Eldreomsorg

Byrådet fremmer rullering av strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov

Byrådet fremmer strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov

Her er høringsutkastet, som du kan påvirke resultatet av. Som byrådet skriver:

"Byrådet ønsker å dreie fokus fra en institusjonsbasert eldreomsorg til mangfold i boformer og muligheten til å kunne bo trygt i egen bolig livet ut. Oslo kommune skal tilrettelegge for nødvendige og forsvarlige helsetjenester for alle grupper. Boligtilbudene skal møte fremtidens krav slik at de lett kan tilpasses den enkeltes endrede behov.

Byrådet har som mål at alle innbyggere skal ha mulighet til å leve frie og meningsfulle liv hvor de opplever tilhørighet, mestring og trygghet. Byrådet ønsker en dreining mot flere fleksible boligløsninger for eldre. Fleksible boligløsninger skal gjøre det mulig for eldre å bli boende i samme bolig selv om hjelpebehovet endrer seg. Boligen skal kunne tilpasses den enkeltes endrede behov for hjelpemidler ogtjenester.

Koronapandemien i 2020 vil danne grunnlag for ny læring i forbindelse med utforming av bolig- og dagtilbud for eldre, slik at vi kan ivareta et godt smittevern ved eventuelle fremtidige epidemier/pandemier.

Strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov, er en langtidsplan for planlegging og utbygging av heldøgns omsorgstilbud for eldre i Oslo. Den første strategiske boligplanen ble skrevet i 2008 og siden den gang er planen rullert hvert annet år. Gjeldene plan er for perioden 2018-2028. Planen skulle opprinnelig rulleres i 2020, men byrådet varslet i Sak1 2019 at neste rullering skulle skje i 2021. Fordelen med å gjøre dette er at rulleringen da vil skje i årene mellom valgår. Det er uhensiktsmessig å legge frem en strategisk plan i et valgår særlig i forbindelse med forankring av arbeid, da det ikke nødvendigvis er de som har utformet planen som skal gjennomføre den.

Oslo har i flere år jobbet målbevisst med å erstatte eksisterende sykehjembygg som ikke tilfredsstiller dagens krav. Kommunen sørger for å erstatte plassene i en periode hvor behovet for sykehjemsplasser er redusert, og bygger og/eller rehabiliterer 6-8 nye sykehjem i økonomiplanperioden. Framskrevet befolkningsutvikling frem mot 2040 viser en stor økning i behovet for heldøgns botilbud, samtidig som det er knyttet en viss usikkerhet til andre faktorer som kan påvirke dette, eksempelvis friskere eldre og at mange eldre i tiden fremover flytter til boliger med bedre standard. Byrådet ønsker å se behovet i et lengre perspektiv og har innarbeidet økt måltall på 1000 heldøgns plasser/boliger ut over økonomiplanperioden i budsjett 2020."

Les dokumentet, og gi uttrykk for dine synspunkter Du kan påvirke resultatet. Høringsfrist er 3. september og adresse er Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Kommentarer   

0 #1 Maybrit røhr-staff 07-08-2020 08:09
Det var på tide jeg savner også flere omsorgsboliger som ikke er omsorg pluss de koster fletta og hvem har råd til det som pensjonist/ufør ? I min bydel alna finnes det ikke noen omsorgsboliger noe som er veldig dårlig for en av Oslos største bydeler nå er jeg på solvang helsehus for opptrening her møter jeg mange eldre i80 årene som bor i3/4 etasje uten heis hva venter dem når de kommer hjem?
0 #2 Kristin Brandal 07-08-2020 10:29
Flott å kunne bo hjemme lengst mulig (hvis pasienten ønsker det) og når det er ansatt nok kvalifisert personale i hjemmetjenesten som har nok tid for pasientene. Men slik er det desverre ikke.
0 #3 Mai-Britt Prøhl Nesterud 07-08-2020 10:31
Ja det er ikke dumt
Det må ikke bli med snakk
Bygg boliger med service og fasiliteter
0 #4 Brit Huse Fredriksen 08-08-2020 04:29
Hjelp for eldre er noe mye mer enn det som blir levert i dag. Hjemmehjelp må gjøre rent, handle varer, lage mat, snakke med den eldre, dusje den eldre, følge til lege, tannlege, kjøpe klær og alt annet
0 #5 Nina Torgersen 09-08-2020 06:57
Bra. Men viktig at det blir valgfritt. Noen ønsker fellesskapet og trenger tilgjengelig personale som er i en institusjon. Forøvrig er kapasiteten i flere institusjoner ikke god nok, så det bør forbedres.
0 #6 kjell weihe 09-08-2020 07:50
Dette ble jeg ikke imponert av nei. Bevares, det høres fint ut at eldre skal få ha "muligheten" til å bo lenger i egen bolig. Ja, jeg skrev muligheten i anførselstegn fordi dette nok er enda et innsparingstilt ak forsøkt skjult som en fordel for de eldre. Nei, de eldre som har behov skal få lov å ikke bo hjemme. De som vil bo hjemme fortsatt: for dem er dette bra - forutsatt at hjemmetjenesten e blir faglig riktig. Dit er det langt igjen.

Klart: om dette fører til at flere bor hjemme så minsker presset på hjem, men vil det virkelig gjøre det ?. Jeg har en sterk mistanke om at dette vil bli fulgt opp av en nedgradering av nettopp plasser på hjem. Hva står vi igjen med da ?. Jo, INNSPARING.

Det var Jens Stoltenberg som startet nedbyggingen av omsorgsplasser/ hjem, og nå skal altså dette fortsette. Å herre min hatt.

Nei, "en kaktus er fremdeles en kaktus selv om man kaller den en rose".
0 #7 Evelyn Bøe 09-08-2020 09:33
Er så enig med Kjell Weihe. Dette minsker absolutt ikke presset på hjemmet. De som har oppegående samboere/ektefe ller får lite eller ingen hjelp. Samboere/ektefe ller sliter helse og vett av seg.
0 #8 Benjamin E. Larsen 11-08-2020 11:04
Jeg ser det er flere her som kritiserer målet om at flest mulig skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, fordi de mistenker at det er motivert av økonomi.

Jeg vil gjerne snu på det: Vi mangler allerede kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgsyrkene, og det kommer i løpet av få år til å bli om lag 25 % flere eldre i den aldersgruppa som statistisk sett har behov for hjelp. Endringene i innretninga av tjenester til eldre skyldes helt reelle endringer i befolkningssamm ensetninga. Man kan ikke lage en strategi for framtida som ikke tar høyde for det, økonomisk, når det gjelder hvordan vi skal få bemanna ordentlig og i hvilken bygningsmasse vi skal drive. Hvis det skal være mulig for kommunen å øke dekningsgraden, dvs. gi flere folk et bedre tilbud, er det nødvendig med nye inntekter. Vesentlig bedre eldreomsorg krever et høyere skattenivå enn vi har i dag. Så enkelt er det.

Når det er sagt, må jeg si at noe av det som blir litt borte her, er hvor utrolig bra Oslo kommunes seriøse holdning til bygningsmassen til sykehjemmene er for den standarden folk som bor der opplever. De oppgraderingene som varsles i denne planen vil bety at mange mennesker får bo i flotte, moderne hjem med en vesentlig høyere standard enn det som er gjengs i dag.

Legg til kommentar