Eldreomsorg

Ernæring på Oslosykehjemmene: Debatten går

Ernæring på Oslosykehjemmene: Debatten gårJeg påpekte forleden - som min oppfatning - at det beste mål for kvalitet i sykehjemmene er det som kalles "registrering av objektive indikatorer", og at disse har langt større verdi enn brukerundersøkelser. Ved å se på et av målekriteriene: overvåkning av vekt og vekttap for å kunne identifisere mulig underernæring, merket jeg meg at særlig Hovseterhjemmet kom dårlig ut.

"Når det gjelder de eldre på Oslos sykehjem vil jeg foreslå at de også beregnet kroppsmasseindeks på alle sine pasienter. Det kan antageligvis gjøres allerede ut fra de data de har innhentet og gi et bedre bilde av ernæringssituasjonen, også på Hovseterhjemmet," skriver professor Thomas Bøhmer i en kommentar.

"Vi ser på BMI i tillegg til andre indikatorer for den enkelte (f.eks diagnoser), selv om også BMI er omstridt, særlig for dem med lav vekt. Alle beboere veies minst en gang hver måned, ukentlig for dem som er i risiko. Sykehjemsetaten var hos oss og plukket selv ut 16 romnumre med pasienter som de gjennomgikk alle risikovurderinger, tiltak og vektkontroller på. Hovseterhjemmet hadde alt på plass for samtlige. Dette stemmer dårlig med det bildet som noen forsøker å skape av at forholdene på Hovseter er dårlige. Tvert i mot vet jeg at flere sykehjem i Oslo vil slite med å matche oss på dette punktet," skriver Gry Røste, daglig leder på Hovseterhjemmet.

Les Thomas Bøhmer, Gry Røste, Unicare Omsorgs Anders Aasland og andres kommentar i bloggartikkelens kommentarfelt, og skriv gjerne egne kommentarer.

Det er PDA-krise i Oslos hjemmetjenester

Det er PDA-krise i Oslos hjemmetjenester"Til neste år innføres fritt brukervalg i hjemmesykepleien og alle ansatte i hjemmetjenesten skal bruke lomme-PC i arbeidet sitt, dette for å få mer tid til å gi de eldre bedre kvalitet og mer omsorg. - Oslo skal få landets mest moderne og brukerorienterte eldreomsorg. Det skal bli økt kvalitet på tjenestene, mer fleksibilitet for brukerne og fritt brukervalg i hjemmesykepleien," sa daværende Fr.P-byråd Sylvi Listhaug i 2010.

Men på spørsmålet fra meg om hvordan det gikk med lomme-PC-prosjektet erkjenner Byrådet nå at det i stedet ble krise, og det har det vært lenge. "Problemene er primært av teknisk karakter, men det er også en del organisatorisk utfordringer. De tekniske problemene er sammensatte og skyldes primært mangler ved håndterminalene og det mobile datanettet, men problemene forsterkes av svakheter også i andre komponenter i totalløsningen," skriver byråden i sitt svar. Det har vært mye problemer med antenner, ladere, batterilevetid og annet ved selve terminalen.

Og nå står Byrådet foran ny runde med anbud for innkjøp av håndterminaler, og man har lært av feilene: "Vi vil — så langt det er mulig — samle flere leveranser i en avtale, slik at leverandørenes mulighet til å peke på hverandre som ansvarlig for feil, blir redusert."

Les byrådens svar på mitt spørsmål. Stemmer dette med din erfaring og kunnskap?
Les nyhetsoppslag hos ComputerWorld

Sykehjemskvalitetsmåling: Leverer Hovseterhjemmet for underernæring?

Sykehjemskvalitetsmåling: Leverer Hovseterhjemmet for underernæring?Det beste mål for kvalitet i eldreomsorgens sykehjem er det som kalles "registrering av objektive indikatorer". Disse har langt større verdi enn brukerundersøkelser. De objektive kvalitetsindikatorene skal reflektere den faglige standarden på pleien slik den gjenspeiler seg i den faktiske helsetilstanden hos beboerne. 3 ganger i året måles trykksår, urininkontinens, kontrakturer (stivnede ledd), fall og vekttap. Resultatene for det enkelte sykehjem offentliggjøres på Helseetatens nettsider.

Men det avgjørende er naturligvis hvordan kommunen og sykehjemmene bruker resultatene til å bedre på forhold som slett ikke er tilfredsstillende. Det ser jeg behov for å se nærmere på, og vil gjerne ha innspill på fra mine blogglesere. Les rapportene og kom med innspill.

Jeg har valgt å se på den rutinemessige overvåkning av vekt og vekttap, for å kunne identifisere mulig underernæring. Underernæring og vektnedgang kan få utslag i form av nedsatt almenntilstand, redusert trivsel og dårligere behandlingsresultat. Alvorlig vektttap er definert til et vekttap på 5 % eller mer de siste 30 døgn, eller vekttap på 10 % eller mer det siste halve året.

Jeg har tatt en titt på det omdiskuterte Hovseterhjemmet, hvor pårørende over tid har hevdet det skjer omfattende omsorgssvikt og underernæring. Skal en tro kommunens egen kvalitetsmåling har vektnedgang, og dermed mistanke om underernæring, blitt verre og verre de siste årene:


Rapport 2 - 2010: 16 % av Hovseterhjemmets beboere hadde alvorlig vekttap, mot 12 % bygjennomsnitt
Rapport 2 - 2011: 21,3 av Hovseterhjemmets beboere hadde alvorlig vekttap, mot 11,9 % bygjennomsnitt
Rapport 2 - 2012: 23,6 % av Hovseterhjemmets beboere hadde alvorlig vekttap, mot 12,4 % bygjennomsnitt


Når andelen av sykehjemsbeboere med alvorlig vekttap ligger langt over øvrige sykehjem i Oslo, og nå er det dobbelte av bygjennomsnittet - og utviklingen går gal vei -, er det grunn til å rope et varsku. Og det er da jeg har sendt fram spørsmål Byrådet skal besvare overfor bystyret:

Hvordan følger man opp sykehjem som ikke holder tilstrekkelig kvalitet? Og spesielt: Adecco vant anbud for Hovseterhjemmet på kombinasjon av pris og kvalitet, og hvordan er dette sykehjemmet spesielt fulgt opp når det gjelder sviktende kvalitet? Anser Byrådet at Hovseterhjemmets leveranse i 2011 og 2012 er i samsvar med kontraktsforutsetningene?


Fylkesmannen i Oslo og Akershus sine erfaringer og anbefalinger.

Bydel Vestre Aker: Aktivt tilsynsutvalg sparkes?

Bydel Vestre Aker: Aktivt tilsynsutvalg ønsket sparketTilsynsutvalget for Hovseterhjemmet har gjort en privsverdig jobb i å avdekke særs kritikkverdige forhold ved sykehjemmet. Mangel på urinflasker, mangel på mat, brent mat og pølser som skosåler, blødende mann, mann liggende i egen avføring, urinlukt og sopp og dobbeltrom med toalettbesøk i full offentlighet er noen av klagepunktene mot Hovseterhjemmet.

Ledelsen av bydelsutvalget i bydel Vestre Aker synes kritikken er ubehagelig. Men i stedet for å forholde seg til hva tilsynsutvalget sier, planlegges det for at bydelsutvalget i sitt møte 7. februar skal kaste  tilsynsutvalget, og erstatte dem med andre. Offentligheten har vært for ubehagelig, og i mellomtiden forsøker også lederen av tilsynsutvalget gjennom underlige krumspring å blokkere for at flertallet i tilsynsutvalget rapporterer til bydelsutvalget om kritikkverdige forhold. Jeg har dobbeltstemme, sier Høyrepolitikeren.

Mitt råd til bydelsutvalget: Dette er uverdige prokuraknep. Forhold dere til fakta, og vær takknemlig for at tilsynsutvalgsmedlemmer gjør jobben sin ved å si i fra. Fortell bydelsutvalgsmedlemmene hva DU mener.

Les mer i Akersposten

Bydelene kutter sykehjemsplasser

Bydelene kutter sykehjemsplasserPå tross av samhandlingsreformen: Bydelene i Oslo har overfor Sykehjemsetaten forhåndsbestilt 99 færre sykehjemsplasser for 1.kvartal 2013. 50 av disse er korttids-, samhandlings- og intermediære plasser som har som oppgave å ta pasienter tidligere ut av sykehusene. Å kutte i kortidsplasser kan bety at de som er syke må sendes fra sykehuset og direkte hjem, i stedet for å få opptrening ved et sykehjem. Eller det kan bety at korttidspasienter legges inn ved langtidsavdelinger. Da vil de ikke få det tilbudet om fysioterapi de har krav på og det skaper stor uro og utrygghet hos de som bor fast i avdelingen.

Alle bydelsutvalg har nå også vedtatt bydelsbudsjettene for 2013, og gjennomgående er det budsjettert med (muligens med et unntak) å kjøpe færre sykehjemsplasser dette året enn i fjor. Dette er ikke som en konsekvens av mindre behov, for samhandlingsreformen fører naturlig til behov for flere sykehjemsplasser enn tidligere. Men når bystyreflertallet kutter de samlede bevilgninger til bydelene er naturligvis ikke bydelene i stand til å opprettholde aktivitetsnivået. Hvordan skal så Sykehjemsetaten takle dette? De kan jo ikke drifte plasser bydelene ikke ser seg råd til å kjøpe, og et av innspillene som har kommet er å legge ned et sykehjem.

I den valgkampen vi nå står foran vil du sikkert høre de samme partier som har kuttet i bevilgningene til bydelene, og med færre sykehjemsplasser som konsekvens, snakke varmt om en verdig eldreomsorg og behovet for sykehjemsplassser. Men de eldre trenger mer enn ord.

Det sentrale eldrerådet i Oslo kommune mener antall plasset snarere bør økes.

PDA-havari i Oslos eldreomsorg?

PDA-havari Oslos eldreomsorg?"Oslo skal få landets mest moderne og brukerorienterte eldreomsorg. Brukerne og de ansatte får en bedre hverdag når en benytter lomme-PC i hjemmetjenesten. Det viktigste resultatet er at de ansatte får mer tid hjemme hos brukeren og dermed får gitt bedre hjelp. Jeg vil derfor at alle ansatte i både den kommunale og private hjemmetjenesten skal begynne å bruke lomme-PC i løpet av 2011," sa daværende eldrebyråd Sylvi Listhaug (Frp).

I samband med anbudsutlysning og valg av leverandør ble det understreket fra UKEs side "at det er stilt strenge krav til kvalitet og service på produktet siden håndterminalen fungerer både som registreringsverktøy og mobiltelefon, og blir et viktig arbeidsverktøy for hjemmetjenesten."

På tross av dette forstår jeg at systemet nå har betydelige problemer, og at flere bydeler føler seg tvunget til å avvikle bruk av PDA og gå tilbake til papir.

Jeg har sendt henvendelse til Byrådet hvor jeg ber om at bystyrets får en orientering om problemene, bakgrunnen for dette, dets omfang og hvordan dette nå takles.


Sykehjem: Hvorfor ingen ledige plasser?

Sykehjem: Hvorfor ingen ledige plasser?Bydelenes etterspørsel etter sykehjemsplasser er høyere i 2012 enn de ca. 4075 langtidsplasser bydelene opprinnelig budsjetterte med – sikkert som en konsekvens av samhandlingsreformen, men allikevel på omtrent samme nivå i 3. tertial som i 1. tertial.

Selv mot slutten av året var ikke Sykehjemsetaten i stand til å dekke bydelenes etterspørsel etter plasser, og etaten har i perioder ikke hatt ledige langtidsplasser å tilby i enerom. Konsekvensen er at sterkt hjelpetrengende - mot faglige anbefalinger - må bli i eget hjem, eller at ferdigbehandlede pasienter blir liggende på sykehus med de ekstrakostnader dette påfører bydelene.

Samhandlingsreformen var en lenge varslet reform, og kommunal medfinansieringsansvar og betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter fra 1. januar 2012 var kjent. Der er derfor grunn til å spørre hvilket antall på økt etterspørsel etter sykehjemsplasser fra bydelene ble det planlagt for av Sykehjemsetaten/Byrådet gjennom 2012, og hvilke konkrete økninger av tilbudet ble det lagt til rette for?

Jeg har sendt fram 4 spørsmål ( se nedenfor) om temaet som Byrådet skal besvare overfor bystyret.

Proppfulle sykehjem og valgløfter

Proppfulle sykehjem og valgløfterVed hver eneste valgkamp hører du det:

Oslos eldre "har rett til å velge det sykehjem du ønsker etter at det er gjort vedtak om langtidsplass for deg."

Oslos eldre hører også at "alle med vedtak om langtidsplass i sykehjem i utgangspunktet skal få tilbud om sykehjemsplass innen to uker."

Første hinder er imidlertid: Å bli godkjent for sykehjemsplass. Terskelen for å få det er svært høy. Ikke så mange får direkte avslag, men de blir i stedet gitt andre tilbud som ikke nødvendigvis gir tilsvarende livskvalitet.

Men dernest: Hva hjelper det å ha fått vedtak om sykehjemsplass når det ikke er en eneste ordinær sykehjemsplass å oppdrive innenfor Oslos grenser? D.v.s: det er en håndfull ledige plasser om du aksepterer å bo i dobbeltrom, og la meg da minne om: et enstemmig bystyre vedtok allerede i 1999 målet om enerom til alle som ønsket det.

Og frihet til å velge hvilket sykehjem du skal bo på? Glem det. Dette er kun vakkert preik. Situasjonen i Oslo er jo at det ikke en gang er sykehjemsplasser å oppdrive for sterkt hjelpetrengende eldre og da er alle andre vakre valgløfter det barna kaller luftsuppe og venteboller. 

Den til enhver tid ansvarlige byråd sier: Vi jobber med saken. Det bygges ut nye sykehjemsplasser. Slik har byråder sagt år etter år. Men sterkt hjelpetrengende eldre har ikke tid til å vente. For bokstavelig talt dør de mens de venter på å få en sykehjemsplass. Valgløftene om rett til enkeltrom, valgfrihet og andre vakre ord er å kaste blår i øynene på de eldre når situasjonen i Oslo pr. i dag er dette.


(trykket i Akers Avis 28. desember 2012 og Aftenpostens Osloby 10. januar 2013)

Sykehjemsdriftsstyrer: Ingen info til beboere eller pårørende

Sykehjemsdriftsstyrer: Ingen info til beboere eller pårørendeHans-Jacob Gjerpen er leder av driftsstyret for Uranienborghjemmet, og har sendt denne henvendelsen til eldrebyråd Aud Kvalbein:
 
"Jeg merker meg at det på Oslo Kommunes nettsider med opplysninger om de kommunalt drevne sykehjem ikke for det enkelte sykehjem er opplyst hvem som er leder av driftsstyret ved hjemmet.  Ei heller er det inntatt noen generell informasjon om at slikt driftsstyre finnes.
 
Det sier seg selv at dette ikke nettopp bidrar til å styrke driftsstyrets stilling i forhold til Sykehjemsetaten.  I tillegg unndrar man seg fra det faktum at dette kan være nyttig informasjon for beboere og/eller pårørende.  Sett i lys av at driftsstyreordningen er hjemlet i Byrådets vedtak stiller jeg meg uforstående til dette og jeg ber om din begrunnelse for at det ikke er tatt skritt for at denne informasjonen ikke er inntatt på nettsidene.
 
Forøvrig må jeg si at den informasjon som allerede ligger der er meget god og gir nyttig informasjon men dette vil ikke forringes ved at en også tar med informasjon om driftsstyrene.

Ditt svar imøteses."

Et nyttig initiativ. Med kanskje underbygger dette at mine betenkeligheter dengang driftsstyreordningen ble opprettet var berettiget?

Sykehjemsetaten: Bra med offensiv IKT-tenkning

Sykehjemsetaten: Bra med offensiv IKT-tenkningJeg heier alltid på offensiv bruk av IKT i Oslo kommune, og derfor heier jeg i dag på Sykehjemsetaten. Denne uka har de lagt ut anbud på det de definerer som et pilotprosjekt for å "implementere velferdsteknologi ved to av kommunens sykehjem", Nordseterhjemmet  og Fagerborghjemmet.  180 Multi touchterminaler skal på plass.

Som det heter: "Anskaffelsen skal bidra til etablering av en helhetlig velferdsteknologi basert på sikre, standardiserte og åpne løsninger med IP som signalbærer. Løsningen skal gi beboere tilgang til ulike fasiliteter som TV, radio, lokal og sentral informasjon, telefoni og internett. Integrasjon med IP basert pasientringesignal/ sykesignal og pleiefaglige system."

Dette er bra!

Aftenposten hadde 20. sept. 1993 en artikkel under overskriften "Hver pasient skal få egen telefon", og hvor artikkelen innledet slik: "Pasientene på Aker sykehus kan om kort tid få tilbud om egen telefon ved sengen. Helsepolitikeren Ivar Johansen (SV) har ivret for å forbedre pasientservicen på sykehusene. Nå står TBK klar med et tilbud til Aker sykehus. Selskapet er så ivrig etter å få prøvet ut sitt nye system for pasienttelefoner, at det tar på seg investeringsutgiftene og driften i en prøveperiode." Snart 20 år er gått, og vi står overfor nye utfordringer.

Hva tenker du om sykehjemsetatens initiativ? Har dette riktig retning?

Les konkurransegrunnlaget (pdf)
Les kravspesifikasjonen (pdf)

Utlysning av tjenestekonsesjon for hjemmetjenester

Utlysning av tjenestekonsesjon for hjemmetjenesterByrådet fortsetter ordningen med tjenestekonsesjon for private leverandører av hjemmetjenester i Oslo kommune (se kunngjøringen nedenfor). Og nok en gang prioriterer ikke Byrådet langsiktighet og forutsigbarhet for brukerne av hjemmetjenestene: konsesjonstiden er 2 år.

Som en del av kunngjøringen offentliggjøres det grunnlagsdata for brukerne av Oslos hjemmetjenester, og det tilbudet som gis av private leverandører og kommunen selv.

Jeg tar gjerne i mot synspunkter og innspill.

Les innbydelsen til å søke tjenestekonsesjon