Eldreomsorg

Ombudet: Oslos eldre mottar ikke de helse- og omsorgstjenester de har behov for

Ombudet: Oslos eldre mottar ikke de helse- og omsorgstjenester de har behov for

Det er svært nyttig å ha Pasient og eldreombudets kritiske blikk på det som skjer i Oslos helse- og omsorgstjenester.

Det sentrale eldrerådet i Oslo (et råd oppnevnt av bystyret) hadde denne uka Ombudets årsmelding på dagsorden, og rådsmedlem Tore Nyseter foreslo at rådet avga denne uttalelsen:

"Som i tidligere årsmeldinger uttaler Ombudet også i meldingen for 2017 at "Daglig mottar saksbehandlere hos Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombudet i Oslo henvendelser fra eldre som ikke mottar de helse- og omsorgstjenestene de har behov for." Ombudet er derfor en viktig og nødvendig informasjonskilde når det gjelder å bedre eldreomsorgen i Oslo. Det sentrale eldreråd vil minne om at Ombudets arbeid utføres i samsvar med den instruks for Ombudets virksomhet som ble gitt av Oslo bystyre 23.9.15.

I arbeid rettet mot eldre brukere av helse-, omsorg- og sosialtjenester i Oslo viser Ombudet til at det samarbeides med ulike aktører, herunder Det sentrale- og de lokale eldrerådene. Det sentrale eldreråd bidrar gjerne i et slikt samarbeid.

Ombudet viser i sin årsmelding til prosjektet ”Beboer- og pårørendemøter i langtidshjem i Oslo kommune” (Rapport fra deltakelse på beboer- og pårørendemøter på langtidshjem, datert 7.12.17). Det sentrale eldreråd vil vise til at denne rapporten konkluderer med en rekke forslag til konkrete tiltak som rådet anser som viktige, og ber derfor Byråden bidra til at dette følges opp for å gi et bedre tilbud til pasienter/beboere på langtidshjem.

Ombudet har lenge vært kritisk til organiseringen av hjemmetjenesten i Oslo, og viser i den forbindelse til Kommunerevisjonens rapport 19/2017 ”Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten”, som gjelder bydelene Nordre Aker og Østensjø. Kommunerevisjonen peker på at bydelene hadde en sårbar bemanningssituasjon og at det var flere mangler med å begrense antall ansatte til den enkelte bruker. Det vises til eksempler med brukere med over 70 besøk i løpet av en måned med 27 ulike ansatte. Kommunerevisjonen konkluderer med en rekke anbefalinger for å bedre forholdene. Bydelene har varslet relevante tiltak, og Det sentrale eldreråd er tilfreds med at Byråden går inn for å øke bemanningen i hjemmetjenesten. Rådet slutter seg til Ombudets anmodning om at dette må følges opp, fordi det er grunn til å tro at tilsvarende forhold også gjelder i andre bydeler.

Ombudet viser også til at Sykehjemsetaten i januar 2017 vedtok en beskrivelse av den kvalitet som skal tilbys kommunenes langtidshjem (Oslostandard 1.0). Standarden bygger på Verdighetsgarantien og Kvalitetsforskriften. Det sentrale eldreråd er enig med Ombudet i at det er viktig at denne gjøres bedre kjent i et kontinuerlig arbeid med å forbedre forholdene ved langtidshjem. Rådet har for øvrig merket seg at Oslostandard 1.0 ikke er omtalt i Sykehjemsetatens årsberetning for 2017."

Rådets flertall avviste uttalelsen og ønsket ikke å ytre seg om saken. Den styrking som byrådet nå gjennomfører av bemanningen i hjemmetjenester og sykehjem er sårt tiltrengt.