Eldreomsorg

Bydel St.Hanshaugen: Ressurspool i hjemmetjenesten

Bydel St.Hanshaugen: Ressurspool i hjemmetjenesten

I høst inviterte Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid gjennom det sentrale heltidskulturprosjektet, bydelene til å melde sin interesse for deltakelse i uttesting av ulike modeller for ressurspool. Bydel St. Hanshaugen meldte sin interesse i tillegg til bydel Østensjø og Sykehjemsetaten.

Bydel St. Hanshaugen ønsker å prøve ut en ressurspool med ansatte i fast stillingsstørrelse og fast lønn i en delvis fastlagt turnus, der ansatte fyller opp korttidsfravær på ett eller flere tjenestesteder.

I utprøvingsfasen ønsker de å starte ved ett tjenestested (Hjemmebaserte tjenester Bislett), før det vurderes utvidelse til flere tjenestesteder. Pilotprosjektet innebærer å etablere en pool med fast ansatte som skal være ressurser for seksjonen, blant annet ved å øke kvaliteten på tjenestene.

Siden hjemmetjenesten er organisert i store seksjoner vil vaktene kunne fylles opp ved en seksjon, og medarbeiderne vil derfor ha oversikt over hvor de hovedsakelig til enhver tid skal jobbe. Dette vil også ivareta tilhørighet i fagmiljøet. Ressurspoolen skal benyttes til å dekke korttidsfravær eller variasjoner i behov for arbeidskraft.

Planen er at ansatte i poolen skal fylle ledige vakter slik at innleie av eksterne ressurser kan reduseres. Det kan føre til mer stabilitet rundt brukerne ved at de får færre å forholde seg til. Ordningen vil også bidra til at vakter blir dekket med kjent personell, og vi kan redusere bruken av eksterne og/eller nye ekstravakter.

Dette heier jeg på!  Og dette er bare er et av mange prosjekter på heltid og faste stillinger i Oslo og kommune-Norge. Hva er andres erfaringer?