Eldreomsorg

Norlandia: Betydelige rekrutteringsproblemer

Norlandia: Betydelige rekrutteringsproblemer

Helse- og omsorgstjenestene sliter med et betydelig rekrutteringsproblem. Vi mangler leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, logopeder, fysioterapeuter og jordmødre. Nå sier mange i disse yrkesgruppene at de etter at pandemien er over ikke orker å jobbe lenger. Årsakene er selvsagt flere, men viktigst er nok alt for dårlig grunnbemanning, manglende kompetanseheving og en lønn til å leve av. Velferdskonsernet Norlandia leverer hjemmetjenester i Oslo. Som det heter i et referat fra møte mellom Norlandia og kommunens velferdsetat:

"I henhold til kontrakten er det et minstekrav at 40 % av de ansatte har 3-årlig helsefaglig høyskole-/universitetsutdanning. Velferdsetaten etterspurte hva som er dagens situasjon i Norlandia og eventuelle tiltak som er igangsatt.

Norlandia opplever at pandemien har hatt negativ påvirkning på rekrutteringen, og erfarer at det nesten er umulig å rekruttere nye sykepleiere til hjemmetjenesten. P.t er det ca 600 ledige stillinger for sykepleiere utlyst på finn, og det er vanskelig å skille seg ut som en attraktiv arbeidsgiver. Til tross for at de har hatt kampanjer på Facebook hvor de viser til markedets beste betingelse har de ikke fått noen aktuelle søkere. Norlandia forsøker å rekruttere hele tiden, har annonse ute kontinuerlig, kjører Facebook-kampanje.

Norlandia vurderer det som realistisk at denne utfordringen bare blir større. Det som forsterker utfordringen er at de har få brukere som krever sykepleiefaglige oppdrag, slik at de kan beholde de sykepleierne som er rekruttert ved å tilby faglig spennende oppgaver, og derfor kommer de inn i en sirkel med ansettelser og oppsigelser kontinuerlig.

Norlandia oppga at det har vært en unormal turnover som følge av pandemien. Flere ansatte har gått til bydeler eller andre etater, og de opplever generelt at det er en annen mobilitet i markedet når det gjelder rekruttering. De opplever at det er vanskelig å konkurrere med de lønningene som gis særlig hos Oslo kommune. Norlandia har mistet flere av de ansatte som har jobbet to steder, hos dem og kommunen, hvor de har valgt å jobbe i kommunen. Norlandia viser til at Oslo kommune har ansatt mange helsepersonell til pandemihåndtering som ytterligere forverrer tilgang til helsepersonell."

Norlandia driver butikk, og skal ha gode tall på bunnlinja. Sett fra Norlandias side er det for få brukere som velger dem, og avkastningen blir for dårlig. Svaret på driftsutfordringene er opplagt øke grunnbemanning, styrke kompetansehevinga og en lønn til å leve av.

Og så det er sagt helt tydelig: Det er sannelig nok av utfordringer også i kommunens egne virksomheter: En av fem sykepleiervakter i Oslos sykehjem og hjemmetjenester, bemannes ikke av sykepleiere, viser en undersøkelse Norsk Sykepleierforbund har gjort for fjerde år på rad i Oslo. Undersøkelsen er blant annet gjort i hjemmetjenesten og i 33 sykehjem, både private og kommunale. Sykepleierforbundet mener den viser at helsetjenesten i stor grad bemannes av ufaglært arbeidskraft.

Kommentarer   

#1 Hanne Torp 03-07-2021 18:52
Det er ikke mulig å tjene penger i denne delen av omsorgstjeneste n uten at det går på bekostning av lønns- og arbeidsvilkår. Det er sannsynligvis grunnen til rekrutteringspr oblemene. Gi folk ei lønn å leve av, hele stillinger og levelig turnuser,å.

You have no rights to post comments