Eldreomsorg

Hverdagsrehabilitering – et godt tilbud som øker kraftig

Hverdagsrehabilitering – et godt tilbud som øker kraftig

Av og til kan man lese seg blind på statistikk, og ikke se at tjenestetilbudet faktisk endrer seg til det bedre.

I Oslo har vi over noe tid redusert gjennomsnittlig antall timer praktisk bistand/hjemmehjelp pr. mottaker, men samtidig er det en økning i gjennomsnittlig antall timer hjemmesykepleie pr. mottaker. Dette avspeiler blant annet at hjemmetjenestens brukere er sykere enn før. Reduksjonen i andelen som mottar hjemmehjelp er en utvikling i hele landet. Hjemmetjenestene fokuserer nå mer på rehabiliteringstjenester til hjemmeboende, og de eldre får hjelp til å mestre flere oppgaver selv.

Hverdagsrehabilitering er et tilbud som hjelper hjemmeboende til å klare aktiviteter i egen hverdag. Tilbudet inneholder intensiv hverdagstrening og tilrettelegging og støtte til mestring av daglige aktiviteter i brukers hjem eller nærmiljø og har til hensikt å utvikle, gjenvinne, beholde eller forebygge reduksjon av funksjoner og evner. Ved å tilby intensive funksjonsforbedrende tiltak i en begrenset tidsperiode vil behovet for hjelp kunne reduseres i kortere eller lengre tid fremover. Hverdagsrehabilitering er et samarbeid mellom den hjemmeboende og et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrener med mål om å skape bedre livskvalitet ved opplevelse av mestring og selvstendighet i hverdagen, og å kunne delta sosialt.

Hverdagsrehabilitering kommer i tillegg til et omfattende rehabiliteringstilbud i kommunen.  Hverdagsrehabilitering inngår ikke i praktisk bistand eller helsetjenester i hjemmet, og avspeiles derfor ikke i statistikken for hjemmetjenestene.

Hverdagsrehabilitering har en betydelig økning i Oslo de siste årene:

Antall mottagere

2015      2101

2016      2810

2017      3366

Antall utførte timer

2015      31185

2016      43583

2017      53902

Gjennomsnittlig antall utførte vedtakstimer pr. mottaker

2015      14,8

2016      15,5

2017      16,0

Men rett skal være rett: Oslo har over veldig mange år hatt en underdekning sammenlignet med landet for øvrig når det gjelder hjemmetjenester. De 500 økte stillinger det rødgrønne flertallet i Oslo har investert i hjemmetjenestene i denne bystyreperioden kommer derfor godt med. Og det trengs fortsatt både å styrke hjemmetjenestene og hverdagsrehabiliteringen.