Eldreomsorg

Eldresentrene må sikres ved budsjettbehandlingen

Eldresentrene må sikres ved budsjettbehandlingenByens eldresentre gjør en formidabel jobb, men som forebyggende tiltak ellers: de opplever alltid utrygghet rundt budsjettbehandlinger. Her derfor en mail Åse Ånstad, styrelederen for Sinsen Eldresenter, har sendt meg;
 
"Sender dette til deg i ett håp om hjelp til en politisk beslutning. Jeg er styreformann i Sinsen Eldresenter som ligger under Gruneløkka bydel. Som du ser ut fra rapporten er eldresenterne rundt i Oslo en viktig del av de eldres liv. Her finner de trygghet, sosialisering, kosthold kontroll og så videre.
 
Senteret er allerede drevet mer eller mindre av frivillige, og har kun noen få på fast stilling. De som jobber der er ikke der for pengenes del, og har allerede en lavere årslønn enn på andre senter i Oslo.
Vi ser at vi er en viktig samarbeidspartner for sykehjem, og hjemmehjelp tjenesten. Dersom vi blir lagt ned mister mange sitt faste holdepunkt i livet, og veien til sykehjem er kort. Mange kan leve lengre hjemme på grunn av tjenester vi yter. Det er ikke bare de eldste pensjonister vi hjelper til å ha en god hverdag. Vi har en del som er førtidspensjonert på grunn av psykiske lidelser. Også her er vi en støttefunksjon. 
 
Håper du tar saken alvorlig nok til å kunne hjelpe." Selvsagt: Vi må sloss for eldresentrene!

Les Helseetatens rappport Eldresentrenes rolle i forbindelse med samhandlingsreformen (pdf-dokument - hvis problem med nedlastning: høyrekilikk på link og last ned til egen maskin)

Sykehjemsbeboere og TT-turer

Sykehjemsbeboere og TT-turerByrådet ønsker å rydde i TT og har tilskrevet sykehjemmene: "Det viser seg at noen TT-brukere som er sykehjemsbeboere har måttet benytte seg av TT-kortet til reiser i regi av sykehjemmet. Som det uttales i ovennevnte forskrift skal en TT-reise dekke brukerens personlige behov. Byrådsavdelingen tolker forskrifter slik at fellesutflukter med sykehjemmet, reiser med aktivitør og lignende, må regnes som en aktivitet i sykehjemmets regi og transporten må derfor sørges av sykehjemmet.

 

En TT-bruker får tildelt en kvote med turer på sitt kort hvert år, brukeren har selv ansvar for å fordele reisene utover året. At en TT-bruker bor på sykehjem utelukker ikke at vedkommende har behov for fritidsreiser, for eksempel for å besøke familie og venner. Det er da viktig at disse turene benyttes til slike reiser, og at ikke sykehjemmet benytter turene til andre formål."


Men som en sykehjemsleder skriver til meg: "Vi finner brevet ytterst smålig og helt urettmessig.

Disse turene i fellesskap med andre beboere og enkelte pårørende er til stor glede for beboerne. Et viktig moment er at beboere i sykehjem er så skrøpelige fysisk og psykisk at det er ytterst sjelden de kan reise på besøk hjem til familie og venner. Private hjem kan ofte ikke ta imot en sykehjemsbeboer på grunn av for trange forhold i trapp, toalett, gjennom dører, over terskler osv. De turene som blir arrangert i regi av sykehjemmet er som oftest de eneste turene de har krefter til å være med på.

Det er nærliggende å tenke at byrådsavdelingen ikke har kunnskap om den virkeligheten sykehjemsbeboere er i. Dersom byrådet vil ta fra beboerne denne muligheten til å komme ut på tur sammen med kjent personale og andre beboere, blir det rett og slett svært få turer! Eller har byrådsavdelingen tenkt å styrke sykehjemmenes økonomi slik at vi kan finansiere turene på annen måte enn vi gjør nå? Er man klar over at beboerne kun dekker egenandelen ved slike turer og at hvis vi skal leie transport til markedspris så er kostnaden en helt annen og flere tusen kroner for hver tur? Hvor skal vi ta de pengene fra?"

Ja, jeg skjønner innvendingen, men samtidig er det kanskje legitimt av Byrådet å verne om TT-brukernes rett til selv å disponere sine TT-reiser? Eller?


Les Byrådets brev om saken

Sykehjem: Mangler rehabiliteringsplasser

Sykehjem: Mangler rehabiliteringsplasserKommunerevisjonen i Oslo er utålmodig, på bystyrets vegne: Bystyret har vedtatt at andel rehabiliteringsplasser i sykehjem skal være 5%. På tross av dette blir i stedet antallet rehabiliteringsplasser redusert. I fjor havnet man ut i kun 2,7 %.

Sykehjemsetaten er nå bedt av Kommunerevisjonen om å forklare "årsaken til det store gapet mellom måltall og resultat".

Konsekvensen av at eldre ikke gis tilstrekkelig rehabilitering på sykehjemsnivå er selvsagt: mangel på fysikalsk opptrening og rehabiliteringsmessig oppfølging får betydelige - og dessverre varige - negative helsemessige konsekvenser for den enkelte. Det gir dårligere livskvalitet, og er selvsagt også på sikt dårlig samfunnsøkonomi.

Ideelle sykehjem: Full dekning for pensjonskostnader?

Ideelle sykehjem: Full dekning for pensjonskostnader?Oslo kommune gikk like før sommeren på en skikkelig smell i Oslo Tingrett, ved at de 3 sykehjemmene Sagenehjemmet, Nordberghjemmet og Frogner Menighetshjem (alle drevet av ideelle organisasjoner) fikk fullt medhold i sitt krav om at Oslo kommune er forpliktet til å betale fremtidige og påløpte utgifter til reguleringspremie for ansattes pensjon ved de 3 sykehjemmene.

Dette er en svært viktig dom for ideelle organisasasjoner. De hevder med tyngde at det er naturlig at de får dekket sine tiotalkostnader for å levere sykehjemstjenester til Oslo kommune, og at det ikke er rimelig å forvente at en menighet eller ideell organisasjon skal være avhengig av å måtte bruke innsamlede midler for å finansiere sykehjemsdrift for Oslo kommune.

Kommunen på sin side hevder at de har inngått en fastprisavtale med de 3 sykehjemmene, men retten konstaterer at driftsavtalene ikke er tydelig på om utgifter til dekning av reguleringspremie inngår i den avtalte pris.

Bystyrets finanskomite skal med det første beslutte om Oslo kommune skal anke tingrettens dom inn for lagsmannsretten, og jeg tar gjerne i mot innspill/synspunkter i den forbindelse.

Les kjennelsen i Oslo tingrett

Når omsorgen svikter

Når omsorgen svikterI KS sitt hovedstyre skal vi tirsdag behandle en viktig dokument om kommunenes eldreomsorg.

Kommunenes omsorgstjenester er livsviktige for mange eldre. Daglig og i meget stort omfang ytes svært gode, trygge og virkningsfulle tjenester til eldre. Brukerne er meget fornøyd og Norge er i verdenstoppen i god eldreomsorg. Samtidig rapporteres det av og til om feil og mangler som kan innebære at omsorgstjenestene svikter. Kommunene driver et utstrakt kvalitets- og forbedringsarbeid og når omsorgstjenesten har sviktet slik at liv og helse står på spill, eller det er fare for alvorlig svikt, er det kommunen som må håndtere situasjonen, lære av det som har skjedd/kunne ha skjedd og iverksette nødvendige tiltak for å redusere risikoen for at lignende situasjoner oppstår på nytt.

Administrasjonen har forberedt et omfattende saksdokument velspekket med dokumentasjon, som jeg gjerne deler her. Nedenfor følger forslaget hovedstyret er invitert til å vedta.

Jeg tar svært gjerne i mot konkrete innspill og kommentarer.

Les hele dokumentet (Word)

En viktig og rettferdig streik

En viktig og rettferdig streikFagforbundets medlemmer i kommersielle  sykehjem er i streik. De sloss for å få de samme pensjonsrettigheter, lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i kommunale og andre private, ideelle sykehjem. Ansatte i de kommersielle sykehjemmene taper i dag lønn og pensjon både sammenlignet med de som jobber i det offentlige, og sammenlignet med andre private, ideelle sykehjem.

Sykehjemsbeboere skal gis en kvalitativ god omsorg. Dette skapes først og fremst gjennom forutsigbarhet og stabilitet i personalgruppen. Konsekvensen av sosial dumping er for stort gjennomtrekk i personalgruppen, og svekket rekruttering.

Som de ansatte understreker: Vi streiker fordi det er helt urimelig at den som jobber på et NHO Service-sykehjem skal ha over 30 000 kroner mindre per år enn en med samme jobb på et annet sykehjem. Samme jobb - samme pensjon, er kravet.

Streiken er en kamp mot sosial dumping, og en kamp for en bedre eldreomsorg. Disse er tatt ut i streik:

Aleris Omsorg As; Lambertseter alders- og omsorgssenter (11)
Attendo Care As; Hovseterhjemmet (10) og Paulus alders- og sykehjem (6)
Norlandia omsorg AS; Madserud sykehjem (10) og Oppsalhjemmet (10)
Unicare omsorg AS; St.Hanshaugen omsorgssenter (4)
Risenga omsorgsdrift AS; Risenga bo- og omsorgsdrift (13)

De har min fulle støtte. Les mer hos Fagforbundet.


Gerica til nytte eller besvær?

Gerica til nytte eller besvær?Gerica er et omfattende elektronisk pasientjournalsystem til bruk i kommunal pleie- og omsorg, og dekker per i dag over 50% av befolkningsgrunnlaget i norsk pleie- og omsorgstjenste. Og det brukes blant i Oslo kommunes hjemmetjenester.

Kommunerevisjonen har foretatt en gjennomgang av det de kaller "Forvaltning av IT-systemet Gerica i Oslo kommune og intern kontroll rundt inntektene fra praktisk bistand." Og de oppsummerer slik: "Mangelfull formell formidling og oppfølging av delegerte oppgaver kan medføre at kritiske oppgaver ikke blir utført. Vi har avdekket svakheter i prosessene for risikostyring, videreutvikling, driftskontinuitet og bruker- og tilgangsadministrasjon."

Vi skal nå behandle rapporten i bystyrets finanskomite, og jeg tar gjerne i mot ansattes innspill på Gerica. Er det noe vi særlig bør være oppmerksom på, og som kanskje ikke fanges opp i rapporten fra Kommunerevisjonen?

Les rapporten her

Åpent brev: Skandaløse forhold ved Hovseterhjemmet i Oslo

Åpent brev: Skandaløse forhold ved Hovseterhjemmet i OsloTore Nyseter, tidligere spesialrådgiver i KS, reagerer sterkt på tilstanden ved det anbudsutsatte Hovseterhjemmet, og har sendt et åpent brev til eldrebyråden i Oslo og direktøren for Statens Helsetilsyn.

Av eksemplene han tar opp er denne: "En tidligere kollega besøkte forleden min venn. Han trengte en urinflaske og dro i ringeklokken. Det tok 20 minutter før en pleier kom, som sa: "Din urinflaske er til vask så den kan du ikke få før om et par timer". Kollegaen utbrøt: "Har dere ikke flere?" Svaret var: "Nei, kun en til hver klient. Og når den tømmes og vaskes tar det et par timer". Min venns kollega utbrøt: "Dette går ikke an! Dere må da ha flere?". Svaret var fortsatt nei, med tilføyelse om at man bare fikk klage til styrelsen.

Dette var en nedverdigende og meningsløs situasjon. Jeg vet ikke om ansvarlige for eldreomsorgen i Oslo har hørt om verdighetsgarantien. Den synes i hver fall ukjent for Hovseterhjemmet."

De ansatte gjør en prisverdig jobb, som best de kan, men kan hende Attendo-konsernet leverte et for lavt anbud som ikke er forenlig med konsernets krav til økonomisk avkastning, og som nå sykehjemsbeboerne lider under?

Jeg har bedt Byrådet orientere bystyret om hvilke initiativ opplysningene i brevet foranlediger fra Byrådets side.

Les det åpne brevet nedenfor
Les svaret fra ledelsen ved Hovseterhjemmet i kommentarfeltet
Les Byrådets svar overfor bystyret på mitt spørsmål

Sykehjemsflytting: Verken valgfrihet eller brukerinnflytelse

Sykehjemsflytting: Verken valgfrihet eller brukerinnflytelse"Eldreomsorgen skal være preget av brukertilpassede tjenester og valgfrihet," har nåværende byrådsleder Stian Berger Røsland mang en gang understreket, f.eks. her. Men for svært mange i denne byen oppfattes dette som innholdsløse fraser. Bydeler og sykehjem gjør som best de kan, men er ikke gitt øknomiske rammer og en dimensjonering av hjelpeapparatet som gjør dette mulig.

Hjelpeverge og datter av en sykehjemsbeboer opplever at bydelen helt konsekvent verken spør hennes mor eller datteren på hva moren selv ønsker: "Det er kun penger bydelen er opptatt av og jeg som pårørende er ikke i situasjon av å komme til orde, fullstendig kneblet mht fritt sykehjemsvalg etc. Bydelens siste stikk nå er å få henne vurdert til å passe inn i psykiatrien. Også dette er økonomisk betinget."

Les Lenes henvendelse under.
Lene ber om råd på hva hun skal gjøre. Hva anbefaler du?

Skyv kostnadene over på brukerne..

Skyv kostnadene over på brukerne.."Da jeg var i begynnelsen av min sykdomsperiode og skulle søke hjelp av bydelen til blant annet hjemmesykepleie, forsøkte jeg å spørre om det var noen som kunne hjelpe meg med handling. Fordi vi bor i femte etasje uten heis, er det å handle matvarer til tider praktisk umulig for meg. Jeg fikk et kjapt svar om at det gjorde de ikke, det gikk det altså ikke an å få hjelp til, men at det fantes firmaer som leverte mat jeg kunne kontakte selv.

Problemet med firmaer som Rett Hjem er at de generelt sett har tildels mye høyere priser på varene, slik at totalprisen for en handlepose stiger ganske kraftig. Hva med de eldre og syke som sitter på en liten minstepensjon og ikke har råd til matvarer som kanskje er 20-30% dyrere enn på butikken? Hva med de som ikke har ressurser til å krangle med kommunen til de får tjenester som praktisk bistand? Hva med de som ikke har familie og venner som kan stille opp?

Jeg hadde en sur smak i munnen etter praten med hjemmesykepleieren i dag. Som han sier: Det sitter noen oppe i systemet og bestemmer hvordan vi skal effektivisere og kostnadsredusere ting, men konsekvensene for brukerne ser de ikke. Smart av Oslo kommune, veldig dumt for brukerne," skriver Cathrine Eide Westerby blant annet.

Eldre i Oslo: Dårligere tannhelsetjeneste

Eldre i Oslo: Dårligere tannhelsetjenesteDårlig tannhelse hos eldre kan få store konsekvenser for deres livskvalitet og helse, bl.. ved at de ikke klarer å spise ordentlig. Derved de får de ikke i seg tilstrekkelig med mat. Underernæring er et betydelig problem for mange eldre.

Det er derfor viktig forebyggende helse når brukere av hjemmesykepleien og beboere på sykehjem har gratis tannhelsetjenester.

Nettopp derfor synes jeg det er relativt smålig, og korttenkt, når brukerne av sykehjemmenes dagsentre ikke lenger har tilbud om gratis tannhelsetjeneste. Dette for årlig  å spare den beskjedne sum på kr. 575.000. Dette rammer 1.600 eldre, hvorav kanskje rundt 230 i dag bruker tilbudet.

Dette er selvsagt kostnader som kommunen vil få tilbake senere, og mangedoblet, for stadig flere eldre kommer på sykehjem uten gebiss, men med tanngard i dårlig forfatning. Dårligere livskvalitet og helse blir konsekvensen av kutt i tannhelsetjenesten, og - på sikt - økte kostnader for kommunen.

Jeg har tatt saken opp med Byrådet, og Byrådets svar er her.