Eldreomsorg

20 yngre på sykehjem i Oslo

20 yngre på sykehjem i Oslo

Gjennom mange år har det vært både nasjonal og lokal politikk at yngre (under 50 år) ikke mot sin vilje skal bo på langtidsinstitusjoner som praktisk talt i sin helhet bebos av eldre (sykehjem m.v.).

Likevel får jeg av og til henvendelser, og leser i media, om yngre funksjonshemmede som i kortere eller lengre tid bor på sykehjem i Oslo.

Sist jeg tok dette opp med byrådet ble det opplyst at pr. august i fjor var det 18 personer i alderen 32 til 49 år med nedsatt funksjonsevne som bodde på sykehjem, hvorav 3 mot sin vilje.

Situasjonen i dag er at det er 20 personer under 50 år med nedsatt funksjonsevne som bor på sykehjem. Og i følge Sykehjemsetaten bor ingen der nå mot sin vilje. Det siste er bra.

Jeg forstår at dette er krevende, men skulle ønske at vi kunne komme lenger. De fleste sykehjemspasienter har et komplekst og sammensatt sykdomsbilde, hvor det ofte er en totalvurdering som tilsier at det er behov for sykehjemsplass. De fleste av de yngre i langtidsinstitusjon har diagnose innenfor gruppene demenssykdom, psykiatri, rus, multimorbiditet, stort pleiebehov, palliasjon og psykisk utviklingshemming, og noen har kombinasjoner av disse.

Men et godt alternativ for flere ville være å samle de yngre, og at de kan tilbys plass på en institusjon mer tilpasset yngre beboere. Vi har en jobb å gjøre.

Hva tror du?

Kommentarer   

#1 Therese Hongrø 24-05-2018 06:29
At ingen av de under 50 bor der mot sin vilje tror jeg ikke noe på før jeg har snakket med dem og hørt om alternativene de har....
#2 Marit Lomundal Sæther 24-05-2018 06:39
Bra at det settes fokus på dette! «Mot sin vilje» må også vurderes opp mot alternativene. Hvis dette er det beste av dårlige alternativer, eller det eneste alternativet, (noe som ikke er helt usannsynlig), så ville vel de fleste av oss takket ja.

Min erfaring som advokat for personer i lignende situasjon er at de naturlig nok ikke synes det er tilfredsstillen de å bo i institusjoner tilpasset en helt annen generasjon. Det er uverdig når myndighetene, som du påpeker Ivar, ganske enkelt kan gjøre dette annerledes og bedre bare ved å endre på sammensetningen . I tillegg må det selvsagt andre og tilpassede tiltak inn for hver enkelt person, men det bør i alle fall startes med å tilpasse til aldersgruppe. Det vil også harmonere bedre med menneskerettigh etene til den enkelte.
#3 Wenche Svoor 25-05-2018 06:05
Jeg vet at det er flere som ikke liker seg på sykehjem. Det er da også flere mellom 50-70 år som føler seg feilplassert. Mye av dette handler om hvem de bor sammen med. Det er vel ikke vanskelig å tenke seg at å bo som den eneste under 80 år på en sykehjemspost føles FEIL. Det å kunne ha noen å prate med eller være sammen med på egen alder er viktig for trivsel. Dette sier også flere som har rullerende plasser på sykehjem. Dette har jeg hørt mange ganger etter å ha jobbet med fysisk funksjonshemmed e i yrkesaktiv alder.

You have no rights to post comments