0,93 er vel dette for høyt? Bemanningsnorme n/ pleiefaktoren er vel 0,71 for ordinære langtidsplasser i SYE og 0,81 for skjermede plasser. Det er vel kun på helsehusene pleiefaktoren nå er 0,88?
Vh
Margit D. Vånar
eldrerådgiver
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial og eldreombudet i Oslo
0 #4 Ivar J 13-10-2017 15:11
Margit Damsgaard Vånar: Det er forskjell på bemanningsfakto r og pleiefaktor. Bemanningsfakto ren omfatter flere yrkesgrupper enn pleiefaktoren. Bemanningsfakto ren, dvs. gjennomsnittlig antall medarbeidere per beboer, vil øke fra 0,88 til 0,93 som en følge av forslaget om øke med 120 årsverk.
0 #5 Anita Hyrve 25-10-2017 22:13
Som hjelpepleier i mange år på kommunale sykehjem ser jeg nå en sterk økning av sykepleierstill inger på bekostning av hjelpepleier- og helsefagarbeide rstillinger. Når en stilling blir ledig, pga skifte av arbeidssted eller vedkommende blir pensjonert, blir den som regel omgjort til en sykepleierstill ing.
Sykehjem er ikke sykehus, men hjemmet til beboerne!
De trenger tilstrekkelig kvalifiserte pleiere, og det mener jeg nå blir veldig undergravd med denne endringen. Sykepleiere er langt mer kostbare å lønne, så lønnsbudsjetten e (og etterhvert pensjonsutbetal ingene for kommunen) øker/strammes kraftig inn på det enkelte sykehjem. Resultatet har blitt færre på jobb til vanlig, og manglende innleie ved sykdom, ferie, annet fravær.
Fagforbundet har ingen innflytelse ovenfor det enkelte sykehjem, Sykehjemsetaten , byråkrater og politikere i motsetning til Sykepleierforbu ndet og tidligere sykepleiere, som nå innehar ledende og avgjørende stillinger i bestemmende organer.
Skal dette nå fortsatt være politikken/retn ingen framover, kan Oslo kommune nærmest legge ned helsefagutdanni ngen på videregående skoler og som voksenopplæring !
Unge og voksne utdannes til evt sporadiske korte vakter, manglende faste og hele stillinger og i værste fall til arbeidsledighet .
Dette er en tragisk utvikling innen eldreomsorgen hver eneste dag!

Legg til kommentar