Eldreomsorg

Seniorsentrene: Ideelle organisasjoners deltakelse må sikres

Seniorsentrene: Ideelle organisasjoners deltakelse må sikres

Eldresentrene/seniorsentrene representerer et viktig forebyggende arbeid for eldrebefolkningen. 19 av Oslos 42 seniorsentre driftes av ideelle organisasjoner.

Men en endring i lov om offentlige anskaffelser skaper trøbbel. Kan organisasjonene som driver seniorsentre motta penger til drift fra bydelene, uten at det har vært en anbudsrunde? Nei, mener Kommuneadvokaten, med støtte i et bystyrevedtak fra 2005.

I et brev til bydelene skriver byrådet: «Vi bemerker at i dagens situasjon vurderer vi at det er anskaffelse som vil være i tråd med bystyrets føringer.» Det betyr anbud. Alternativet ville vært å ta over driften i kommunal regi eller å etablere en tilskuddsordning. Det siste krever nok endring av bystyrets vedtak.

Det finnes ingen god grunn å endre på noe som fungerer helt utmerket. Bydelene og brukerne er svært fornøyd med den innsatsen organisasjoner som Bymisjonen, Folkehjelpa og Nasjonalforeningen bidrar med på dette feltet. Og vi skal selvsagt ikke sette frivillighet ut på anbud!

Dersom et gammelt bystyrevedtak er til hinder for klok politikk må bystyrets vedtak endres.

Kommentarer   

0 #1 Jon Oftedal Roli 02-01-2019 10:31
Viktig samlingspunkt for pensjonister kan få med seg forskjellige foredrag T-dans rimelig fotterapi gode rimelige middager og sosialt samvær. Dette er ikke kostnadsfritt og er avhengig av frivillighet og idielle organisasjoner. Her er sksytelette på sin plass i motsetning til de velstående og næringslivet.
0 #2 Kjell I Dølven 02-01-2019 22:28
Jeg ser ingen motsetting mellom private og idelle driftsorganisas joner.
Det viktigste er seniorsentrene møter sin hensikt. Jeg har ved flere anledninger besøkt mange av sentrene og ser at fremmøte er svært dårlig før kl. 12:00.Jeg har også snakket med mange bruker som ikke er fornøyd.
Dette tilsier at bydelene bør stille noen krav.
Mange av brukerne har valgt å gå på de store kjøpesentrene. Storo er et eksempel på dette.
0 #3 Bjørn Lindstad 11-01-2019 12:07
Ut i fra det kjennskapet vi har til byrådets frivillighetspo litikk oppfatter vi at byrådet er svært opptatt av at frivillige organisasjoner skal kunne bidra til å løse oppgaver som kommunen ikke kan løse på egenhånd og at kommunen skal styrke samhandlingen mellom kommunal og frivillig sektor. Dette er perspektiver Frivillighet Norge deler.

I denne saken har vi derfor anbefalt byråd for kultur, idrett og frivillighet og byråd for eldre, helse og arbeid, å vurdere og forberede en ny sak til bystyret slik at det kan gjøres et vedtak som er mer i takt med det nye regelverket. Argumentet er at det nå er et nytt anskaffelsesreg elverk og at man i tillegg vektlegger betydningen av samarbeid med ideelle aktører på en helt annen måte i dag enn i 2015. Det kan bidra til at kommunen kan legge til rette for å inngå samarbeidsrelas joner med frivillige foreninger om å løse samfunnsutfordr inger gjennom egne tilskuddsordnin ger.

Frivillighet Norge har vært en sentral innspillpartner for regjeringen i spørsmål vedrørende frivillige og ideelle foreningers samarbeidsrelas joner med det offentlige i lys av det nye anskaffelsesreg elverket. Vi ser på byrådet i Oslo kommune som en viktig aktør på dette feltet. Men i denne saken er det viktig at man ikke heller barnet ut med badevannet. Få om noen organisasjoner er interessert i å konkurrere om denne type tiltak. Vi anbefaler at byrådet i stedet etablerer en politikk som gir handlingsrom for en tettere samarbeidsrelas jon til ideelle og frivillige organisasjoner.

Frivillighet Norge er et interessepoliti sk samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner i Norge med omlag 300 medlemsorganisa sjoner. En del av disse driver ulike ikke-kommersiel le helse- omsorgs og- velferdstilbud.

Legg til kommentar