Eldreomsorg

Demens: Et gang-skilt økte mestringsevnen

Demens: Et gang-skilt økte mestringsevnen

Økt mestring hos den enkelte tjenestemottaker er en viktig målsetting i det omstillingsarbeidet som nå pågår i mange bydeler.

Som bydel Nordre Aker skriver:"Både ny organisering og endringer i måten det arbeides på skal handle om løsninger som legger til rette for å styrke mestringsevnen. Mestring handler om strategier for å håndtere konsekvensene av sykdom og funksjonssvikt. Våre tjenestemottakere er rammet av helseplager som påvirker livsførselen på ulike måter. Det handler ofte om sviktende evne til å ivareta egenomsorg og grunnleggende behov. Med målrettet støtte og veiledning vil mange ha muligheter til å lære nye handlingsmåter som helt eller delvis kan gjenopprette funksjonsevnen og gjøre den enkelte mer selvstendig.

Mulighetene for mestring er individuelle og avhengig av hva som er betydningsfullt i den situasjonen personen befinner seg i. For noen kan det være viktig å nå store mål om å klare seg selv, mens det for andre kan handle om små ting i hverdagen som å kunne reise seg opp fra stolen uten hjelp eller ta seg litt mat på egen hånd."

Jeg synes dette eksempelet illustrerer at det ofte bare skal små tiltak til for å skape en bedre hverdag:

" En beboer med en demensdiagnose hadde utfordringer med å finne veien fra leiligheten til utgangsdøren. Hun syntes det var vanskelig å vite hvilken retning hun skulle gå i for å finne heis/trapp ned til hovedinngangen når hun kom ut fra leiligheten. Vi snakket med henne og fant ut at vi skulle teste hvordan orienteringsevnen hennes ville bli dersom vi hang opp et skilt som pekte ut retningen til utgangen. Skiltet ble hengt opp rett utenfor leiligheten slik at hun så det med en gang hun kom ut. Dette lille tiltaket har bidratt til at hun nå finner frem til utgangen helt på egen hånd og slipper å spørre om veien. Hun har gitt uttrykk for at dette er viktig for henne, og det har bidratt til å øke mestringsevnen og følelsen av selvstendighet. "

Hjemmetjenesten skal nå omorganiseres med små tverrfaglige mestringsteam som får ansvar for et overkommelig antall brukere. Prinsippet er at disse mestringsteamene får tillit til å følge opp sine brukere på en god måte. To mestringsteam er allerede i sving på Grefsen, og fra 1. april vil hjemmetjenesten i hele bydelen bli organisert på denne måten.

Demenslag og mestringsteam er en klok måte å organisere tjenestene på, og er en god måte å realisere tillitsreformen. Har du erfaringer her?