Eldreomsorg

Debattinnspill: Rapport om Oslos eldreomsorg

Debattinnspill: Rapport om Oslos eldreomsorg

En arbeidsgruppe bestående av Knut Elgsaas, Tore Nyseter og Hans Høegh Henrichsen - alle tre medlemmer har forankring i Oslos sentrale eldreråd - har på egne vegne publisert en omfattende rapport om Oslos eldreomsorg, med en rekke forslag til tiltak.

Her henter jeg som eksempel fram deres beskrivelse av demensvennlige hjemmetjenester:

"Byrådet vedtok i 2016 at alle bydeler skal opprett arbeidslag demens i løpet av 2017.

I bydel Østensjø pågår  prosjektet Demensvennlige hjemmetjenester. Første del av prosjektet Arbeidslag demens  er gjennomført og det er utarbeidet en rapport om resultatene. Det er registrert økt tilfredshet med tjenestene hos brukere og pårørende. Det er færre sykehusinnleggelser.  Ansatte opplever arbeidslagsmodellen som positiv sammenliknet med arbeid i større grupper. Det er gunstig med tverrfaglig samarbeid. I arbeidslag demens har det blitt behov for at ansatte som driver med praktisk bistand fått nye oppgaver ut over de tradisjonelle rengjøringsoppdragene.

Arbeidsgruppen ser etablering av arbeidslag demens som et meget positivt tiltak for styrke kvaliteten i hjemmetjenesten. I bydel Østensjø opprettes slike lag i alle hjemmesykepleiegrupper fra 1.9.2017. Det bør også skje i alle bydeler.

Med en økning av eldre hjemmeboende eldre med demens kan det i enkelte bydeler bli aktuelt med flere lag i hver gruppe.

Arbeidsgruppen vil understreke at dersom arbeidslag demens skal bli et fullt ut vellykket tiltak sammen med innføring av Tillitsmodellen er det helt nødvendig at bydelene får ressurser til rekruttering og  opplæring av ansatte i slike lag."

Rapporten, som er på hele 57 sider, kan leses på linken nedenfor. Her er det sikkert forskjellige oppfatninger. Kom med innspill!