Eldreomsorg

Adjø Felicia

Adjø FeliciaDet er bra når helse- og omsorgsarbeidere beskriver sine egne opplevelser fra hvordan hjelpeapparatet møter hjelpetrengende mennesker. I dag skal jeg derfor anbefale Else Panagiotakis bok "Adja Felicia. Hjemmesykepleier i det rike Norge". Den ble lansert i går på Spartacus Forlag. En beretning fra innsiden av norsk eldreomsorg , fra bydel Frogner her i Oslo. Et vitnesbyrd om avmakt, tidspress og ensomhet.

Som forfatteren selv skriver: "Noen ganger følte jeg meg som en forbryter når jeg bare forlot de eldre og avviste deres utstrakte hånd. Bak lukkede dører lever det mennesker som aldri går ut, som sjelden eller aldri har kontakt med sine. Mennesker hvis eneste kontakt er når en helsearbeider kommer innom på et tidsbestemt oppdrag. New Public Mangement (populært kalt stoppeklokkesystemet) er menneskefiendtlig. Man får ikke gamle, hjelpeløse mennesker inn i den formelen uten at de opplever det som en avvisning."

En klok bok.

Færre får sykehjemsplass, og avslag på søknader øker

Færre får sykehjemsplass, og avslag på søknader økerFlere får avslag på søknad om sykehjemsplass og bydelene etterspør færre plasser.
I fjor ga bydelene avslag på hele 295 søknader om plass på sykehjem, og mens bydelene i fjor hadde 4.613 plasser på Sykehjemsetatens sykehjem, har bydelene for 1. kvartal redusert bruken med 71 plasser. Tildelt budsjettramme gir ikke muligheter for mer.

Dette går fram av et notat byrådet har sendt fram til bystyrets helse- og sosialkomite. Verbalt snakkes det om proritering av eldreomsorg og Fr.P-byråd Listhaug er stadig i media og er dypt sjokkert over at sterkt hjelpetrengende eldre ikke får sykehjemsplasser, men i den eldreomsorg hun er øverste politisk ansvarlige for er den faktiske hverdag slik at terskelen for å få sykehjemsplass er betydelig høyere enn før. Her er det betydelig avstand mellom verbalutsagn i media og den politiske handling.

Les notatet (pdf-notat, hvis problem, høyreklikk, lagre på egen maskin, og hent dokumentet derfra)

Omsorg på lavbluss

Omsorg på lavbluss"Få steder får man så varme følelser for de ansatte som i barnehagen og og på sykehjemmet. Få steder er man faktisk selv tilstede i perioder og ser de ansatte i aksjon, og få steder ser man systemsvikt mer tydelig enn her. For de ansatte er fantastiske, de står på, dette er deres karriere, og deres liv også: Her finnes hjerte, sjel og profesjonalitet i tusenvis av varme hender. Men begge steder ser man at de ansatte kommer i en grusom klemme: De er rett og slett for få. De som trenger dem. er for mange. De ansatte får umulig gitt all omsorg de burde.

Mormor har dobbeltrom på størrelse med en ert, kun to små bord skiller sengene. Du er nødt til å høre den andre puste. Det er sånt jeg selv synes er plagsomt den ene natten på en fjellhytte med fremmede, men slik må man altså belage seg på at siste stopp blir, i alle fall for en stund. Inntil de pårørende eller den eldre blir rabiate og masete nok. Inntil noen dør og det blir plass. Men systemet fikser ikke feilen. Det privatiseres. De mest ressurssterke  (les masete) vinner kanskje frem, som alltid i vårt system. Det er på en måte korrupsjonen i vår tid, vårt samfunn: Vi kjøper oss ikke goder, men har vi verbal kompetanse og kapital kan vi fikse det meste," skriver Linn Stalsberg i Klassekampen.

Slik er det også i Oslo, hvor 412 av 4771 sykeplasser er tosengsrom. Det borgerlige bystyreflertallet mener firmalogo-valgfriheten er viktigere enn sørge for at sykehjemsbeboere har en rett til å velge seg enerom.

Riksrevisjonen med kritikk av norsk eldreomsorg

Riksrevisjonen med kritikk av norsk eldreomsorgStore utfordringer for norsk eldreomsorg, i følge Riksrevisjonen:

* Syv prosent færre institusjonsplasser til eldre over 80 år fra 2003 til 2007.
* Eldre med behov for hjelp får ikke tilfredsstillende tilbud i kommunene. Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre viser at mangelen på sykehjemsplasser øker, til tross for regjeringens satsing.
* Institusjonsplasser brukes til andre formål enn hva de er avsatt til.
* En av ti eldre hjemmeboende får ikke tilbud om dagsenter når de trenger det.

Les mer i Aftenposten
Les Riksrevisjonens rapport (pdf)

Funksjonshemmede: Tror myndighetene vi ikke trenger komme oss ut når vi har passert 67 år?

Funksjonshemmede: Tror myndighetene vi ikke trenger komme oss ut når vi har passert 67 år?"Jeg har en dame som er medlem hos oss og som må gå med krykker, og er svært dårlig til bens. Hun har meldt seg på "Opptrening i varmt vann" som vi har på Haukåsen en gang i uken, og der vannet er 34 grader og gjør oss veldig godt. Hun klarer dette, men må være forsiktig. Hun er født i 44, altså 64 år i fjor. Da kunne hun nemlig ikke komme på de to siste treningene før jul for hun hadde ikke flere TT-reiser igjen fortalte hun meg. Hun hadde søkt og fått noen flere, men ikke nok. Hun er alene, og er avhengig av drosje til butikken og alt hun skal utenfor huset. Derfor blir det sterk prioritering, fortalte hun meg. Husker ikke hvor mange reiser hun sa hun hadde, men jeg vet at det blir vanligvis færre å få når man blir eldre i tillegg. Enten det er 65 for henne nå i år, eller om det er 67 år. Tror myndighetene at vi ikke trenger komme ut nå vi har passert 67?" spør Eva Sannerud, lederen for Oslo fylkeslag av Norges Fibromyalgi Forbund.

Eldreombudets årsberetning

Eldreombudets årsberetningÅrets melding fra eldreombudet kan oppsummeres med hovedbudskapet fra gjesteskribentene Ebba Haslund og Gro Heie Risdal. Haslund slår fast at det må være et minstekrav at helsevesenet møter eldre med respekt, mens Risdal viser til hvor viktig naturkontakt og aktivitet er for den psykiske og fysiske helsen, særlig med tanke på de som bor på sykehjem. Greier vi å oppnå dette, har vi kommet langt i å gi eldre en god alderdom.

Årsberetningen fra Eldreombudet i Oslo gir et vell av fakta og vurderinger av Oslos eldreomsorg.

Les årsberetningen for 2008 (pdf-dokument - hvis problemer; last ned til egen PC, og åpne derfra)

Vaskehjelp for tomme hus

Vaskehjelp for tomme husBergen Hjemmetjenester har et sykefravær på sytten prosent. Årsaken kan finnes i omorganiseringen av tjenestene. Hjemmehjelperne kan ikke lenger yte omsorg. De er blitt renholdere med minimal innflytelse over egen arbeidsdag, går det fram av en ny masteroppgave. Les Karen Christensen og Mona Andersens kronikk i Bergens Tidende.

Oslos eldreomsorg: Demente anbefales beroligende medisiner

Oslos eldreomsorg: Demente anbefales beroligende medisinerBydeler overprøver faglige vurderinger fra særskilt medisinske sakkyndige innenfor alderspsykiatri eller geriatri når disse - ut fra en konkret vurdering - mener vedkommende av medisinskfaglige grunner trenger særskilt tilrettelagt demensplass på sykehjem, og anbefaler at demenspasienter i stedet tar beroligende medisiner. - Demente eldre på sykehjem i Oslo dopes ned i stedet for å få skikkelig behandling, sier hovedtillitsvalgt for sykehjems-legene. Dette av økonomiske årsaker.  SV tar nå saken opp med byrådet.

Tomme sykehjem

Tomme sykehjemTre sykehjem med til sammen 250 sykehjemsplasser står tomme i Oslo. Samtidig fikk 266 avslag på sykehjemsplass i fjor. 

Casinetto er ett av byens tomme sykehjem. Det er litt over et år siden det stengte, og siden er det ikke blitt brukt til noe. Likevel betaler kommunen en husleie på 118.000 kroner i måneden til borettslaget, ifølge styreleder i Casinetto borettslag, Tom Hov. Det vil si at Oslo kommune har betalt 1,6 millioner i leie for det tomme sykehjemmet siden det stengte. Også Stovner sykehjem med sine 150 sengeplasser og Økern med sine 100 plasser står tomme – Stovner siden august i fjor, og Økern siden juni/juli i fjor.

– Fryktelig opprørende når mange som trenger plass, får avslag, mener pårørende og eldreombudet. Ansvarlig  for denne politikken er Fr.P-byråd Jøran Kallmyr, som forsvarer en slik eldre"omsorg".

Les mer i Aftenposten

Kvalitetsrevisjoner i Oslos pleie- og omsorgstjenester

Kvalitetsrevisjoner i Oslos pleie- og omsorgstjenesterPå tross av knappe ressurser gjøres det et formidabelt arbeid innenfor Oslos helse- og omsorgstjenester hver eneste dag. Byrådet har valgt å legge overraskende stor vekt på de mer mentometeraktige brukerundersøkelser som testen på kvalitet, selv om forskermiljøer er særs tydelige på brukerundersøkelsers svakheter innenfor særlig pleie- og omsorgstjenestene.

Men vel så viktig er kvalitetsrevisjoner som nå er på plass og regelmessig foretas av samtlige utførere av hjemmetjenester, bestillerkontorer og sykehjem i Oslo. Nå foreligger de konkrete kvalitetsrevisjonsrapporter for 28 utførere av hjemmetjenester, 15 bestillerkontorer og 53 sykehjem. Helse- og velferdsetaten har offentliggjort alle rapportene.

Les mer